Select Page

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5

(Enterprise Architecture Workshop: EAW)

มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ระดับ
ได้แก่ กระบวนการ ข้อมูล ระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร

การขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืนจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทฺธิภาพ การวางแผนความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กับธุรกิจ (Business) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆ องค์กรมองข้ามไป ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดความล้มเหลวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรตามมา อาทิ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เกิดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ไม่สอดคล้องและไม่ตอบโจทย์กับวิสัยทัศน์ขององค์กร
          การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรเป็นการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับธุรกิจอย่างเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดแผนกลยุทธ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกันใน 4 ระดับ ระหว่าง กระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes) ข้อมูล (Data) ระบบงาน (Application) และ เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน (Related information technology) ที่รองรับกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจุบันและอนาคต สามารถผลักดันให้องค์กรดำเนินการตามนโยบายและวิทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้ได้
          หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบ ทราบแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร ฝึกปฏิบัติจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรจากกรณีศึกษา และสามารถต่อยอดความรู้ที่ได้กลับไปปรับใช้งานกับองค์กรของตนเองได้

ลงทะเบียนหลักสูตร

Key Highlights

 

 1. เรียนรู้หลักการสร้างสถาปัตยกรรมระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
 2. เข้าใจการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบที่บูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 3. เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมระบบกับแผนกลยุทธ์ด้านไอซีที เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรจากกรณีศึกษา
 4. เจาะลึกแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมระบบ บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
 5. แนะนำ Software Tools ประเภท Open Source และการใช้งาน สำหรับการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ
 6. ฝึกปฏิบัติเข้มข้นการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบจากกระบวนการและระบบงานทางธุรกิจที่ใช้เป็นกรณีศึกษาพร้อมทั้งร่วมอภิปรายแชร์ประสบการณ์เพื่อการนำไปใช้ได้จริงในองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎี หลักการ Framework องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบ ความสำคัญและความจำเป็นของการมีสถาปัตยกรรมระบบต่อองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านไอซีที และการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รวมทั้งได้ศึกษาและทำความเข้าใจกรณีศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ด้านไอซีที และการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบร่วมกัน
 3. เพื่อแนะนำซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ
 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ซึ่งจะทำให้ได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับนำกลับไปปฏิบัติงานกับองค์กรของท่านเอง

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหารด้านไอซีทีในทุกระดับ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการด้านไอซีที
 2. เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคด้านไอซีที เช่น ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ
  ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานขององค์กร
 4. ผู้ตรวจสอบไอซีที

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถจัดทำสถาปัตยกรรมระบบสำหรับองค์กร เพื่อบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับธุรกิจอย่างเป็นระบบ
 2. ความรู้ ความเข้าใจ ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบ
 3. ความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญของการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร
 4. ทราบขั้นตอน กระบวนการการวางแผนกลยุทธ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ทดลองฝึกปฏิบัติกับการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวมระยะเวลาอบรม 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 24,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          พิเศษ!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รับส่วนลดทันที 10% เหลือเพียงท่านละ 22,050 บาท
                       (ออกใบเสร็จรับเงินรวมกัน 1 ใบ)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่อบรม

          โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร.บรรจง หะรังษี

ดร.บรรจง หะรังษี

ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัดที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด

ISO/IEC 27001 (Certified of Lead auditor), ISO/IEC 20000 (Auditor Certificate) BCMS 25999,
Introduction to Capability Maturity Model Integration V1.2 Certificate

CONTACT

PHONE & E-MAIL

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0-2644-8150 ต่อ 881891 (คุณนิพัฒน์),
81892 (คุณเมธภัค)
คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9777 7492
คุณเมธภัค วงษ์ตา โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5211 9709
โทรสาร : 0-2644-8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400