Select Page

การสัมมนาและนิทรรศการ
“เทคโนโลยีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
และการใช้งานอย่างถูกกฎหมาย”

วันที่ 12 กันยายน 2560
ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบ และพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2564 ทั้งนี้ประเทศไทยมีปริมาณการใช้งานรถจักรยานยนต์แบบน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาผู้ใช้งานมักมีปัญหาเกี่ยวกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง มีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา เช่น ชิ้นส่วนทางกลต่างๆ และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น โดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีจำหน่ายทั่วไปยังมีสมรรถนะต่ำ ไม่เป็นที่นิยมในการใช้งานของบุคคลทั่วไป ส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีสมรรถนะสูงยังมีราคาสูงไม่เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป

 

          ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย เป็นทางเลือกในการใช้พลังงานไฟฟ้ามาทดแทนการใช้น้ำมันเพื่อลดมลพิษ ซึ่งเป็นยานยนต์พลังงานสะอาด และเป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ที่รัฐบาลส่งเสริม สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดสัมมนา “เทคโนโลยีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และการใช้งานอย่างถูกกฎหมาย” ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ และส่งเสริมการผลิตและดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ในการสัมมนาฯ

 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีล่าสุดและอนาคตของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า กฏหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ มาตรฐานและการทดสอบ ความปลอดภัยในการใช้งาน โอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ
 2. เพื่อจัดแสดงตัวอย่างและสาธิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเรียนรู้เชิงประจักษ์
 3. เพื่อส่งเสริมการผลิตและดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. อาจารย์ และนักศึกษาจากภาคการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยอาชีวะศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ
 2. ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
 3. ผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์
 4. นักประดิษฐ์อิสระ

เนื้อหาการสัมมนาฯ

 1. การเปรียบเทียบรถจักรยานยนต์แบบน้ำมัน กับ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (สมรรถนะ/การบำรุงรักษา/ความปลอดภัย) และแนวโน้ม
  ของเทคโนโลยี
 2. กฎหมายที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (ผลิตทั้งคัน – ดัดแปลง)
 3. การสร้างและดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทย และกรณีศึกษา

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร.ณัฐพล ชโยพิทักษ์
ผู้เชี่ยวชาญการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ระยะเวลาของหลักสูตร

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
(ระยะเวลา 1 วัน)

 

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 3,450 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
**สำหรับนักศึกษา ลดพิเศษ 20% !!! เหลือชำระเพียง
   ท่านละ 2,760 บาท

หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80%
และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81895 (บรรยงก์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400