Select Page

โครงการความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้การปลูกกัญชาคุณภาพสูง

          ปัจจุบันมีประชาชนให้ความสนใจและตื่นตัวกับการปลูก “กัญชา (Cannabis)” อย่างถูกกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งรวมกลุ่มกัน เพื่อปลูกกัญชาส่งสถานพยาบาลนำไปสกัดเป็นยารักษาโรค รวมถึงการเปิดบริการคลินิกกัญชาที่มีผู้ให้ความสนใจ และเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประโยชน์และความเชื่อมั่นในสรรพคุณของกัญชา

          “กัญชา (Cannabis) “ เป็นพืชที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ประชาชน โดยใช้ประโยชน์ได้จากทุกส่วนของกัญชา ไม่ว่าจะเป็นต้น ใบ เมล็ด เปลือก สามารถแปรรูปได้หลากหลาย โดยเฉพาะการสกัดสารสำคัญที่มีอยู่ในกัญชา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย แต่สารสำคัญในกัญชาจะมีมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ำ ปริมาณแสงแดดต่อวัน วิธีการปลูก ตลอดจนสายพันธุ์ของกัญชา ดังนั้น การปลูกกัญชาให้ได้คุณภาพสูง มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดจึงมีความสำคัญอย่างมาก

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยความร่วมกับมือ สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (สสกอ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้การปลูกกัญชาคุณภาพสูงขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชา ทั้งการขออนุญาตปลูกให้ถูกต้องตามกฎหมาย เทคนิคการปลูก การเลือกสายพันธุ์ การเลือกโรงเรือน การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของกัญชาและโอกาสการในการลงทุน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และเป็นแนวทางประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยได้จัดทำหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop) ดังนี้

ภาคทฤษฎี

หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)
ตอน “กัญชา (Cannabis)” (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis : VFC)

รูปแบบการอบรม: การบรรยาย และกรณีศึกษา
เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการขออนุญาตปลูกกัญชา
  • พฤกษศาสตร์ของกัญชา
  • ทำไมต้องปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)
  • เทคนิคการปลูกและการเพิ่มคุณภาพผลผลิตกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
  • ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกัญชา และโอกาสทางธุรกิจ

วิทยากรโดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล CEO Wangree Plant Factory Startup
อบรมในวันที่ 28 เมษายน 2565 ถ่ายทอดสดในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom
ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายละเอียดหลักสูตร https://www.career4future.com/vfc

รูปแบบการอบรม: อบรมผ่านระบบ E-learning
ค่าลงทะเบียน 399 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายละเอียดหลักสูตร https://elearn.career4future.com/vfc

ผู้ประสานงานหลักสูตร
คุณเมธภัค วงษ์ตา (มิ้ม) โทร. 085-211-9709
คุณสุรีย์ สุขคู (โบว์) โทร. 097-297-2563
E-mail: npd@nstda.or.th

ภาคปฏิบัติ (Workshop)

หลักสูตรการปลูกพืชกัญชาคุณภาพสูงภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1

รูปแบบการอบรม: การบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ
เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

  • การแนะนำเมล็ดพันธุ์ สายพันธุ์ และ COA
  • การปลูกแบบออร์แกนิค (Organic)
  • ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การปลูกแบบออร์แกนิค (Organic)
  • การปลูกแบบแอโรโพนิกส์ (Aeroponic)
  • ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การปลูกแบบแอโรโพนิกส์ (Aeroponic)

อบรมในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ D Farm (รามคำแหง 150)
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายละเอียดหลักสูตร https://www.career4future.com/vfc-workshop

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติ ควรต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “กัญชา (Cannabis)” จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาก่อน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการ ที่สนใจการปลูกกัญชาอย่างมีคุณภาพ
 2. เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรแนวคิดใหม่ ที่สนใจการปลูกกัญชา
 3. ผู้ที่สนใจการปลูกกัญชาด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 4. เจ้าหน้าที่/บุคคลากรภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ใน Supply Chain ของกัญชา

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81892 (คุณเมธภัค)​
          0 2644 8150 ต่อ 81904 (คุณสุรีย์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400