Select Page

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

หมวดคำถามคำตอบเอกสารดาวน์โหลดผู้บันทึกทีมผู้บันทึกวันที่บันทึก
จัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย (PR) ทำได้หรือไม่?FAQs การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย (PR)แบบฟอร์ม
ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบส่งมอบงาน ใบเสร็จรับเงิน
ตัวอย่าง
ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบส่งมอบงาน ใบเสร็จรับเงิน
FLHBAS17/09/2564
การเงิน/เบิกจ่ายการเบิกจ่าย (EX) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?FAQs การเบิกจ่าย (EX) ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบส่งมอบงาน ใบเสร็จรับเงิน
ใบตรวจรับสินค้าและบริการ
ใบสำคัญรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบแนบขอเบิกค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
ตัวอย่าง
ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบส่งมอบงาน ใบเสร็จรับเงิน
ใบตรวจรับสินค้าและบริการ
FLHBAS17/09/2564
การเงิน/เบิกจ่ายการยืมเงิน (AV) ต้องทำอย่างไร?FAQs การยืมเงิน (AV)FLHBAS17/09/2564
Infomaการออกเลขหนังสือ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?FAQs การออกเลขหนังสือFLHBAS17/09/2564