Select Page

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT:
“เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการทำงานกับ ChatGPT
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและผลผลิต อย่างรวดเร็ว”

Key Highlights

  • ลงมือปฏิบัติจริง บน account ChatGPT Plus
  • รู้จักการใช้ ChatGPT สำหรับการระดมความคิด การจำลองสถานการณ์ และการสร้างไอเดีย
  • รู้จักการใช้ ChatGPT เพื่อพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในทักษะอื่นๆ
  • รู้ลึก รู้จริง ทักษะการเขียน Prompt ของ ChatGPT และข้อควรระวัง การตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อความถูกต้องและสอดคล้อง
  • สามารถเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพสูงสุดด้วย ChatGPT ที่สามารถใช้ในทุกสาขาธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม
  • ทำงานร่วมกับ AI ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก่อน

หลักการและเหตุผล

          ในโลกปัจจุบันที่หมุนไปเพราะการแข่งขันอย่างรวดเร็ว การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตในการทำงาน จึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในทุกด้าน การเปิดตัวบริการ AI ใหม่ จึงเป็นแม่กุญแจหลักสำคัญ ที่สามารถใช้งานและได้ผลลัพธ์แบบการพูดคุยตอบโต้ เหมือน ChatBot ในนาม ChatGPT ของบริษัท OpenAI ที่สามารถเพิ่มผลงานทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก โดยได้สร้างสถิติใหม่ คือมีผู้สมัครใช้งานเร็วที่สุดในโลก คือ 1 ล้านคน ภายใน 5 วัน และ 100 ล้านคน ภายใน 2 เดือน ทั้งยังพบว่าสามารถนำไปใช้ได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ก็ตาม

 

          เทคโนโลยีใหม่นี้ แม้ใช้งานได้ง่าย ฟรี แต่มีข้อควรระวังในการใช้งานคือ มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการพัฒนาทักษะของแต่ละบุคคลที่มีประสบการณ์ที่ต่างกันในการใช้งาน AI ดังนั้นการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงมีความสำคัญและมีจุดมุ่งหมายหลักคือ เพิ่มจำนวนบุคลากรและแรงงานไทย ให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน ChatGPT และ AI อีกทั้งทำให้เกิดความต้องการบุคคลที่มีทักษะใหม่ (New Skill) ในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น เพื่อการทำงานได้อย่างปลอดภัย ถูกต้อง และเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระดับสากล

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรู้จัก และเรียนรู้วิธีใช้ ChatGPT ในการทำงานต่างๆ เช่น การเขียนในรูปแบบต่างๆ การระดมความคิด การจำลองสถานการณ์ การพัฒนากลยุทธ์และนโยบาย การพัฒนาโครงการ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 2. เพื่อเรียนรู้ การแก้ไข และปิดจุดอ่อน ข้อควรระวัง ความปลอดภัย และการตรวจสอบผลลัพธ์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในใช้งาน ChatGPT
 3. เพื่อเรียนรู้ การใช้ ChatGPT และเครื่องมืออื่นๆ ที่ใกล้เคียง พร้อมเพื่อทำงานใหม่ๆ ในอนาคต
 4. เพื่อช่วยยกระดับ การทำงานให้มีประสิทธิภาพ ในหลากหลายด้าน เช่น การคิด เขียน วิเคราะห์ การสื่อสารตอบโต้ เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้จัดการ นักวิจัย วิศวกร ป.ตรี โท เอก ทุกสาขา
 2. ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการ Upskill การทำงานและใช้งานกับ AI
 3. ผู้ประกอบการที่ต้องการทำงานหลากหลาย ต้องคิดและต้องการเป็นแนวหน้าในการใช้งาน AI
 4. ผู้ที่ต้องทำงานโดยใช้ข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ และการทำงานแบบเฉพาะทาง
 5. เหมาะกับทุกองค์กรทั้ง รัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ

 

รูปแบบการจัดอบรม

ภาคบรรยาย และลงมือปฏิบัติจริง บน account ChatGPT Plus

หัวข้อบรรยาย

 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ChatGPT และความสามารถในรูปแบบภาษา AI
 • การใช้ ChatGPT สำหรับเสริมประสิทธิภาพในการสื่อสารรูปแบบต่างๆ การระดมความคิด การคิดวิเคราะห์การจำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้
 • เทคนิคการสร้าง Prompt ที่มีโครงสร้างดีและกระชับ และการตรวจสอบผลลัพธ์
 • เคล็ดลับและกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์แบบแปลกๆ ที่มีประสิทธิภาพ เช่น Reverse engineering, Think out of box เป็นต้น
 • ใช้ ChatGPT เพื่อพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • กิจกรรมภาคปฏิบัติ และแบบฝึกหัดโดยใช้ ChatGPT และ AI ตัวอื่นๆ

วิทยากร

ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทีม

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 12,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*** เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

หมายเหตุ

  1. กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2566
  2. ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าอบรม
  3. ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน, เอกสารประกอบการอบรม, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับทำกิจกรรม Workshop และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  5. เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  6. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
  7. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กำหนดการ วิทยากร และสถานที่จัดอบรม ตามความเหมาะสม
  8. หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

เงื่อนไขการอบรม

 • สถาบันฯ ได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับทำกิจกรรม Workshop
 • ผู้เข้ารับการอบรม จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตเพื่อใช้ในการชำระค่าบริการรายเดือน ChatGPT Plus โดยผู้ให้บริการ ChatGPT จะคิดค่าบริการรายเดือน ราคา 20 USD/account

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรม
ทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริสรา)
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400