Select Page

หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 4


“เจาะลึก เข้าถึง ความต้องการใช้งาน และทำได้จริง ด้วยตัวคุณเอง”

Key Highlights

  • เรียนรู้เทคโนโลยี AI แบบเจาะลึก โดยเฉพาะการใช้งาน Deep Learning กับงานด้าน Image Processing พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
  • เรียนรู้การใช้งานโครงข่ายประสาทเทียม CNN ทั้งโครงข่ายมาตรฐานและโครงข่ายที่พัฒนาเอง
  • ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริงตั้งแต่การพัฒนาแบบจำลอง AI จนถึงการสร้าง Service
  • ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการต่อยอดธุรกิจของตัวท่านเอง

หลักการและเหตุผล

          ในระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา AI กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการให้บริการในระบบต่าง ๆ ทั้งในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ และในส่วนที่เป็นการประมวลผลอัตโนมัติภายในโปรแกรมที่ผู้ใช้ (End-user) เองอาจไม่รับรู้ ความรู้เรื่อง AI จึงถือว่าจำเป็นสำหรับนักพัฒนาระบบ จริงอยู่ว่าเรามีบริการ (Service) พร้อมใช้จากหลายบริษัทและหน่วยงาน แต่การใช้งาน Services เหล่านี้ทำให้เกิด “หนี้ทางเทคนิค” (Technical Debt) ในระยะยาว นักพัฒนาระบบจึงควรเรียนรู้พื้นฐานการพัฒนาระบบ AI ด้วยตัวเองด้วย เพื่อจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องในการเลือกระหว่าง Services พร้อมใช้ หรือ AI ที่พัฒนาเอง ตามข้อแม้ของงบประมาณและกรอบเวลาที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่า

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) จึงได้ร่วมกับ กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “Deep Learning for Image Applications” ขึ้น เพื่อให้นักพัฒนาได้มีความเข้าใจถึงการใช้งาน AI โดยเฉพาะเทคนิค Deep Learning ซึ่งเป็นเทคนิคหลักในปัจจุบัน โดยเน้นที่งานด้านการประมวลผลภาพ ตั้งแต่หลักการขั้นพื้นฐานจนถึงการพัฒนาเป็น Services ที่ใช้งานได้จริง

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเพิ่มความเข้าใจและทักษะของการพัฒนาระบบ AI เน้นที่เทคนิค Deep Learning
 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ Deep Learning กับงานประมวลผลภาพ (Image Processing) โดยการทดลองทำจากชุดข้อมูลจริงที่ผู้เข้าอบรมนำมา
 • เพื่อให้เกิดการใช้งานด้านการประมวลผลภาพจริง และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสามารถของ AI Services ต่างๆ ที่แฝงตัวอยู่ในระบบบริการสาธารณะในปัจจุบัน
 • มีความเข้าใจและมีทักษะในการพัฒนา AI Services ด้วยตนเองได้
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงกับชุดข้อมูลที่นำมา

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักพัฒนาโปรแกรม
 • ผู้ที่ต้องการเข้าใจและออกแบบพัฒนา AI ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริง
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา ที่สนใจเทคโนโลยี AI

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ รวมจำนวน 12 ชั่วโมง/2 วันทำการ ดังนี้​

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
การบรรยาย และกรณีศึกษา 6 1
ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) 6
1
รวม 12
2 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

  1. Workflow ของการพัฒนาระบบ AI
  2. Deep Learning พื้นฐาน เน้น Convolutional Neural Network หรือ CNN
  3. Transfer Learning เป็นพื้นฐานการนำเอา CNN ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้กับงานของตน
  4. Data Augmentation เป็นกระบวนการมาตรฐานในปัจจุบันสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของ AI
  5. Visual Explanation การตีความการทำงานของ AI เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจได้
  6. Attention Model การออกแบบโครงสร้าง CNN เพื่อให้ง่ายต่อการตีความ
  7. Object Detection พื้นฐาน ซึ่งเป็นโจทย์มาตรฐานในการประมวลผลภาพ และการประยุกต์ใช้ Deep Learning
  8. การทำ AI Services การแปลง CNN ที่สร้างเพื่อให้บริการต่อคนทั่วไป
  9. พัฒนาการของ AI ในปัจจุบัน (Image Enhancement, GAN, Deep Fake เป็นต้น)

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
นักวิจัยอาวุโส
กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา 2 วัน
ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2566

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 12,500​ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
*เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • กรณีต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400