Select Page

หลักสูตร
วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์
การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2

(Fatigue Analysis and Application : FAA)

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม (Computer Aided Engineering Course : CAE) ภายใต้การพัฒนากลุ่มอาชีพด้านวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประเมินอายุของผลิตภัณฑ์ภายใต้ภาวะแรงแบบต่าง ๆ ด้วยทฤษฎี Stress-Life หรือ Strain-Life ทำให้ช่วยในการออกแบบหรือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนหลักสูตร

Key Highlights

 

 1. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประเมินอายุของผลิตภัณฑ์
 2. ทราบถึงภาววะแรงแบบต่างๆ ที่ส่งผลกับอายุของผลิตภัณฑ์
 3. การประยุกต์ใช้ทฤษฏี Stress-Life และ Strain-Life ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือสนใจในการทำงานด้านการออกแบบ การผลิต หรือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

ข้อเสนอแนะ: ควรมีความรู้เรื่องซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน

วันที่ฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2567

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 16,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รับส่วนลด 10% เมื่อลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไปจากหน่วยงานเดียวกะัน จ่ายเพียงท่านละ 15,210 บาท
  **รบกวนรอการยืนยันเปิดหลักสูตรจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระเงิน**

หมายเหตุ

 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการฝึกอบรมและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 • หน่วยงานที่ไม่ใช่ทางธุรกิจ ไม่แสวงหากำไร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  (ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ มูลนิธิ สมาคม โรงพยาบาลรัฐ และสถาบันการศึกษาของรัฐ)

  รูปแบบการอบรม

  บรรยายประกอบการใช้ Software NX (สถาบันฯ จัดคอมพิวเตอร์ให้ผู้เข้าร่วมอบรม)

  เกณฑ์การประเมินผล

  ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะจะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมคะแนนสะสมของสภาวิศวกร (27 แต้ม)

  หมายเหตุ: DECC (ทีมวิทยากร) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่าย

  เนื้อหาหลักสูตร

  วันที่ 1 : ภาคทฤษฎี

  • Fatigue and Finite Element Theory
   • Durability
   • S-N and E-N theory
   • Finite Element Interpolation Functions   
   • Finite Element Equations

  วันที่ 2 : ภาคปฏิบัติ (Workshop)

  • Fatigue Analysis with S-N
   Fatigue Stress Life Workshop

  วันที่ 3 : ภาคปฏิบัติ (Workshop)

  • Fatigue Analysis with E-N
  • Fatigue Strain Life Workshop

  วิทยากรประจำหลักสูตร

  รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ

  รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ

  อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  นายนิทัศน์ ปานอ่อน

  นายนิทัศน์ ปานอ่อน

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

  CONTACT

  PHONE & E-MAIL

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  โทรศัพท์ : 0-2644-8150 ต่อ 81880 (คุณทศวัชร์)
  Mobile: 08 7114 6806 (คุณทศวัชร์)

  โทรสาร : 0-2644-8110
  E-MAIL : bas@nstda.or.th

  ADDRESS

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
  ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400