Select Page

ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรม
เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(จะแจ้งวันจัดฝึกอบรมใหม่ให้ทราบอีกครั้ง)

**** ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งเข้ามาได้ ****
ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด

หลักสูตร รู้จริงการออกแบบเชิงความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจอาหารใน 2 วัน

Key Highlights

  1. เกิด Idea สร้างสรรค์เพื่อธุรกิจอาหาร
  2. ไขข้อสงสัย “Mood Board” หรือ “Inspiration Board” ทำเพื่ออะไร และ ดีอย่างไร
  3. Workshop แนวคิด การออกแบบ และสร้างสรรค์ธุรกิจอาหาร โดยอาศัยหลักการของ Design Thinking
  4. นำไปประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
  5. ยกระดับต่อยอดด้านอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก

          การพัฒนาธุรกิจอาหารที่ดี ในยุคนี้ ไม่ใส่คำนึงเพียงแค่รสชาติของอาหารเท่านั้น เราควรต้องคำนึงถึงเรื่องการพัฒนา ออกแบบ และสร้างสรรค์ให้เกิดอาหารรูปแบบใหม่ๆ ดังคำว่า “You eat with your eyes first ” ดังนั้นการสร้างสรรค์ หรือการพัฒนาการออกแบบ จึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการต่อยอด และผลิตสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดนวัตกรรม โดยใช้ศาสตร์ของศิลป์เข้ามาช่วย ภายใต้แนวคิด Design Thinking และ “Mood Board” และ “Inspiration Board” ซึ่งเป็นกระบวนการต่อจากการออกแบบconcept หรือแนวคิด ตลอดจนการจัดวางพื้นที่ (Planning) เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการออกแบบ เพื่อต่อยอดสู่การสร้าง Brand ให้ทันสมัยและเป็นที่ยอดรับ

 

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจในการออกแบบ และสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการ และบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร
 2. เพื่อเผยแพร่ ความรู้ทางการออกแบบและสร้างสรรค์ไปสู่อุตสาหกรรมที่เจาะจง
 3. เกิดเครือข่ายและสังคม การออกแบบ และสร้างสรรค์ธุรกิจอาหาร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถนำความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอาหาร หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้
 2. สามารถสร้างโอกาส หรือต่อยอดธุรกิจด้วย Design Thinking
 3. รู้จักการทำ Mood Board หรือ Inspiration Board เพื่อการสร้าง Brand หรือ ประสบการณ์จุดขาย
 4. สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
 5. ทราบตัวอย่างการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หน่วยงาน ภาคอุตสาหกรรมอาหาร หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านใหม่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 3. นักการตลาดและนักออกแบบ
 4. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจนำหลักการของ Design Thinking มาประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 5. นักวิจัย อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม

 1. บรรยาย
 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) แนวคิดและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารโดยอาศัยหลักการของ Design Thinking
 3. แชร์ความสำเร็จการทำธุรกิจ

เนื้อหาประกอบด้วย

  1. ความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจอาหาร
    • ปูพื้นฐาน อาหารเป็นอะไรได้มากกว่าที่เข้าใจอยู่เดิม
    • นำเสนอกรณีศึกษา เชิงความคิดสร้างสรรค์
    • ฝึกปฏิบัติ ทดลอง เชิงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้โจทย์ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม
    • รู้จักการตั้งคำถาม “What If” อันนำไปสู่การสร้างสรรค์แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
  2. พื้นฐานการออกแบบและการประยุกต์เพื่อธุรกิจอาหาร
    • เจาะลึกถึงมุมมองด้านความงาม ด้านการออกแบบ การใช้ความรู้ และองค์ประกอบศิลป์ เช่น รูปร่าง รูปทรงของอาหาร เพื่อนำมาประยุกต์ ประกอบการจัดวางทางด้านอาหาร
    • นำเสนอประสบการณ์ ที่คร่ำหวอด และรอบด้านของผลิตภัณฑ์อาหาร
  3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) แนวคิดและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหาร
    • ฝึกปฏิบัติ คิดไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนเอง ภายใต้แนวคิด Design Thinking
    • สร้างแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่จากโจทย์ที่ทดลองตั้งขึ้่น จนถึงการให้บริการBranding รูปแบบของร้าน
    • ฝึกปฏิบัติ ทำ Mood Board หรือ Inspiration Board
  4. ตัวอย่างการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
  5. นำเสนอผลงาน จากการทำ Workshop เพื่อให้ได้ธุรกิจ แนวคิด และผลงานแนวคิดและสร้างสรรค์ กลับไปพัฒนาธุรกิจอาหารของตนเอง

วิทยากรประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.อรช กระแสอินทร์

อาจารย์ ดร.อรช กระแสอินทร์

อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ นภาวดี โรจนธรรม

อาจารย์ นภาวดี โรจนธรรม

อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณอรพิน พิทักษากร

คุณอรพิน พิทักษากร

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซี.โอ.สวนสระแก้ว จำกัด
ผู้ผลิต และจำหน่าย น้ำผลไม้สด 100% แบรนด์ “Juice Ball” ซึ่งบรรจุในเจลบอลที่ผลิตจากสารสกัดจากสาหร่ายมีคุณสมบัติคล้ายเจลาติน ที่สามารถทานได้ และยังคง ความสด สีสัน กลิ่นและรสชาติของน้ำผลไม้ที่ห่อหุ้มไว้ได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาในตู้เย็นได้นานถึง 3 เดือน

คุณศรวุฒิ กิตติบัณฑร

คุณศรวุฒิ กิตติบัณฑร

Material Designer
หนุ่มไทยที่ดังสนั่นไปทั่วโลก เพราะคิดค้นอาหารใหม่ให้กับชาวโลก โดยนำ “ขนไก่” ที่เคยเป็นขยะ ที่มีโปรตีนจากกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย มาทำเนื้อสเต๊ก หรือโปรตีนแทนเนื้อสัตว์ แถมได้รสสัมผัสแบบละลายในปาก เหมือนเคี้ยวก้อนเมฆ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 15,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ์การทำ workshop ตลอดการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิด เป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 • หน่วยงานที่ไม่ใช่ทางธุรกิจ ไม่แสวงหากำไร ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ มูลนิธิ สมาคม โรงพยาบาลรัฐ และสถาบันการศึกษาของรัฐ)

สถานที่จัดฝึกอบรม

รงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ​
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริส)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400