Select Page

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6

(Enterprise Architecture Workshop: EAW)

 

มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ระดับ
ได้แก่ กระบวนการ ข้อมูล ระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Key Highlights

  • เรียนรู้หลักการสร้างสถาปัตยกรรมระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
  • เข้าใจการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบที่บูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมระบบกับแผนกลยุทธ์ด้านไอซีที เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรจากกรณีศึกษา
  • เจาะลึกแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมระบบ บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
  • แนะนำ Software Tools ประเภท Open Source และการใช้งาน สำหรับการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ
  • ฝึกปฏิบัติเข้มข้นการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบจากกระบวนการและระบบงานทางธุรกิจที่ใช้เป็นกรณีศึกษาพร้อมทั้งร่วมอภิปรายแชร์ประสบการณ์เพื่อการนำไปใช้ได้จริงในองค์กร

หลักการและเหตุผล

          การขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืนจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทฺธิภาพ การวางแผนความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กับธุรกิจ (Business) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆ องค์กรมองข้ามไป ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดความล้มเหลวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรตามมา อาทิ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เกิดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ไม่สอดคล้องและไม่ตอบโจทย์กับวิสัยทัศน์ขององค์กร

 

          การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรเป็นการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับธุรกิจอย่างเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดแผนกลยุทธ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกันใน 4 ระดับ ระหว่าง กระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes) ข้อมูล (Data) ระบบงาน (Application) และ เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน (Related information technology) ที่รองรับกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจุบันและอนาคต สามารถผลักดันให้องค์กรดำเนินการตามนโยบายและวิทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้ได้

 

          หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบ ทราบแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร ฝึกปฏิบัติจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรจากกรณีศึกษา และสามารถต่อยอดความรู้ที่ได้กลับไปปรับใช้งานกับองค์กรของตนเองได้

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎี หลักการ Framework องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบ ความสำคัญและความจำเป็นของการมีสถาปัตยกรรมระบบต่อองค์กร
  2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านไอซีที และการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รวมทั้งได้ศึกษาและทำความเข้าใจกรณีศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ด้านไอซีที และการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบร่วมกัน
  3. เพื่อแนะนำซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ซึ่งจะทำให้ได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับนำกลับไปปฏิบัติงานกับองค์กรของท่านเอง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหารด้านไอซีทีในทุกระดับ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการด้านไอซีที
  เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคด้านไอซีที เช่น ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานขององค์กร
 3. ผู้ตรวจสอบไอซีที

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถจัดทำสถาปัตยกรรมระบบสำหรับองค์กร เพื่อบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับธุรกิจอย่างเป็นระบบ
 2. ความรู้ ความเข้าใจ ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบ
 3. ความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญของการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร
 4. ทราบขั้นตอน กระบวนการการวางแผนกลยุทธ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ทดลองฝึกปฏิบัติกับการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร

โครงสร้างหลักสูตร

          หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการ และองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบ ทราบแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร ฝึกปฏิบัติจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรจากกรณีศึกษา และสามารถต่อยอดความรู้ที่ได้กลับไปปรับใช้งานกับองค์กรของตนเองได้รวม 18 ชั่วโมง / 3 วันทำการ

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย และกรณีศึกษา 12 2
ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) 6 1
รวม 18 3 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบความสำคัญของการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร
   • กระบวนการการวางแผนกลยุทธ์ด้านไอซีทีกับการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร
   • แนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรผู้รับผิดชอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
   • กรณีศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ด้านไอซีทีกับการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร โดยมีการจัดลำดับโครงการด้านระบบงานตามลำดับความสำคัญของโครงการในการบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
   • การแนะนำ Software Tools และการใช้งาน Software สำหรับใช้ในการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ
   • การฝึกปฏิบัติในการจัดทำจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร ร่วมกับซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร. บรรจง หะรังษี

ดร. บรรจง หะรังษี

รองกรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
บริษัท ที-เน็ต จำกัด
ISO/IEC 27001 (Certified of Lead auditor), ISO/IEC 20000 (Auditor Certificate) BCMS 25999,
Introduction to Capability Maturity Model Integration V1.2 Certificate

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2567
เวลา 9.00 – 16.00 น.
(รวมระยะเวลาอบรม จำนวน 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 24,500​ บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
  และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • โปรโมชั่นพิเศษ!!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกัน
  ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดทันที 10%

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2567
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรมและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดัง
 • กล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400