Select Page

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
(Electric Vehicle Conversion for Entrepreneurs: EVConv)

 

“เปลี่ยนรถเก่าให้เป็นรถไฟฟ้า คุณก็ทำได้”

Key Highlights

  • เรียนรู้อุปกรณ์ และวิธีการออกแบบเพื่อดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถไฟฟ้า (EV Conversion) จากผู้เชี่ยวชาญ
   ด้านยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง NECTEC
  • ฝึกปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น ตั้งแต่การเตรียม การประกอบ การเชื่อมต่อ และการทดสอบระบบ EV ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะ
   ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงหลังผ่านการอบรม

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันสภาวะการณ์ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และมีความพยายามร่วมกันที่จะลดอุณหภูมิของโลกลง รวมถึงมีการประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 ซึ่งเป็นเวทีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมและเป็นที่มาของการผลักดันผ่านมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ จากภาครัฐ เพื่อให้คนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV (Electric Vehicle) มากขึ้น เนื่องจากเป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สามารถลดฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการใช้รถยนต์สันดาปภายใน หรือ ICE (Internal Combustion Engine) ได้ จึงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยหลายกลุ่ม ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ กล่าวได้ว่าตลาดในอนาคตมีแนวโน้มที่เข้มข้นและเกิดการแข่งขันกันรุนแรงในทุกทิศทางอย่างแน่นอน และนี่คือโอกาสที่ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ อู่ซ่อมรถ ที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยจะได้พัฒนาศักยภาพและปรับตัวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งหากพัฒนาจนได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว ก็จะสามารถสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) ได้อย่างมืออาชีพ

 

          อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนรถยนต์สันดาปภายใน (ICE) ให้สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยไฟฟ้ามีความซับซ้อนมาก เนื่องจากการนำเครื่องยนต์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานของรถยนต์ทั้งคันออกไป และแทนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและอินเวอร์เตอร์ แต่ยังมีระบบเดิมอีกหลายระบบที่เคยทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ยังคงอยู่ และระบบ EV ที่นำเข้ามาใหม่จะต้องทำงานร่วมกับระบบเดิมได้อย่างไร้รอยต่อ และยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน จึงต้องมีศาสตร์ต่าง ๆ เข้ามาบูรณาการด้วยกันเป็นจำนวนมาก

 

          ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV conversion for Entrepreneurs) ขึ้น โดยมุ่งเน้นการอบรมให้มีความพร้อมลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบ Workshop ภายใต้การแนะนำและให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) ได้สัมผัสกับขั้นตอนการดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายใน (ICE) ให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) ที่ได้มาตรฐาน และสามารถขับเคลื่อนใช้งานได้จริงบนถนนสาธารณะ

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและระบบต่าง ๆ เปรียบเทียบโครงสร้างระหว่างรถยนต์สันดาปภายใน (ICE) และยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)
  2. เพื่อให้เรียนรู้ขั้นตอนการดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายใน (ICE) เป็นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)
  3. เพื่อให้รู้จักและเข้าใจชิ้นส่วนและอุปกรณ์หลัก ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดัดแปลง รวมถึงการเลือกขนาดอุปกรณ์ที่เหมาะสม
  4. เพื่อฝึกปฏิบัติจัดเตรียม ประกอบ เชื่อมต่อ และทดสอบระบบต่าง ๆ ในยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงด้วยตนเอง โดยมีทีมงานผู้เขี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ
  5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ฟ้าดัดแปลงในประเทศ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและการประกอบยานยนต์ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

 1. ได้เข้าใจองค์ประกอบและระบบต่าง ๆ ของรถยนต์สันดาปภายใน (ICE) เปรียบเทียบกับยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)
 2. ได้เรียนรู้ขั้นตอนการดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายใน (ICE) เป็นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) อย่างละเอียดทุกขั้นตอน
 3. ได้รู้จักชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดแปลงแต่ละชิ้น และเข้าใจหลักการเลือกขนาดอุปกรณ์ที่เหมาะสม
 4. ได้ฝึกปฏิบัติจริงในการจัดเตรียม ประกอบ เชื่อมต่อ และทดสอบระบบต่าง ๆ ในยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง โดยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บริษัทที่มีกลุ่มรถยนต์ให้บริการ (Fleet) ที่ต้องการยืดอายุการใช้งานรถยนต์ที่มีอยู่ ลดการปล่อยมลพิษ
  ด้วยการดัดแปลงเป็นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
 2. อู่, ผู้ประกอบการและบริษัท, นักลงทุน ที่อยากศึกษาลู่ทางในธุรกิจ EV Conversion อาทิ ธุรกิจรับดัดแปลง ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า อู่ตรวจสภาพรถ เป็นต้น
 3. อาจารย์มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ ที่สนใจนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้าภายในหน่วยงานต่อไป
 4. บุคคลที่สนใจเทคโนโลยี EV หรือ EV Conversion หรือสนใจทำ EV Conversion กับรถยนต์ของตัวเอง

**คุณสมบัติผู้สมัคร

ต้องมีความพื้นฐานด้านรถยนต์ และไฟฟ้าพื้นฐาน

โครงสร้างหลักสูตร

          การฝึกอบรมนี้มุ่งเน้นให้มีความพร้อมลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบ Workshop ภายใต้การแนะนำและให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) และได้ลงมือปฏิบัติเพื่อประกอบระบบภายในรถไฟฟ้าดัดแปลง รวมจำนวน 18 ชั่วโมง/3 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ จำนวนชั่วโมง
บรรยาย 3
ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ เชื่อมต่อวงจร และทดสอบระบบขับเคลื่อน 3
ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ เชื่อมต่อวงจร และทดสอบระบบชาร์จ
3
ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ เชื่อมต่อวงจร และทดสอบระบบควบคุม 3
ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ เชื่อมต่อวงจร และทดสอบระบบรวม 3
ศึกษาตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์จากรถไฟฟ้าดัดแปลงของจริงพร้อมทดลองขับขี่ 3
รวม 18 ชั่วโมง / 3 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

    การบรรยาย และฝึกปฏิบัติจริง

    • บรรยายสรุปภาพรวมของรถไฟฟ้าดัดแปลง
    • ศึกษาอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการดัดแปลง (Motor, Charger, Battery Pack, etc.)
    • ศึกษาตัวอย่างการติดตั้งและดัดแปลง
    • อธิบายรายละเอียดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ในแต่ละระบบ (ระบบขับเคลื่อน, ระบบ Charge, ระบบ ควบคุม)
    • Workshop จัดเตรียม ฝึกประกอบ เชื่อมต่อ และทดสอบระบบต่าง ๆ
    • ศึกษาตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์จากรถไฟฟ้าดัดแปลงของจริง พร้อมทดลองขับขี่

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรมไว้

ทีมวิทยากรประจำหลักสูตร

ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (IPP)
จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ระยะเวลาของหลักสูตร

อบรมระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2567
(รวมระยะเวลา 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 14,900 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
*เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจและไม่แสวงหากำไร
จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2567
  • ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมอบรม
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

ห้องบุษกร ชั้น 1
อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และ
ทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400