Select Page

หลักสูตรมาตรฐานการบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยบนระบบคลาวด์
ตามมาตรฐาน CSA 4.x และ ISO/IEC 27001:2022

(Cloud Security Standard: CSS)

 

มุ่งเน้นการบริหารจัดการระบบงานให้มีความมั่นคงปลอดภัยและสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน CSA 4.x และ ISO/IEC 27001:2022

Key Highlights

  • เจาะลึกแนวทางในการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
  • เรียนรู้มาตรฐานสากล CSA 4.x และ ISO/IEC 27001:2022 ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ ที่นำไปติดตั้งและใช้งานบนคลาวด์
  • เข้าใจโดเมนและมาตรฐาน ด้านความมั่นคงปลอดภัย CSA 4.x และ ISO/IEC 27001:2022 พร้อมอัพเดทข้อมูลล่าสุด
  • เรียนรู้มาตรการ CSA 4.x ทั้ง 17 โดเมน เพื่อลดความผิดพลาดต่างๆ ก่อนที่จะเกิดขึ้น​

หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบันหลายองค์กรได้เริ่มปรับเปลี่ยนการทำงานจากการติดตั้ง ดูแล และบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์และระบบงานต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ไปติดตั้งและบริหารจัดการระบบโดยใช้บริการจากผู้ให้บริการคลาวด์แทน ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และน่าเชื่อถือ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านเซิร์ฟเวอร์ โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย และการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์ จากความจำเป็นหรือความต้องการในการนำระบบงานต่างๆ ขององค์กรขึ้นไปติดตั้งบนคลาวด์ของผู้ให้บริการ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในฐานะผู้ใช้บริการคลาวด์คือ ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ทุกองค์กรที่จะนำระบบงานไปติดตั้งบนคลาวด์ต้องเผชิญ หลักสูตรนี้จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการนำระบบงานขององค์กรไปขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการคลาวด์นั่นเอง

 

           โดยมาตรฐานสากลสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศบนคลาวด์ที่นิยมใช้หรืออ้างอิงกันอยู่คือมาตรฐาน CSA (Cloud Security Alliance) มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่พัฒนาต่อยอดมาจาก ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นที่นิยมและปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนปฏิบัติตามอยู่ หลักสูตรนี้ได้อ้างอิงตามมาตรฐาน CSA 4.x (เวอร์ชั่นปัจจุบันล่าสุด) และ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 (เวอร์ชั่นปัจจุบันล่าสุด)

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐาน CSA และ ISO/IEC 27001:2022 โดยเน้นโดเมนทางเทคนิค
  2. เข้าใจกระบวนการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐาน CSA และ ISO/IEC 27001:2022
  3. ได้เข้าใจแนวคิด ผ่านกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคนิคให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงและสอดคล้องกับมาตรฐาน CSA และ ISO/IEC 27001:2022

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้จัดการไอซีที
 • เจ้าหน้าที่เทคนิค ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย ผู้พัฒนาระบบ Helpdesk
 • เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (IT Security)
 • ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งงานด้านไอซีทีต่างๆ ที่สนใจงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 • ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ความรู้ความเข้าใจในการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐาน CSA และ ISO/IEC 27001:2022
 2. สามารถคิดวิเคราะห์ผ่านกรณีศึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจและนำไปปรับใช้งานกับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถประยุกต์สร้างระบบงาน และเลือกใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานสากลที่ยอมรับได้

โครงสร้างหลักสูตร

          หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทาง วิธีการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐาน CSA 4.x และ ISO/IEC 27001:2022 การบริหารจัดการฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการเว็บซอฟแวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แอพพลิเคชันของระบบงาน จนกระทั่งสามารถใช้งานระบบได้ โดยสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปต่อยอดหรือปรับใช้กับระบบงานของตนเองได้ รวม 18 ชั่วโมง / 3 วันทำการ

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย และกรณีศึกษา 12 2
ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) 6 1
รวม 18 3 วันทำการ

 

วิทยากร​ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. บรรจง หะรังษี

ดร. บรรจง หะรังษี

รองกรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
บริษัท ที-เน็ต จำกัด

  • ISO/IEC 27001 (Certified of Lead auditor)
  • ISO/IEC 20000 (Auditor Certificate) BCMS 25999
  • Introduction to Capability Maturity Model Integration V1.2 Certificate

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฏาคม 2567
เวลา 9.00 – 16.00 น.
(รวมระยะเวลาอบรม จำนวน 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 24,500 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
  และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • โปรโมชั่นพิเศษ!!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกัน
  ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดทันที 10%

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 2 กรกฏาคม 2567
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400