Select Page

หลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับผู้บริหาร

(Greenhouse Gas Management for Executives: GMX)

Key Highlights

  • เข้าใจมาตรฐาน ข้อกำหนด และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ
  • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อวางแผนและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมืออาชีพ
  • ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Key Man สำคัญ ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  • ได้รับการเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายผู้บริหารด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างยั่งยืน

หลักการและเหตุผล

          ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ได้สร้างความเสียหายและเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นความสำคัญของการลดภาวะโลกร้อนมากขึ้น โดยในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 หรือ COP28 ใน ค.ศ. 2023 ที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นเร่งการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานทดแทน และเพิ่มสัดส่วนการพึ่งพาพลังงานทดแทนเป็น 3 เท่าภายในปี ค.ศ. 2030 ทั้งนี้ ผลลัพธ์จาก COP28 ได้สร้างแรงกดดันต่อการดำเนินงานของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล การทบทวนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับทิศทางของโลก ตลอดจนการเตรียมพร้อมด้านการปรับตัว ซึ่งทั้งหมดล้วนสร้างความท้าทายแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานที่ปล่อยคาร์บอนสูง

 

          ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและผลักดันให้องค์กรหรือประเทศให้สามารถลดก๊าซเรือนได้สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส และเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้กับผู้บริหารขององค์กร ผู้กำหนดนโยบายขององค์กรหรือประเทศ รวมถึงวิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้าใจ เล็งเห็นถึงสำคัญ และเกิดการผลักดันในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับผู้บริหาร (Greenhouse Gas Management for Executives: GMX)” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบายขององค์กรหรือประเทศ วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของเทคโนโลยีที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสามารถวางแผนหรือกำหนดนโยบาย สนับสนุนบุคลากร และงบประมาณในการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนยังสามารถจับมือร่วมกับเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลักดันให้องค์กรลดก๊าซเรือนกระจกผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบายขององค์กรหรือประเทศ วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถวางแผนหรือนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ
  2. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพขององค์กร เจาะกลุ่มตลาดใหม่ที่ให้ความสนใจในธุรกิจคาร์บอนต่ำ
  3. เพื่อให้เกิดการพบปะกันระหว่างเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของเทคโนโลยีที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเทคโนโลยีลดก๊าซเรือนกระจกในการต่อยอดคู่ค้าธุรกิจร่วมกัน
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

 1. สามารถวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ
 2. เกิดการต่อยอดคู่ค้าธุรกิจคาร์บอนต่ำ และกลุ่มตลาดใหม่ที่สนใจเทคโนโลยีลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น
 3. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลักดันให้องค์กรลดก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ของประเทศได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหารหรือผู้กำหนดนโยบายขององค์กรหรือประเทศ
 2. ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 3. ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
 4. วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 5. เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในมาตรฐาน ข้อกำหนด และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง
การบรรยายและกรณีศึกษา 19
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 3
ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)
6
รวม 28

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • ที่มาและความสำคัญของการจัดการก๊าซเรือนกระจก
   • นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
   • Carbon Knowledge Management
   • การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)
   • การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP)
   • มาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) และการเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรป
   • การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)
   • การตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก (Science-based Targets, Carbon Neutrality, Net Zero Emissions)
   • การเสวนา หัวข้อ “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ Net Zero“
   • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
   • Group Workshop: Project Development towards Net Zero Emissions

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรมไว้

วิทยากรประจำหลักสูตร

 

คุณนารีรัตน์ พันธุ์มณี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.หาญพล พึ่งรัศมี
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (CEEE TU)
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์​​
รองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (CEEE TU)
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.วัลลภ ใหญ่ยิ่ง ​
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอชอาร์ ดีไอ จำกัด

คุณมนต์ชัย จิตติปัญญากุล ​
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซีอีอี จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญ LCA/CFO/CFP

คุณณิชา สุโขดมโชติ​
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซีอีอี จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญ LCA/CFO/CFP

คุณจิรวัตร จิรจริยาเวช
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัท อีซีอีอี จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญ LCA/CFO/CFP

ระยะเวลาของหลักสูตร

รวมระยะเวลาอบรม จำนวน 5 วัน

 • วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2567
  โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา

   

 • วันที่ 29 – 30 สิงหาคม และวันที่ 6 กันยายน 2567
  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 36,900 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โปรโมชั่นพิเศษ!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลด
ทันที 10% เหลือชำระเพียงท่านละ 33,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

  • เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจและไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

สถานที่จัดฝึกอบรม

 • โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา
  เลขที่ 246 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท (กม.157)
  ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

   

 • โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
  เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน 100% และทำกิจกรรม
ทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81892 (คุณเมธภัค)
มือถือ : 08 5211 9709
โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81904 (คุณสุรีย์)
มือถือ : 08 4051 3564

โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400