Select Page

หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2

 (Carbon Management for Executives: CMX2)

Key Highlights

  • เข้าใจมาตรฐาน ข้อกำหนด และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก
  • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการวางแผนการจัดการคาร์บอนอย่างมืออาชีพ
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  • สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อการบริหารองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียวที่ยั่งยืน

หลักการและเหตุผล

          จากเป้าหมายหลักตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP21 ใน ค.ศ. 2015 ที่มุ่งเน้นการรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส เทียบกับระดับในช่วงก่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม และพยายามจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกให้น้อยลงไปอีกจนถึงต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส ทำให้ประเด็นการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนจากนานาประเทศให้ความสำคัญ จวบจนปัจจุบันในเวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26 ใน ค.ศ. 2020 ประเทศไทยเองได้ประกาศเป้าหมายสำคัญว่าจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero GHG Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2065 ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะต้องหันมาให้ความใส่ใจกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อดำเนินการตามแนวทางของประเทศ

 

          ปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ไม่ว่าจะเป็นหลักการตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target หรือ SBT) การตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร ที่เรียกว่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) การตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละเครื่องมือมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน และบางเครื่องมืออาจมีส่วนที่คล้ายคลึงกัน ทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาจจะยังไม่สามารถใช้เครื่องมือแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรการจัดการ คาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executives: CMX) ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ข้อกำหนด และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคาร์บอนให้กับองค์กรต่างๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสอดรับกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของประเทศ

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ข้อกำหนด และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก
  2. เพื่อส่งเสริมการนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อส่งเสริมให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. มีมุมมองในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเครื่องมือชนิดใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
 2. ได้ตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อองค์กรและประเทศ
 3. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
 2. วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรภาคเอกชน
 3. นักวิชาการ และบุคคลอื่นๆ ที่สนใจ

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในมาตรฐาน ข้อกำหนด และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการบรรยาย และกรณีศึกษา​ ดังนี้​

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วันทำการ)
การบรรยาย กรณีศึกษา และการเสวนา 7 1.0

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • ที่มาและความสำคัญของการจัดการคาร์บอน
   • มาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอน
   • โครงการที่เกี่ยวกับการจัดการคาร์บอน
   • เสวนา หัวข้อ “การประยุกต์ใช้มาตรฐานหรือข้อกำหนดในการจัดการคาร์บอน”

หมายเหตุ:

   1. สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมและวิทยากรตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมอบรม
   2. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

รศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี

รศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี

ผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Registered CFP Verifier)

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECEE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. ไพรัช อุศุภรัตน์

รศ.ดร. ไพรัช อุศุภรัตน์

ผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Registered CFP Verifier)

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECEE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาของหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 6,420​ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
 • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องส่งหลักฐานผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมอบรม
 • เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81895 (คุณบรรยงก์)
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1825 5143
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400