Select Page

กลุ่มอุตสาหกรรม : ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งรหัสหลักสูตรรุ่น
MTP004: เทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่13,50016/02/2566 - 17/02/25662566กุมภาพันธ์6206
MTP005: รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน รุ่นที่ 6(MEV6)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่7,90010/11/2565 - 11/11/25652565พฤศจิกายน8184
MTP023: หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานสำหรับช่างติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า(ECI)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่9,63027/09/2565 - 27/09/25652565กันยายนปิดรับสมัคร8212
MTP022: หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development: TOD)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่4,90023/08/2565 - 24/08/25652565สิงหาคมปิดรับสมัคร8107
MTP017: หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 3 (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่14,90008/08/2565 - 10/08/25652565สิงหาคมปิดรับสมัคร8099
MTP009: หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 4 (Electric Vehicles Drive System: EVD4)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่13,91020/07/2565 - 21/07/25652565กรกฏาคมปิดรับสมัคร7239
MTP021: หลักสูตรมาตรฐานระบบราง รุ่นที่ 2 (Railway Engineering Standards: RES)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่14,90018/07/2565 - 20/07/25652565กรกฏาคมปิดรับสมัคร8117
ELE028: หลักสูตรแบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่39916/06/2565 - 31/12/25662565มิถุนายนปิดรับสมัคร8148
MTP005: รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน รุ่นที่ 5(MEV5)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่7,90019/05/2565 - 20/05/25652565พฤษภาคมปิดรับสมัคร7205
MTP020: หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Railway System Maintenance: RSM)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่14,90027/04/2565 - 29/04/25652565เมษายนปิดรับสมัคร7249
MTP015: หลักสูตร อนาคตยานยนต์สมัยใหม่ และ การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ(Modern Automotive and Intelligent Transportation System: ATS)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่6,25020/04/2565 - 21/04/25652565เมษายนปิดรับสมัคร6079
GPP040: หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 7 (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC7)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่13,91021/03/2565 - 23/03/25652565มีนาคมปิดรับสมัคร7238
MTP019: หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Railway System Operation: RSO)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่14,90014/03/2565 - 16/03/25652565มีนาคมปิดรับสมัคร7248
ELE022: ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ (Railway signalling system)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่39914/12/2564 - 30/09/25652564ธันวาคมปิดรับสมัคร7235
MTP001: หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 10 (Railway Engineering Training Course: REN10)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่63,13023/09/2564 - 23/12/25642564กันยายนปิดรับสมัคร7109
MTP021: หลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards: RES)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่5,90016/09/2564 - 17/09/25642564กันยายนปิดรับสมัคร7169
MTP017: หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 2 (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่10,70006/09/2564 - 08/09/25642564กันยายนปิดรับสมัคร6204
GPP040: หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 6อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่12,50024/08/2564 - 26/08/25642564สิงหาคมปิดรับสมัคร7063
MTP020: หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance: RSM)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่10,70023/08/2564 - 25/08/25642564สิงหาคมปิดรับสมัคร6203
MTP009: หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Electric Vehicles Drive System: EVD3)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่12,50015/07/2564 - 16/07/25642564กรกฏาคมปิดรับสมัคร7062
MTP005: รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน รุ่นที่ 4(MEV4)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่7,90007/04/2564 - 08/04/25642564เมษายนปิดรับสมัคร6205
MTP019: หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า (Railway System Operation: RSO)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่14,90023/03/2564 - 25/03/25642564มีนาคมปิดรับสมัคร6191
MTP017: หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่14,90009/09/2563 - 11/09/25632563กันยายนปิดรับสมัคร6084
MTP016: การเดินรถและการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Operation & Maintenance: ROM)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่14,90004/08/2563 - 06/08/25632563สิงหาคมปิดรับสมัคร6083
MTP001: หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9 (Railway Engineering Training Course: REN9)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่99,00023/05/2562 - 08/08/25622562พฤษภาคมปิดรับสมัคร5328