Select Page

หลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2”

(Electric Vehicles Drive System: EVD2)

 

หลักสูตร Electric Vehicles Drive System: EVD

 

ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) คือยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมอเตอร์ที่ใช้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อนทางกลโดยใช้กลไกของแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถสร้างออกมาได้หลากหลายรูปแบบตามชนิดของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายและโครงสร้างการส่งกำลัง ปัจจุบันระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้ามีการผลิตใช้งานเองในประเทศไทยในปริมาณที่น้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้องค์ความรู้ในการออกแบบและเลือกใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้าก็ยังไม่แพร่หลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้พัฒนาหลักสูตร “ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า” (Electric Vehicles Drive System: EVD) ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรมการประกอบและยานยนต์ไฟฟ้า

ลงทะเบียนหลักสูตร

Key Highlights

 

 1. รู้และเข้าใจความต้องการทางเทคนิคและการออกแบบระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า
 2. เห็นตัวอย่างการใช้งานและการออกแบบระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้าแบบต่างๆ
 3. ฝึกคำนวณเพื่อการออกแบบขนาดของระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี ความต้องการด้านเทคนิค การออกแบบระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภท และการวิเคราะห์ทดสอบ
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า และคุณลักษณะของระบบขับเคลื่อนชนิดต่างๆ
 2. ได้เรียนรู้ถึงความต้องการทางเทคนิคของระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า การออกแบบระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และการทดสอบสมรรถนะของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
 3. สามารถคำนวณเพื่อออกแบบขนาดของระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภทได้
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หรือต่อยอดการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกใช้ระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบสร้างยานยนต์ไฟฟ้าได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. วิศวกรหรือช่างเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การทดสอบ มอเตอร์ไฟฟ้า
 2. วิศวกรหรือช่างเทคนิค ที่ต้องการผลิตมอเตอร์ขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 3. บุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า
 4. นักประดิษฐ์หรือผู้ที่สนใจเทคโนโลยีมอเตอร์ขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า

ระยะเวลา

ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 12,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
**พิเศษ!!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียงท่านละ 11,250 บาท (ออกใบเสร็จรับเงินรวมกัน 1 ใบ)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน
  หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

  โครงสร้างหลักสูตร

  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี ความต้องการด้านเทคนิค การออกแบบระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภท และการวิเคราะห์ทดสอบ ประกอบด้วย การบรรยาย การฝึกคำนวณเพื่อการออกแบบขนาดของระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และวิธีการทดสอบสมรรถนะระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า รวมจำนวน 12 ชั่วโมง/2 วันทำการ ดังนี้

  หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
  บรรยาย และกรณีศึกษา 6 1
  ฝึกปฏิบัติคำนวณออกแบบ 6 1
  รวม 12 2 วันทำการ

  เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

  1. ความต้องการทางเทคนิค (Technical Requirement) ของระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า (รถจักรยานไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซต์ รถขนาดเล็ก รถสี่ล้อ รถโดยสารไฟฟ้าขนาดใหญ่)
  2. เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
  3. ตัวอย่างการใช้งานและการออกแบบระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้าแบบต่างๆ
  4. การคำนวณเพื่อการออกแบบขนาดของระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
  5. วิธีการทดสอบสมรรถนะระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า

  สถานที่ฝึกอบรม

            โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
            เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

  วิทยากรประจำหลักสูตร

  รศ.ดร. นิสัย เฟื่องเวโรจน์กุล

  บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน

  CONTACT

  PHONE & E-MAIL

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  โทรศัพท์ : 0-2644-8150 ต่อ 81895 (คุณบรรยงก์),

  81904 (คุณสุรีย์)
  คุณบรรยงก์ จันทรโคลิกา เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1825 5143
  คุณสุรีย์ สุขคู เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 7078 6282
  โทรสาร : 0-2644-8110
  E-MAIL : npd@nstda.or.th

  ADDRESS

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
  ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400