Select Page

หลักสูตรการเพิ่มการแข่งขันให้กับองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 (Innovation Driven Enterprise: IDE)

 

“IDE” องค์กรฐานนวัตกรรม
ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยนวัตกรรม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
หลักสูตรนี้มีคำตอบให้คุณ!!

Key Highlights

  • เรียนรู้แนวคิด IDE model เข้าใจลักษณะและมาตรการสนับสนุนการทำธุรกิจฐานนวัตกรรม
  • สร้างโอกาสการทำธุรกิจที่ยั่งยืน สร้างอนาคตของผู้ประกอบการยุคใหม่ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
  • เตรียมความพร้อมรับมือเข้าสู่องค์กรฐานนวัตกรรม เสริมทักษะด้านการสื่อสาร และเสริมอาวุธการเพิ่มมูลค่านวัตกรรมด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของธุรกิจที่มากด้วยประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจตามแนวคิด IDE model
  • ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมถอดบทเรียนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

หลักการและเหตุผล

          เมื่อประเทศไทยวางเป้าหมายการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด มูลค่า 1 ล้านล้านบาท ผ่านการสร้างผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรม ที่มีรายได้ 1,000 ล้านบาท จำนวน 1,000 ราย ภายในปี 2570 นั้น หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อนำสังคมไทยไปสู่รูปแบบที่เน้นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างจุดแข็งให้กับประเทศ โดยใช้รูปแบบการประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Innovation Driven Enterprise หรือ IDE ด้วยกลไกสำคัญ คือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน สามารถดึงดูดความสนใจจากแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ก่อให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขัน

 

          หลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการและแนวคิดของ IDE model ตอบโจทย์การสื่อสารในช่วงการปรับเปลี่ยนบุคลากรในหน่วยงานสู่องค์กรฐานนวัตกรรม และพัฒนาทักษะที่จำเป็น นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้จริง สร้างความเข้มแข็งและมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจไทยต่อไป

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ IDE model การปรับตัวและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ในบริบทของธุรกิจบนฐานนวัตกรรม
  2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการ IDE model เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และต่อยอดธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ได้
  3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการบูรณาการแนวคิด IDE model เข้ากับรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบในทางธุรกิจ
  4. เพื่อขยายฐานความรู้ด้าน IDE model เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ IDE model และการประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน
 2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการปรับใช้แนวคิด IDE model ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
 3. ได้ฝึกปฏิบัติเข้มข้นในการบูรณาการแนวคิด IDE model กับการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยนวัตกรรม
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 2. เจ้าของธุรกิจ/ผู้บริหารทั่วไป
 3. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้าน IDE model

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด IDE model และการประยุกต์ใช้รูปแบบนี้ในการออกแบบและพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ประกอบด้วย การบรรยาย กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และการฝึกปฏิบัติการ รวมจำนวน 18 ชั่วโมง/ 3 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
การบรรยาย และกรณีศึกษา 9 1.5
ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) 9 1.5
รวม 18 3 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • แนวคิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
   • แนวทางการพัฒนาธุรกิจบนฐาน IDE model
   • การเสวนา: “แชร์ประสบการณ์การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในองค์กร”
   • การสื่อสารและปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรฐานนวัตกรรม

หมายเหตุ: เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหา และสาระสำคัญของการอบรมไว้

วิทยากรประจำหลักสูตร

 

คุณนพดล ห้อธิวงศ์
ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร.รัชพล แสงสว่าง
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร
บริษัท เอ็ดดูเคชั่นไทย จำกัด

คุณอรุณศรี ศรีธนะอทธิพล​
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

​ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 1 – 2 และ 9 สิงหาคม 2567
เวลา 09.00 – 16.00 น.
(ระยะเวลาอบรมจำนวน 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 14,980 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

**โปรโมชั่นพิเศษ!!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียงท่านละ 13,482 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
  และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81892 (คุณเมธภัค)
โทรศัพท์มือถือ 08 5211 9709

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81904 (คุณสุรีย์)
โทรศัพท์มือถือ 08 4051 3564

โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400