Select Page

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร รุ่นที่ 6

(Energy Efficiency Improvement for Buildings Masterclass: EIB6)

หลักการและเหตุผล

          ประเทศไทย เริ่มมีกฎหมายการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ.2535 และมีฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2550) กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้กับอาคารขนาดใหญ่เท่านั้น (มีขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าใหญ่กว่า 1175 kVA) อาคารขนาดใหญ่ดังกล่าว มักมีบุคลากรเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่ค่อยมีปัญหาในการทำตามที่กฎหมายบังคับเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม ยังมีอาคารอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ที่ไม่ตกอยู่ในข่ายการบังคับใช้ของกฎหมายดังกล่าว แต่ก็มีการใช้พลังงานกันอย่างมากมาย จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศปี พ.ศ. 2554 ไปอยู่ที่ภาคครัวเรือนถึง 27 เปอร์เซนต์ และภาคธุรกิจอีก 18 เปอร์เซนต์ รวมกันเป็น 45 เปอร์เซนต์ของการใช้งานทั้งประเทศ (ข้อมูลจาก www.eppo.go.th) สิ่งที่สำคัญมากก็คือ ทำอย่างไรจะทำให้ประชาชนชาวไทย ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทุกคน ทุกครัวเรือน มีความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน หรือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

          คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบกับมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 เรื่องแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ปรับปรุงครั้งที่ 3 (PDP2010 Rev 3) ข้อหนึ่ง ว่าด้วยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน หรือจะกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ว่า การลดการสูญเสียในการใช้พลังงานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ซึ่งการจะทำการดังกล่าวได้ ต้องทำให้คนไทยทั้งประเทศ มีความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือได้รับการอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจกลไกในการตรวจสอบ และปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร” ขึ้นเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน และนำความเข้าใจนี้ไปสู่การปฏิบัติจริงในภาคธุระกิจและภาคครัวเรือน ที่ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายใดๆ ซึ่งทั้งสองภาคนี้ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศ

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารลดการสูญเสีย และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการใช้พลังงานอย่างไม่ถูกต้อง
  2. เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนชาวไทย ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการทางด้านพลังงาน และค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน ซึ่งจะสูงขึ้นทุกวัน ในชีวิตประจำวันได้
  3. เพื่อลดความสูญเสียในการใช้พลังงาน เป็นการลดมลภาวะ และเพิ่มสีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อมของประเทศ
  4. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรกับสังคมอาเซียนที่กำลังจะเปิดกว้างในเร็วๆ นี้
  5. เพื่อให้ความรู้ทางด้านพลังงาน ซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้ โดยใช้พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีใช้ในทุกอาคาร และทุกครัวเรือน
 2. เข้าใจระบบการจัดส่งพลังงานไฟฟ้า การคิดค่าพลังงานไฟฟ้า การสูญเสีย และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของระบบจัดส่งพลังงานไฟฟ้า
 3. เข้าใจเครื่องมือวัดเบื้องต้น ที่นำมาวัดการใช้ หรือการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า
 4. เข้าใจความหมายของประสิทธิภาพพลังงาน การตรวจสอบ และการหาโอกาสที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้า ให้มีการลดการสูยเสีย ลดค่าใช้จ่าย ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก และลดปริมาณของเสียที่จะถูกปล่อยทิ้งออกมา
 5. สามารถตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานได้ ในเบื้องต้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้รับผิดชอบดูแลอาคาร หรือนิติบุคคล ของอาคารชุด สำนักงาน และหมู่บ้าน
 2. เจ้าของกิจการขนาดเล็ก (SME) ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องประสิทธิภาพพลังงาน
 3. เจ้าหน้าที่ของโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อาคารสาธารณะ ที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน
 4. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ภาคเอกชนต่างๆ
 5. ครู อาจารย์ ที่รับผิดชอบเรื่องงานอาคารของโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ
 6. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน

โครงสร้างหลักสูตร

          ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการในการตรวจสอบประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร และทำความเข้าใจกับการใช้พลังงานของระบบต่างๆ ของอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบจ่ายน้ำดี ระบบไฟฟ้าต่างๆ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทางด้านไอที และปลั๊กโหลดอื่นๆ ที่มีใช้ในอาคารสำนักงานทั่วๆ ไป เวลาที่ใช้ประมาณ 55 เปอร์เซนต์ จะเป็นการบรรยายทางด้านเทคนิค และนำเสนอตัวอย่าง ของการใช้พลังงานจริงในอาคาร 30 เปอร์เซนต์ จะเป็นการฝึกฝนการใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้นและทำงานกลุ่มเพื่อตรวจวัดการใช้พลังงานในอาคารจริง และ 15 เปอร์เซนต์ เป็นการดูงานในอาคารจริง มีองค์ประกอบของเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้

 

   1. ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ข้อกำหนดทางกฎหมาย และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในอาคาร
   2. การคิดค่าไฟฟ้าในแบบต่างๆ การประมาณค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น การบันทึกทางสถิติ
   3. ระบบจัดส่งพลังงานไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และเปลือกของอาคาร
   4. การตรวจหาโอกาสในการลดการใช้พลังงานในอาคาร
   5. การวิเคราะห์โอกาสในการลดการใช้พลังงานทางด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
   6. การบำรุงรักษาระบบต่างๆ ในอาคาร และการใช้ระบบอัตโนมัติ เพื่อควบคุมการใช้พลังงาน
   7. ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ
   8. ฝึกปฎิบัติการตรวจวัด การใช้พลังงานไฟฟ้าจริงของอาคาร

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการตรวจสอบด้านพลังงาน

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561
จำนวน 3 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และฝึกปฏิบัติการ รวมจำนวนชั่วโมงทั้งหมด 20 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 12,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

โปรโมชั่นพิเศษ!! หากท่านชำระเงินก่อนวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
รับส่วนลดทันที 15% เหลือชำระเพียง 10,200 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่จัดฝึกอบรม

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
เลขที่ 130 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80%
และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015​

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400