Select Page

Onsite Training

การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์
เบื้องต้นตามมาตรฐาน
IEC 62304: 2006 + AMD1:2015
(The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015: Workshop)

Key Highlights

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พร้อมรับคำปรึกษาแนะนำจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

 

 

หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น ซึ่งการผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ต้องผ่านการทดสอบให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยในประเทศไทยผู้ผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ ยังคงขาดความรู้ ความเข้าใจการทดสอบมาตรฐานในระดับสากล ​

 

          การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อให้การผลิตได้มาตรฐาน สามารถจัดจำหน่ายและแข่งขันกับนานาประเทศได้

ลงทะเบียนหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

แพทย์ พยาบาล นักวิจัย ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์

หัวข้อ​การอบรม

  • Workshop 1: Software Requirement Specification and Software Safety Classification
  • Workshop 2: Software Risk Assessment

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผ่านการอบรม หรือ มีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015
  • ผู้เข้าอบรมที่มาจากหน่วยงานเดียวกัน ต้องมีบทบาท
   1. Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)*
   2. System analyst (ผู้วิเคราะห์ออกแบบระบบ) *
   3. Developer (ผู้พัฒนา)
   4. Tester (ผู้ทดสอบ)
   5. Software Engineer/ Quality Assurance / บุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ
   หมายเหตุ
   *จำเป็นต้องมีผู้เข้าร่วมอบรมบทบาท ลำดับที่ 1 และ 2

รูปแบบการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

 

วิทยากร

ดร.พนิตา เมนะเนตร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และทีมงาน

วันที่ฝึกอบรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 3,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • หากสมัคร 2 คนขึ้นไป จากหน่วยงานเดียวกัน ลดพิเศษ 20% เหลือ คนละ 2,850 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*ราคาดังกล่าว รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม

สถานที่จัดฝึกอบรม

ห้อง CC 405 ชั้น 4
ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
เลขที่ 130 พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81900, 81850, 81896
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : cfa-psc@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400