Select Page

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

การตลาดออนไลน์ปั้นมือใหม่ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
Digital Marketing as an Experts ในยุคโควิด 19

Key Highlights

  1. รู้เขา รู้เรา !! และเรียนรู้พื้นฐานการตลาดออนไลน์ปัง
  2. สร้าง !! ยอดขายผ่านสื่อออนไลน์เพียงปลายนิ้ว
  3. สร้าง !! ไอเดียผลิตคอนเทนต์ Inbound Marketing เพื่อปั้นแบรนด์ให้ดัง
  4. เคล็ดลับ !! ปิดการค้า ให้รวดเร็วทันใจ ในยุคโควิด 19

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing กับการขายในโลกดิจิทัล
     (Digital Selling)
 2. เพื่อสร้างการขายในโลกออนไลน์ ผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง
 3. เพื่อทราบเทรนด์การตลาดออนไลน์ และอีคอมเมิร์ซ
 4. เพื่อเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในยุคโควิด 19

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. เจ้าของธุรกิจ
 2. ผู้ประกอบการ SMEs
 3. วิสาหกิจชุมชน
 4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการอบรม

 1. บรรยาย
 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop)

เนื้อหาประกอบด้วย

1. เนื้อหา
  • รู้เขา รู้เรา และ เรียนรู้พื้นฐานการตลาดออนไลน์
  • เข้าใจ การตลาด และการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) กับการขายในโลกดิจิทัล (Digital Selling)
  • การสำรวจตัวเองและเตรียมตัวก่อนเริ่มขายของออนไลน์
  • เทรนด์การตลาดออนไลน์ และอีคอมเมิร์ซ
  • เข้าใจพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในยุคโควิด 19 และหลังโควิด
  • เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Persona & Niche)
  • วางตำแหน่งให้แตกต่าง สร้างตัวตนและสร้างแบรนด์ ผ่านโลกดิจิทัล
  • ปั้นแบรนด์ให้ดัง ไอเดียผลิตคอนเทนต์
  • ไอเดียการออกแบบโฆษณา โปรโมชั่น ตามกลุ่มธุรกิจ
  • 7 แพลตฟอร์ม ซื้อโฆษณาออนไลน์ ที่ไม่ต้องแข่งกับใคร 7 Self-serve Advertising Platform
  • คอนเทนต์ทรงพลังเพิ่มการขายในโลกโซเชี่ยล Social Commerce
  • กลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์ แบบ Inbound Marketing
  • การเล่าเรื่องอย่างไรให้ขายดีในโลกออนไลน์ (Digital) Storytelling
  • รู้จักการทำ SEO เบื้องต้น (ติดอันดับ Google หน้าแรก)
  • การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อทำการตลาด Data-driven Marketing
  • ใช้เครื่องมือ Social Listening อย่างง่าย เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าและตลาด อย่างมืออาชีพ
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop)
  • ฝึกปฏิบัติ คิดไอเดียการออกแบบโฆษณา โปรโมชั่น ตามกลุ่มธุรกิจ
  • ฝึกปฏิบัติ การสร้างคอนเทนต์ทรงพลังเพิ่มการขายในโลกโซเชี่ยล Social Commerce FACEBOOK, INSTAGRAM, LINE, YOUTUBE, TIKTOK
  • ฝึกปฏิบัติ การออกแบบ แคมเปญการตลาดออนไลน์ Digital marketing campaign ให้เหมาะกับธุรกิจของตน
  • ฝึกปฏิบัติ เลือกใช้ กลยุทธ์ เครื่องมือ และ ให้เหมาะสมกับแคมเปญ
  • ฝึกปฏิบัติ การนำแผน แคมเปญการตลาดออนไลน์ Digital marketing campaign ไปใช้จริง

วิทยากรประจำหลักสูตร

อาจารย์ ธิติพล เทียมจันทร์
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 Thailand Number One Digital Marketing Consultant และที่ปรึกษาการตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs, Digital Marketing, E-commerce และ LINE Certified Coach

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2565

ค่าลงทะเบียน

ปกติราคา 10,000 บาท
พิเศษ ลด 25% เหลือ 7,500 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
 • ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าอบรม
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน, เอกสารประกอบการอบรม, อุปกรณ์ workshop (Notebook + Internet) ตลอดกิจกรรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์ของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 • ขอสงวนในการเปลี่ยนแปลง กำหนดการ วิทยากร และสถานที่จัดอบรม ตามความเหมาะสม
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริส)
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1825 5143
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400