Select Page

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
สำหรับผู้บริหาร

(Green for Executives: G4X)

Key Highlights:

  • มุ่งสร้างองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ใหม่ด้าน Green สำหรับผู้บริหาร และการเป็น Green Business Change Agent ในการนำองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญระดับประเทศ
  • มุ่งเน้นการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริงในองค์กร
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยแนวทางสีเขียว
  • ศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำ ณ ประเทศเยอรมัน

หลักการและเหตุผล

          เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์กับทรัพยากรที่มีอยู่บนโลก โดยมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสีเขียวจะสามารถสร้างงาน สร้างเงิน ลดคาร์บอน และลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้

 

          ปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจมีสัดส่วนของการเติบโตแบบกรีนมากขึ้น ธุรกิจด้านกรีน (Green Business) กำลังจะกลายเป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ในอนาคต การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบกรีนกำลังถูกมองว่าจะช่วยสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ผลประกอบการดีขึ้น อีกทั้งทำให้สาธารณชนตระหนักด้วยว่ากิจการให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

 

          ผู้บริหารระดับสูง (Top Executives) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร ล้วนให้ความตระหนักและให้ความสำคัญกับบทบาทขององค์กรในการก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society) ภายใต้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

 

          หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร (Green for Executives: G4X – Paving the Way for Greener Economy) จะนำท่านสู่การเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ และขีดความสามารถสูงในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Initiatives) สู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society) ด้วยหลักการและกรณีศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practices) เน้นการแบ่งปัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักบริหาร ผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ นักปฏิบัติ ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการนำองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียวด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว

 

From Business as Usual to
Greener Enterprise

 

ลงทะเบียนหลักสูตร

ปรัชญาและแนวความคิดของหลักสูตร

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้หลักการ เหตุผล และความจำเป็นที่ต้องปรับตัวเองและองค์กรไปในแนวทางของ Green Initiatives และการเป็น Green Business Change Agent เพื่อนำองค์กรสู่การเป็น Green Enterprise และ Low-Carbon Society

วัตถุประสงค์

          มุ่งสร้างองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ใหม่ด้าน Green สำหรับผู้บริหาร และการเป็น Green Business Change Agent ในการนำองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)/เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Economy)

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บริหารระดับสูง (Top Executives) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CIO, CEO, COO)
  • ผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดหลักสูตร Executive Education Program ของสถาบันฯ ได้แก่
    • ผู้บริหารเทคโลโนยีสารสนเทศระดับสูง ตามมติ ค.ร.ม. (CIO)
    • ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Governance Masterclass for ICT Director: EGM)
    • ไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green ICT Masterclass: GIM)
    • ผู้บริหารการจัดการไอซีทีสำหรับผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (ICT Management for Non-ICT Executive: NIT)

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวม 90 ชั่วโมง/15 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย 39 6.5
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กรณีศึกษา: การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยแนวทางสีเขียว 3 0.5
บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
 • ในประเทศ 6 1
 • ต่างประเทศ (ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) 42 7 วัน 6 คืน
รวม 90 15 วันทำการ

 

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วยวิชาหลัก ดังนี้

   • New Paradigm Shift to Green Business Change Agent and Change Management
   • Current Status, Readiness, and Trend of Global and Thailand Green Economy
   • Green Economy in the Context of Sustainable Development
   • Role of Green Science and Technology for Green Enterprise and Low-Carbon Society
   • Green Tools, Green Processing, and Green Innovations
   • Green Logistics and Supply Chain
   • Greening of Markets and Green Procurement
   • Sustainable Energy Solutions: Energy Efficiency & Renewable/Alternative Energy
   • Green ICT Strategies and Adoption
   • Service Science & Services Innovations for Green Business Process Improvement
   • Green Business Excellence
   • Practical Guidelines toward Green Enterprise
   • การศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำในประเทศด้าน Green Initiative
   • การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ศึกษาดูงาน เรื่อง

   • Sustainable City/Green Business Excellence
   • Sustainable Energy Solutions
   • Green Innovation
   • Green Transportation
   • Green ICT

หมายเหตุ:

   • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ประสบการณ์จากผู้บริหาร

ระยะเวลาของหลักสูตร

 • อบรมและศึกษาดูงานในประเทศ
  ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 21 สิงหาคม 2558
  (อบรมทุกวันศุกร์) เวลา 09.00 – 16.30 น.
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
  ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 7 วัน 6 คืน
  (ระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2558

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 230,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
  • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน (สำหรับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ) อาหาร 3 มื้อต่อวัน ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ห้องพักเดี่ยว (สำหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ) เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การศึกษาดูงานต่างประเทศ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400