Select Page

หลักสูตร Chatbot Design for Business: CDB รุ่นที่ 6


“ถ้าจะสร้างแชตบอตเพื่อธุรกิจ คุณอาจเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
แต่หากต้องการสร้างแชตบอตเพื่อลูกค้าของธุรกิจ
หลักสูตรนี้มีทุกคำตอบให้คุณ”

Key Highlights

 

  • เปิดมุมมองและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแชตบอตในภาคธุรกิจ
  • เข้าใจแนวทางและขั้นตอนกระบวนการสร้างแชตบอตเพื่อการใช้งานจริงในธุรกิจอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม
  • ฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนาระบบแชตบอตที่ใช้งานได้จริงและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและผู้ใช้ ตามปรัชญาการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารกับมนุษย์

ปรัชญาและแนวคิดของหลักสูตร

          ปัจจุบัน กระแสการใช้แชตบอตเพื่อธุรกิจกำลังเป็นที่สนใจและถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง มีความคาดหวังอย่างยิ่งยวดว่าระบบแชตบอตจะพลิกโฉมธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตามแม้มีเครื่องมือและระบบต่างๆ ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างระบบแชตบอตอยู่มากมาย แต่การสร้างแชตบอตเพื่อการใช้งานจริงให้ประสบความสำเร็จ ยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะแชตบอตไม่ใช่แค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แค่ถามมาตอบไป แต่ภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องสื่อสารกับมนุษย์ได้นั้น เต็มไปด้วยปรัชญาเบื้องลึกอีกมากมาย แชตบอตจึงไม่ใช่สิ่งที่สามารถใส่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแล้วจะสามารถทำงานอย่างดีเยี่ยมได้ทันที แต่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องหาจุดที่เหมาะสมที่สุด

ลงทะเบียน (Package A)ลงทะเบียน (Package B)

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้และเข้าใจบริบทการใช้งานจริงของระบบแชตบอตในทุกแง่มุมทั้งกว้างและลึก
 • เข้าใจขั้นตอนการพัฒนาแชตบอตให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้สภาพแวดล้อมจริงและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
 • ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการคิดหาไอเดีย ช่องทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้ ไปจนถึงสามารถสร้างแชตบอตให้ใช้งานจริงได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการ
 • ผู้จัดการ
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ที่ต้องการความเข้าใจและสามารถออกแบบแชตบอตให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริง
 • บุคคลทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วยภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  1. Define การกำหนดขอบเขต บทบาทและ Positioning ของแชตบอตต่อธุรกิจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบและพัฒนาแชตบอตให้ประสบความสำเร็จได้
  2. Design ออกแบบระบบแชตบอตให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง ตรงความต้องการจริงของผู้ใช้ และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
  3. Develop การพัฒนาระบบแชตบอตต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วน เช่น ความเข้าใจทางธุรกิจ ความเข้าใจทางเทคโนโลยี หรือความเข้าใจความเป็นมนุษย์ เป็นต้น ทีมพัฒนาจึงต้องมีทักษะจำเป็นที่ส่งเสริมให้การพัฒนาเป็นไปตามรูปแบบที่ต้องการ ภายใต้สถานการณ์และบริบทความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

เนื้อหาวิชาประกอบด้วย

ภาคบรรยาย

   • Chatbot’s Impact and Trends
   • Real Chatbot Applications in Thai Businesses
   • Conversational User Interfaces and Human-Computer Communication
   • Chatbot Development Team

ภาคปฏิบัติ

   • Define Business Model, Business Objectives, Chatbot Model Canvas and Customer Intentions
   • Design Customer Experience
   • Design Chatbot System
   • Conversation Design Strategy
   • Knowledge and Service Design and Development for Chatbot
   • Develop Chatbot with Chatbot platform
   • Presentation and Discussion

วิทยากรประจำหลักสูตร

คุณชัชวาล สังคีตตระการ
วิศวกรอาวุโส
ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU)
กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ระยะเวลาของหลักสูตร

 • Package A: For Management (อบรม 1 วัน)
  ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
  เวลา 9.00 – 16.00 น.

 • Package B: For Developer (อบรม 3 วัน)
  ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2567
  เวลา 9.00 – 16.00 น.

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • Package A: For Management 7,000 (อบรม 1 วัน)
 • Package B: For Developer 18,500 (อบรม 3 วัน)

*เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
 และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน กรณีการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิด เป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400