Select Page

หลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐาน ISO/IEC 29110

(ISO/IEC 29110 Practitioner Training Course)
(ISEM-Certified)

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 ที่ประยุกต์ใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการของหน่วยงาน ภายใต้กรอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ผู้ที่ผ่านการประเมินและมีคุณสมบัติได้เข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา ISEM-Certified Practitioner (CPN) ตามข้อกำหนดของ Certification Body (CB)

ลงทะเบียนหลักสูตร

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

  • เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนานซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากลของ ISO/IEC29110
  • สามารถนำองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์
  • สามารถบริหารจัดการและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษามาตรฐาน ISO/IEC29110 และขึ้นทะเบียนเป็น ISEM-Certified practitioner (CPN) ตามข้อกำหนดของ Certification Body (CB)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ​

  • ผู้บริหารและปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ที่ใช้ในการติดตามการดำเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา ตามาตรฐานสากลด้าน ISO/IEC 29110 ซึ่งสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้

รูปแบบการประเมินผล

ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตรพร้อมทั้งผ่านการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. อัตนัย – ตอบคำถามด้วยข้อความสั้น ๆ และส่งผลคำตอบทางออนไลน์ซึ่งคำตอบจะได้รับการตรวจสอบโดย ISEM-Certified Trainer (CTN)
  2. ปรนัย – ส่งผลคำตอบออนไลน์/ออฟไลน์
  3. การจัดทำแผนและข้อมูล – จัดทำแผนการให้คำปรึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวเนื่อง

หัวข้อสัมมนา (โดยสังเขป)​

Day 1:
 • ISO/IEC 29110 Series
 • ISO/IEC 29110 Introduction
 • Project Management (PM)
 • Software Implementation (SI)
 • ISO/IEC 29110 application & Implementation
Day 2:
 • ISO/IEC29110 -5-1
 • ISO/IEC29110 -4-1
 • ISO/IEC29110 -3-1 as Certification Processes
 • Communication channel to CB
 • Examination for Advancing -Mid Term
Day 3:
 • Role & Responsibility of Consultant
 • Ethical Practices for Consultant
 • Competencies for Consultant
 • Management Consulting Processes
 • Organization Diagnosis
 • Workshop #1
 • Management Tools for Consultant
 • Training Needs Analysis
 • Dress Code in Consulting work environment
 • Presentation Skills
 • Project Management with Customer teams
 • Record Keeping and Quality Assurance
 • Workshop #2
Day 4:
 • Principles of Assessment
 • Readiness Review process and techniques
 • Practices interpretation in 29110
 • Site Preparation for Certification program
 • Return on Expectation (ROE)
 • Communication Chanel to CB
 • Workshop#3 as mid-term examination /Site preparation planning presentation
Day 4: (PM Half)
 • Recap (CPN)
 • ตัวอย่างการประเมิน
 • Examination (PM half) – final examination

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2566
จำนวน 4 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณทัชนันท์ กังวานตระกูล
President and Founder
ISEM Co., Ltd.

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล
Chief Executive Officer
ISEM Co., Ltd.

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 70,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าลงทะเบียนรวมรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • License fee per CPN
  • Annual fee per CPN first year
  • ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน
  • เอกสารประกอบการฝึกอบรม
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81905 (คุณทศวัชร์)
โทรศัพท์มือถือ : 08 7114 6806 (คุณทศวัชร์)

โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400