Select Page

Bulletin ที่ผ่านมา


 

ประจำเดือน กันยายน 2563

สวัสดีครับทุกท่าน     

         ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวัน เราจะต้องมีการวางแผนในการเดินทางด้วยนะครับ เพราะฝนตกทีไรน้ำท่วมและรถติดทุกที และในเรื่องการป้องกันตัวเองจาก COVID-19 เราจะต้องถือว่าให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ต้องปฎิบติตัวโดยใส่หน้าหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนเรา ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร ตามหลัก Social Distancing ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ให้เป็นนิสัย และที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน เราจะต้องป้องกันตัวเองตลอดเวลาจนกว่าจะมีวัคซีนมาป้องกัน ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง และเราก็จะก้าวผ่านไปด้วยกัน

          **ขอแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ดังนี้ครับ บัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ชื่อบัญชี: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0 หรือจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy

          สำหรับปี 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สวทช. ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ มากมาย ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
AIP3

หลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform” (สำหรับผู้บริหาร Management)

15 ก.ย. 63 8,500
DLI หลักสูตร Deep Learning for Image Applications 16 – 17 ก.ย. 63 12,000
CDB3

หลักสูตร Chatbot Design for Business รุ่นที่ 3 (CDB3)

 21 – 23 ก.ย. 63 Package A: 7,000 บาท
Package B: 18,500 บาท 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2644 8150 ต่อ 81894, 81898, และ คุณนพมล 08 5324 2684, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:  

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SCM6
หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 6 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM6)
1 – 4 ก.ย. 63   28,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)
VFO หลักสูตรความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Fundamental and Practices of Indoor Vertical Farming for Operators)
18 – 20 พ.ย. 63 19,900

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)

CFO13 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 13 (Carbon Footprint for Organization: CFO13) 10 – 11 ก.ย. 63   10,000
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA) 18 – 20 พ.ย. 63 12,000
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์”(Carbon Footprint of Products: CFP) 25 – 27 พ.ย. 63 12,000
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Transportation Practices : MTP)
ATS หลักสูตรอนาคตยานยนต์สมัยใหม่ และการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Modern Automotive and Intelligent Transportation System) 17 – 18 ธ.ค. 63 12,500
ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)
RSD หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ
 (Concept and Standard in Railway Station Design)
9 – 11 ก.ย. 63 14,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892, 81894, 81895, 81898, 81904 และคุณบรรยงก์ 08 1825 5143, คุณสุรีย์ 09 7297 2563, คุณนิพัฒน์  08 9777 7492, คุณเมธภัค 08 5211 9709, คุณนพมล 08 5324 2684, คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CSM หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management) 1 – 4 ก.ย. 63 34,900
SOC3 หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3 (Security Operations Center: SOC3)  15 – 18 ก.ย. 63 34,900
EAW5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW5) 25 – 27 พ.ย. 63   24,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892 และ คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492, คุณเมธภัค 08 5211 9709
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย – 9 ต.ค. 63)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901 และ คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
หรือ E-mail:  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
INFO หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 7 วันที่ 18 – 19 ก.พ. 64
รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 มิ.ย. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 19 – 20 ส.ค. 64

9,900
INFO
PRESENT
Infographic Presentation Design
เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

รุ่นที่ 7 วันที่ 26 – 27 พ.ย. 63
รุ่นที่ 8 วันที่ 18 – 19 มี.ค. 64
รุ่นที่ 9 วันที่ 15 – 16 ก.ค 64

9,900
MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
รุ่นที่ 1 วันที่ 16 – 18 ธ.ค. 63
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 21 พ.ค. 64
 14,900
VAA หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA)
23 – 25 ก.ย. 63 16,900
SAA หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์
เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์

(Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)
25 – 27 พ.ย. 63   16,900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81897, 81889 และคุณทิพวรรณ 08 5148 0702, คุณทศวัชร์ 08 7114 6806

หรือ E-mail:  

สำหรับให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


พร้อมแล้วสำหรับหลักสูตรอบรมที่สถาบันฯ  ด้วยมาตรการ “Social Distancing”หรือ หลักสูตรออนไลน์ (E-Training) ด้วยค่าลงทะเบียนลดพิเศษ

