Select Page

อบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาทักษะใหม่สู่ Super Manager
ด้วย ChatGPT plus

(Reskill to Super Manager with ChatGPT Plus)

Key Highlights

  • เป็นหลักสูตรเดียวที่ออกแบบสำหรับตำแหน่งผู้จัดการ หรือผู้บริหารขั้นต้น ในการใช้งาน ChatGPT Plus เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
  • เรียนและฝึกการใช้งาน ChatGPT plus ซึ่งเป็น Premium Version ซึ่งเป็น Version การทำงานที่เก่งที่สุด รวมทั้งเรียนทุกโหมด Update จนถึงวันฝึกอบรม
  • เรียนรู้การปรับ Mindset ก่อนการใช้งาน Generative A.I. เช่น Free ChatGPT และ ChatGPT Plus รวมทั้งเข้าใจการทำงานและการสมัครใช้งาน Free ChatGPT และ ChatGPT Plus
  • เรียนและฝึกการใช้งานกับแบบฝึกหัดที่สามารถนำไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานจริงได้อย่างมากมาย
  • เข้าร่วมกลุ่ม Line เฉพาะรุ่น เพื่อถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับข่าวสารใหม่ๆ เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องหลังจากเรียนจบ

หลักการและเหตุผล

          ตำแหน่งผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่า เป็นตำแหน่งงานที่องค์กรต่างๆ มุ่งหวังให้เป็นบุคคลที่เก่งงาน เก่งคน และเก่งบริหารจัดการในทุกเรื่อง ซึ่งไม่ง่ายที่จะพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถในการสร้างผลงานให้ดี รู้ระเบียบ และมีอายุงานเหมาะสม เพื่อให้เป็นผู้จัดการที่ดี และเป็นต้นแบบให้กับองค์กรในทุกด้าน เพราะมีงานประเภทใหม่ๆ เช่น การวางกลยุทธ์ การแก้ไขปัญหางาน การแก้ไขปัญหาระหว่างพนักงานในทีม การวางแผน การประเมินผลงาน การใช้งบประมาณ รู้จักแผนการสร้างรายได้ ตลอดจนรู้จักวิธีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและความคาดหวังจากผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อตำแหน่งงาน “ผู้จัดการ”

 

          หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อ ตำแหน่งผู้จัดการ หรือผู้บริหารขั้นต้น ในการฝึกใช้งาน ChatGPT Plus เพื่อช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น งานอ่าน-เขียน-ทำความเข้าใจต่างๆ หรือการพูดในที่สาธารณะสไตล์ผู้บริหาร การคิด การทำบทวิเคราะห์เชิงลึก การคิดสร้างสรรค์ในเรื่องที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาเชิงซ้อน ตลอดจนการ Feedback ต่อเรื่องต่างๆ อย่างมืออาชีพและเป็นกลาง เป็นต้น

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อ Reskill ความรู้ด้าน A.I. ให้กับบุคลากรตำแหน่งผู้จัดการ หรือผู้บริหารขั้นต้น ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วถูกต้อง
  2. เพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นในการใช้งานประเภท Generative A.I. ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม และสามารถนำมาใช้ทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมใดๆ
  3. เพื่อช่วย เสริม Skill เก่าที่มีให้เข้มแข็ง และพัฒนา New Skill ที่ยังขาด และยังช่วยเตรียมความพร้อมไปสู่ผู้บริหารระดับสูงในอนาคต
  4. เน้นการฝึกปฏิบัติในการใช้งาน A.I. จำนวนมาก เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการให้เข้ากลุ่ม Line ประจำรุ่น เพื่อถาม-ตอบ รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้จัดการ นักวิจัย วิศวกร ป.ตรี โท เอก ทุกสาขา
 • ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการ Upskill การทำงานและใช้งานกับ A.I.
 • ผู้ประกอบการที่ต้องการทำงานหลากหลาย ต้องคิดและต้องการเป็นแนวหน้าในการใช้งาน A.I.
 • ผู้ที่ต้องทำงานโดยใช้ข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ และการทำงานแบบเฉพาะทาง
 • เหมาะกับทุกองค์กรทั้ง รัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ

 

หัวข้อบรรยาย

  • ประวัติ ความเป็นมา และการทำงานของ ChatGPT
  • ฝึกการใช้งานเมนูต่างๆ เบื้องต้น
   เช่น การเขียนคำสั่ง แนวทางการสร้าง (Prompt) ที่ดีในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้งานโหมดต่างๆ ของ ChatGPT
  • กิจกรรมภาคปฏิบัติ และแบบฝึกหัดโดยใช้ ChatGPT และ A.I. ตัวอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับการทำงานของผู้บริหารระดับกลาง เช่น ใช้ในงานเขียนประเภทต่างๆ การช่วยเขียนอีเมล์ตอบโต้ การร่างข้อเสนอโครงการ และงานเขียนอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การร่างบทพูด (speech) ในงานต่างๆ ตามสไตล์ผู้บริหาร ตลอดจนช่วยงานด้านการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของของส่วนงานต่างๆ ตลอดจนทำ Data Analysis หรือทำ Visualization เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกและเชิงซ้อนพร้อมแนวทางแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยคิดสร้างสรรค์เรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วย

วิทยากร

ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์

  • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Generative A.I.
   บริษัท เอไอ วิสดอม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
  • อดีตผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567
เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 18,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

*** เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

หมายเหตุ

  1. กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567
  2. ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน, เอกสารประกอบการอบรม, Workshop ตลอดกิจกรรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  4. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
  5. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กำหนดการ วิทยากร และสถานที่จัดอบรม ตามความเหมาะสม
  6. หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

รูปแบบการจัดอบรม

ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ

เงื่อนไขการอบรม

 • ผู้อบรม ต้องจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มาสำหรับทำกิจกรรม Workshop ของทุกวัน
 • เนื่องจากหลักสูตรอบรม จำเป็นต้องเปิดใช้บริการ ChatGPT Plus ซึ่งมีค่าบริการรายเดือน ราคา 20 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบัญชี ดังนั้นผู้อบรมจำเป็นต้องมีบัตรเครดิต เพื่อใช้ชำระค่าบริการดังกล่าว (สามารถแจ้งยกเลิกใช้บริการได้ หากไม่ต้องการใช้ต่อเนื่อง) ทั้งนี้ ผู้อบรมจะต้องทำการสมัครใช้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันอบรมในช่วง 1-5 วันเท่านั้น
 • ผู้อบรม สามารถนำใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินในการชำระค่าบริการรายเดือนสำหรับการใช้งาน ChatGPT Plus เพื่อใช้ในการเรียนหลักสูตรนี้ (โดยมีระยะเวลาการใช้บริการดังกล่าวครอบคลุมวันอบรมทั้งหมด) พร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประชาชนของท่าน มาขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน (1 ท่าน ต่อ 1 บัญชี ต่อ 1 เดือน) ภายในวันแรกของการอบรม โดยชื่อที่ระบุในใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินของ ChatGPT จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น (หากเป็นคนละชื่อกัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้)

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรม
ทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริสรา)
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400