Select Page

“ขอแจ้งการปิดรับสมัครอบรม ภายใต้ โครงการยกระดับทักษะวิชาชีพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เนื่องจากดำเนินการจัดอบรม และปิดโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว”

โครงการยกระดับทักษะวิชาชีพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ความเป็นมาของโครงการ

          จากการศึกษาความต้องการแรงงานในพื้นที่ EEC ใน 5 ปีข้างหน้า พบว่า มีความต้องการแรงงานถึง 475,793 คน ในอุตสาหกรรมดิจิตอล โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอกนิกส์อัจฉริยะ ( สูงสุด 3 อันดับแรก) แต่ในขณะที่สภาพปัญหาวิกฤตกำลังคนของประเทศ กลับพบว่า จำนวนผู้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลง เกิดการจ้างงานต่ำกว่าวุฒิการศึกษา ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและทักษะทางความคิด แรงงานกึ่งมีทักษะไม่เพียงพอ และผลิตภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลิตภาพสูงและเป็นแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลจึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ และเป็นหนึ่งในกลไกส่งมอบคุณค่า (Delivery Mechanism) ตามภารกิจการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีขั้นสูงของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงดุลยภาพของงบลงทุนจากต้นสังกัดและรายรับจากหน่วยงานภายนอกเป็นสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับทักษะวิชาชีพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขึ้น โดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อสนองตอบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคลากรที่มีศักยภาพในยุคดิจิทัลนี้ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและยกระดับทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ธุรกิจ/อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC และพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ โดยจัดเป็นหลักสูตรวิชาให้เลือกอบรมสำหรับพัฒนาตำแหน่งงาน อาชีพ 1) Data Scientist 2) Computer Engineer 3) IT Programmer 4) Web Design/Developer 5) Cyber Security Analyst และ 6) IOT Maker

Key Highlights

  • เสริมสร้างและยกระดับบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการในสาขาวิชาชีพได้ตรงและชัดเจน ไม่น้อยกว่า 250 คน
  • เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรไทยในสายอาชีพ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ ด้วยทักษะอาชีพที่เป็นความต้องการในตลาดโลก
  • บริษัทผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ไม่ต่ำกว่า 50 หน่วยงาน ได้มีโอกาสที่จะสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการเสริมสร้างและยกระดับทักษะความรู้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

เงื่อนไขการสมัคร

  • เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติและตำแหน่งงานของผู้สมัครเข้าอบรมที่ระบุไว้บุคลากรที่มาจากภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม (เฉพาะพื้นที่จังหวัดใน EEC: ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และระยอง ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน)
  • หน่วยงานภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม ส่งพนักงานในตำแหน่งงานเพื่อขอเข้ารับการอบรมตามกลุ่มทักษะอาชีพที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร โดยสามารถส่งเข้าร่วมได้บริษัทละ 4 ที่นั่ง (สามารถเลือกทักษะอาชีพเดียวหรือต่างทักษะ)
  • บุคลากรที่มาจากภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ EEC จะได้รับสิทธิ์พิจารณาเข้ารับการอบรมเป็นพิเศษ
  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร จะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด จึงจะได้รับวุฒิบัตร
  • ภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือก หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้และไม่ได้แจ้งสละสิทธิ์ล่วงหน้าก่อนการอบรม 2 สัปดาห์ หรือ 14 วันทำการก่อนวันอบรม จะต้องชำระค่าลงทะเบียนในราคาเต็มหรือในอัตรา 100%

วิธีการสมัคร

  • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงาน เพื่อสำรองที่นั่งและส่งทางอีเมลล์ มาที่ training@nstda.or.th
  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก สถาบันฯ จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งยืนยันการเข้าอบรม
  • ระยะเวลาการอบรม 9.00 – 16.00 น.
  • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามบันทึกภาพวิดิโอ หรือบันทึกเสียงตลอดระยะเวลาในการอบรม

สถานที่จัดอบรม

  • ห้องอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
   อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
   ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   หรือห้องอบรมในโรงแรม หรือสถานที่อื่น ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การประเมินผล

  • ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันฯ
  • ผู้เข้ารับกรอบรม จะต้องได้รับการทดสอบ ประเมินผล และการติดตามผลหลังจากการอบรม เช่น การทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม การทำ Workshop และการทำแบบประเมินผลหลังจากการอบรม ตลอดจนให้สัมภาษณ์ข้อมูลในการติดตามผลหลังจากการอบรม ฯลฯ

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81886-7
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : training@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page