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
DSA009 R Programming for Data Science 8 – 10 ก.ย. 63 12,000
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO 27001:
การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001
8 – 11 ก.ย. 63 10,000
DBM020 Database Design and SQL 14 – 18 ก.ย. 63 12,500
DBM031 SQL Server 2016 Administration 14 – 18 ก.ย. 63 13,500
CLS002 AWS Technical Essentials 21 – 22 ก.ย. 63 9,000
JAV057 Vue.js Programming   21 – 23 ก.ย. 63   11,000
MDB005   Advanced Microsoft Access 2016/2019 Macro and VBA Programming 21 – 23 ก.ย. 63   9,500
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming   21 – 23 ก.ย. 63   12,000
DCM003   Build a Digital Marketing Strategies for Tourism: การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว   21 – 23 ก.ย. 63   10,000
NWA046   VMware vSphere 6.7: Install Configure Manage 21 – 25 ก.ย. 63 23,500
NWA089 Windows Server 2016 Administration 21 – 25 ก.ย. 63  13,500
PHP022   PHP for Web Application Development    21 – 25 ก.ย. 63  14,500
JAV040 Java for Non-Programmers 21 – 25 ก.ย. 63   13,500
DSA012   การดำเนินการ และการพัฒนาระบบงาน ERP ด้วย ODOO Opensource   21 – 25 ก.ย. 63   15,000
CTS005 Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA) 21 – 25 ก.ย. 63   13,500
SEC006   Ethical Hacking and Countermeasures   21 – 25 ก.ย. 63   25,500
MUL023   การออกแบบ Ad โฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ แบบภาพเคลื่อนไหว Animation Gif by Photoshop   24 – 25 ก.ย. 63    7,500
CLS001   Google Cloud Platform Development   25 ก.ย. 63   4,000
DBM041   Implement Apache Hadoop for Big Data 28 – 30 ก.ย. 63   11,500
DBM050   Implement NoSQL Database with Cassandra   28 – 30 ก.ย. 63   12,000
ITM023   Business Continuity Management (BCM): การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ   28 – 30 ก.ย. 63   9,500
XLS015   Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database   28 – 30 ก.ย. 63   8,900
MBA016 C# Programming Cross-Platform iOS/Android Apps with Xamarin   28 – 30 ก.ย. 63   13,000
ITM027   การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  28 ก.ย. – 1 ต.ค. 63  11,000
PJM009   Essential Project Management Skills  28 ก.ย. – 2 ต.ค. 63   12,000
NWA054   Network & Internet Security for IT Professionals   28 ก.ย. – 2 ต.ค. 63   14,000
JAV039  Jasper Report and Java Programming   28 ก.ย. – 2 ต.ค. 63   14,000
MUL020   Advance Adobe Photoshop CC 2019 (Workshop) ต่อยอดการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง 1 – 2 ต.ค. 63  7,500
XLS011   Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart   1 – 2 ต.ค. 63   6,900
NWA093   10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory 5 – 6 ต.ค. 63   7,800
ITM051   Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business:
การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัล  
5 – 7 ต.ค. 63  8,500
ITM101   IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบ    5 – 7 ต.ค. 63  8,000
JAV059   NodeJS Microservices Development   5 – 7 ต.ค. 63   11,000
JAV062   Scala and Data Science for Java Developers 5 – 7 ต.ค. 63  11,500
DSA005   Machine Learning : Hands-On Python & R In Data Science  5 – 9 ต.ค. 63   16,500
PTN001  Python Programming Fundamentals : From Zero to Hero   5 – 9 ต.ค. 63   12,000
CTS001   Building DR Site with Vmware vCenter Site Recovery Manager 6.5   5 – 9 ต.ค. 63   12,500
JAV010   JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I – Basic Web Application:
การพัฒนาภาษา JAVA Web Application ที่ทำงานบน Server ระดับที่ 1 – การสร้าง Web Application เบื้องต้น  
5 – 9 ต.ค. 63   13,500
MUL015   Adobe Illustrator CC 2019 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์   7 – 9 ต.ค. 63  10,000
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0:
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4.0  
8 – 9 ต.ค. 63   6,500
NWA096   Docker Workshop  8 – 9 ต.ค. 63   8,500
DBM029 MySQL for Developer  12 และ 14 – 16 ต.ค. 63   12,500
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019 14 – 16 ต.ค. 63  9,000
PHP024   PHP Security Code 14 – 16 ต.ค.  63  11,000
ITM100   การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management)   14 – 16 ต.ค.  63   9,500
JAV041 Java Object Oriented Design Patterns    14 – 16 ต.ค.  63  9,900
JAV052   React.js Programming   14 – 16 ต.ค.  63   10,000
CPL005   C# Object Oriented Programming    14 – 16 ต.ค.  63  11,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81886-81887 และ คุณน้อมจิตร์ 08 6 609 8822, คุณปภัสสิริย์ 08 9928 6088
หรือ E-mail: