Select Page

หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4

(Data Center Management for Operational Efficiency: DCM4)

 

รู้ลึก ถึงการออกแบบระดับมาตรฐานของศูนย์ข้อมูล (Tier Classification)
อุปกรณ์ (Components) และระบบต่างๆ (Systems) เช่น ระบบไฟฟ้า
ระบบทำความเย็น ระบบเน็ตเวิร์ค ที่ตรงตามข้อกำหนดของ
มาตรฐานศูนย์ข้อมูล Uptime Institute BICSI และ TIA-942

Key Highlights:

  • การออกแบบความต้องการโหลดทั้งหมดของศูนย์ข้อมูล และการออกแบบเพื่อรองรับความต้องการเติบโตในการขยายตัวในอนาคต
  • การออกแบบแผนผังและการจัดวางอุปกรณ์และระบบต่างๆ ภายในศูนย์ข้อมูลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่สูงสุด
  • หลักการออกแบบศูนย์ข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานระดับชั้น (Tier Classification) ของศูนย์ข้อมูล
  • หลักการในการประเมินความเสี่ยงของศูนย์ข้อมูล (Single Points of Failure)
  • การออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน Corporate Average Datacenter Efficiency (CADE) และ Power Usage Effectiveness (PUE)
  • การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางที่ได้ออกแบบไว้

หลักการและเหตุผล

          ในการออกแบบศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกันกับการออกแบบบ้าน ซึ่งต้องมุ่งไปยังความต้องการใช้งานหน้าที่ (Functions) ที่แตกต่างกันของเจ้าบ้านหรือธุรกิจนั้นเอง นอกจากยังต้องมีการประเมินล่วงหน้าว่าจะมีลูกกี่คน ขนาดของบ้านจึงจะมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป (การเติบโตของธุรกิจ) ฉะนั้นที่ปรึกษาหรือหัวหน้าโครงการจะต้องเข้าใจในข้อจำกัดพื้นฐานในการออกแบบในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณ ทำให้ทีมออกแบบต้องออกแบบให้ตรงกับงบประมาณที่ได้มา หรือมีข้อจำกัดในแง่ของพื้นที่ก็จะต้องมีการทำตัวต้นแบบก่อนเพื่อหาข้อสรุป หรือมีปัญหาเรื่องของเวลา ว่าระยะเวลาให้ตรงตามเวลาที่ต้องการในการเปิดใช้งานระบบ หรือให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานและกฎหมาย การตัดสินใจที่รวดเร็วและมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอจะลดความผิดพลาด (Mistake/Fault/Error) ในการออกแบบได้ ทุกโครงการของการออกแบบศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ย่อมมีปัญหา และแต่ละปัญหาก็มีแนวทางในการแก้ไม่เหมือนกัน โดยเพราะปัจจัยของคน เวลา สถานที่ และขึ้นอยู่กับความเข้าใจในเหตุและผล (Cause-Effect) รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง (Responsiveness) ต่อปัญหาด้วยความรู้และความเข้าใจที่แท้จริง (Knowledge Management) ทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติ โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อผู้บริหารในระดับปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล หรือวิศวกรระดับบริหารขึ้นไป หรือวิศวกรอาวุโส ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายทั้งหมดจะเน้นไปยังการเข้าใจหลักการในประเมินความสามารถในการให้บริการของระบบและความเสี่ยงของศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ รวมทั้งการออกแบบระบบใหม่หรือปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น การซ่อมบำรุงระบบที่สำคัญของศูนย์ข้อมูล ให้เป็นไปตามหลักการ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และการหลีกเลี่ยง Monitoring & Maintenance and Avoidance (MMA) ของระบบต่างๆ เช่น ระบบจัดการอาคาร ระบบการจ่ายไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบเน็ตเวิร์คและการสื่อสาร และระบบสนับสนุนอื่น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานท่านเองเป็นสำคัญ โดยมีระยะเวลาในการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1: การอบรมทางเทคนิค 3 วัน และ ช่วงที่ 2: การศึกษาดูงานในประเทศ 1 วัน

