Select Page

กลุ่มอุตสาหกรรม : ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งสถานะหลักสูตรรุ่น
MTP009: หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า(Electric Vehicles Drive System: EVD)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่1391020/07/2565 - 21/07/25652565กรกฏาคมเปิด
MTP004: เทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 3อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่1350026/05/2565 - 27/05/25652565พฤษภาคมเปิด
GPP045: หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Fundamental Solar PV Hybrid System: FSH)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่2354025/05/2565 - 27/05/25652565พฤษภาคมเปิด
MTP005: รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน รุ่นที่ 5(MEV5)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่790019/05/2565 - 20/05/25652565พฤษภาคมเปิด
MTP020: หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Railway System Maintenance: RSM)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่1490027/04/2565 - 29/04/25652565เมษายนเปิด
MTP015: หลักสูตร อนาคตยานยนต์สมัยใหม่ และ การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ(Modern Automotive and Intelligent Transportation System: ATS)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่1250020/04/2565 - 21/04/25652565เมษายนเปิด
GPP040: หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 7 (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC7)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่1391021/03/2565 - 23/03/25652565มีนาคมเปิด
MTP019: หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Railway System Operation: RSO)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่1490014/03/2565 - 16/03/25652565มีนาคมเปิด
ELE022: ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ (Railway signalling system)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่39914/12/2564 - 30/09/25652564ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
MTP001: หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 10 (Railway Engineering Training Course: REN10)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่6313023/09/2564 - 23/12/25642564กันยายนปิดรับสมัครปิด
MTP021: หลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards: RES)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่590016/09/2564 - 17/09/25642564กันยายนปิดรับสมัครปิด
MTP017: หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 2 (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่1070006/09/2564 - 08/09/25642564กันยายนปิดรับสมัครปิด
GPP040: หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 6อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่1250024/08/2564 - 26/08/25642564สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
MTP020: หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance: RSM)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่1070023/08/2564 - 25/08/25642564สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
หลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Fundamental Solar PV Hybrid System: FSH)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่1800016/08/2564 - 18/08/25642564สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
MTP009: หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Electric Vehicles Drive System: EVD3)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่1250015/07/2564 - 16/07/25642564กรกฏาคมปิดรับสมัครปิด
MTP005: รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน รุ่นที่ 4(MEV4)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่790007/04/2564 - 08/04/25642564เมษายนปิดรับสมัครปิด
MTP019: หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า (Railway System Operation: RSO)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่1490023/03/2564 - 25/03/25642564มีนาคมปิดรับสมัครปิด
MTP017: หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่1490009/09/2563 - 11/09/25632563กันยายนปิดรับสมัครปิด
MTP016: การเดินรถและการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Operation & Maintenance: ROM)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่1490004/08/2563 - 06/08/25632563สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
MTP001: หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9 (Railway Engineering Training Course: REN9)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่9900023/05/2562 - 08/08/25622562พฤษภาคมปิดรับสมัครปิด