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานในการกำหนดแนวคิดในการออกแบบศูนย์ข้อมูล
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานนานาชาติของศูนย์ข้อมูล (Uptime Institute, TIA-942, BICSI-002), TSI, และร่างมาตรฐานศูนย์ข้อมูลของไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกแบบศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย
  3. การเข้าใจฟังก์ชันพื้นฐานในการออกแบบศูนย์ข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ
  4. สามารถกำหนดขนาดและการจัดวางพื้นที่ของศูนย์ข้อมูล ซึ่งจะต้องคำนึงถึงจำนวนของตู้แร็คและขนาดของอุปกรณ์ต่างๆ ช่องทางในการซ่อมบำรุงและขนย้าย การรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพื้นที่และอุปกรณ์ ตรงตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูล
  5. สามารถออกแบบระบบหลักในศูนย์ข้อมูล เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบเน็ตเวิร์คและสายสัญญาณ ให้รองรับปริมาณโหลดที่ได้คำนวณไว้และเป็นไปตามกำหนดมาตรฐานระดับของ Tier ของศูนย์ข้อมูล Uptime BICSI and TIA-942
  6. เข้าใจหลักการพื้นฐานในการออกแบบระบบหลักๆ ของศูนย์ข้อมูล เพื่อเพิ่มความสามารถการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ Corporate Average Datacenter Efficiency (CADE) และ Power Usage Effectiveness (PUE)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. สามารถทำ Self-Assessment ดาต้าเซ็นเตอร์ภายในองค์กรของตัวเอง
 2. เข้าใจหลักการออกแบบศูนย์ข้อมูลดาต้าตามมาตรฐานสากล
 3. เข้าใจแนวทางการแก้ไขเพื่อลดระยะเวลาที่ระบบไม่สามารถให้บริการได้ หรือ Downtime ของ ศูนย์ข้อมูล
 4. พัฒนาโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์ข้อมูล Corporate Average Datacenter Efficiency (CADE) และ Power Usage Effectiveness (PUE)
 5. ได้รับความรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานชั้นนำของภูมิภาค

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหารในระดับปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล (COO) จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 2. วิศวกรระดับบริหารขึ้นไป (Engineering Director)
 3. หัวหน้าวิศวกรในการควบคุมงานโครงการ (Senior Project Manager)
 4. วิศวกรอาวุโสที่มีประสบการณ์ในการบริหารปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลมากกว่า 10 ปี
 5. ที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูล ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบมามากกว่า 5 ปี
 6. ผู้ที่สนใจในการออกแบบและปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล ควรจบปริญญาตรีในสาขา ไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรืออุตสาหการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการในการประเมินความสามารถในการให้บริการของระบบและความเสี่ยงของศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ รวมทั้งการออกแบบระบบใหม่หรือปรับปรุงหรือเพิ่มเติมระบบที่มีอยู่ให้ทันสมัยขึ้น การวางแผนการการซ่อมบำรุง อุปกรณ์หรือระบบที่สำคัญของศูนย์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานเป็นสำคัญ ประกอบด้วยการบรรยาย เสวนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรณีศึกษา และการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูล รวม 24 ชั่วโมง/ 4 วันทำการ

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย เสวนา กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ 18 3
ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานชั้นนำในประเทศ
6 1
รวม 24 4 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • องค์ประกอบและระบบพื้นฐาน และมาตรฐานศูนย์ข้อมูล
   • การเลือกที่ตั้งและการวิเคราะห์อาคารศูนย์ข้อมูล
   • หลักการออกแบบระบบไฟฟ้า
   • หลักการออกแบบระบบทำความเย็น
   • หลักการออกแบบระบบเน็ตเวิร์คและสายสัญญาณ
   • การวิเคราะห์ความเสี่ยงของศูนย์ข้อมูล Critical Infrastructure และ Single Points of Failure
   • หลักการคำนวณประสิทธิภาพการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลตามเกณฑ์ของ Corporate Average Datacenter Efficiency (CADE) และ Power Usage Effectiveness (PUE)
   • หลักการบริหารดำเนินการของศูนย์ข้อมูล
   • ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานชั้นนำในประเทศ

หมายเหตุ:

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน
ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผศ.ดร. มนตรี วิบูลยรัตน์

ผศ.ดร. มนตรี วิบูลยรัตน์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบศูนย์ข้อมูล

Certificate:

  • Accredited Tier Designer (ATD) from Uptime Institute, LLC.
  • Certified Service Oriented Enterprise Professional (CSOEP) from BICSI Continuing Education Credit Provider.

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2560
ตลอดระยะเวลา 4 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี
ฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาดูงาน

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 24,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
**พิเศษ!! หากชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 256
รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 22,410 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 14 กันยายน 2560
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80%
และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015​

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400