Select Page

หลักสูตรฝึกอบรม Online


“Infographic Presentation Design
เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0”

 

เปลี่ยนการนำเสนอแบบเดิมๆ มาเป็นการนำเสนอแบบ Smart เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
โดยการนำเสนอแบบ Infographic ที่เน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และน่าติดตาม

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

ตัวอย่างผลงาน

  การ์ดต้องไม่ตกและต้องไม่กระทบสิ่งแวดล้อม

  รถไฟฟ้าสายสีชมพู โมโนเรียลสายแรกของไทย

  หลักการและเหตุผล

            ในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคการสื่อสารที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนในการถ่ายทอดเรื่องราว โดยการเปลี่ยนตัวอักษรให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจมากขึ้น (เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจำภาพสวย ๆ ได้มากกว่าการอ่าน) และในปัจจุบันภาพสวยๆ นี้ สามารถทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ ไม่น่าเบื่อในการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ ด้วยการเรียงลำดับที่ตรงกับความสนใจของผู้อ่านและผู้ฟัง ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี เรียงร้อยเป็นเรื่องราว ทำให้ผู้นำเสนอผลงานนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานำเสนอในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน โดยรูปแบบหรือประเภทของ Infographic ที่ต้องการนำเสนอ

  ลงทะเบียนหลักสูตร

  Key Highlights

   1. เรียนรู้ เข้าใจพร้อมทั้งได้รับเทคนิคในการจัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ด้วย Infographic โดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ขึ้นไป
   2. เรียนรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงตลอดการฝึกอบรม ในด้านการออกแบบข้อมูล (Creative Content) และการออกแบบการนำเสนอ (Creative Design)
   3. สามารถจัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ด้วย Infographic ให้สวยงาม เข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  บุคลากรทั่วไปทุกท่านที่ต้องการพัฒนาการจัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ
  Presentation ให้น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นด้วย Infographic

  **โดยควรมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการแปลงข้อมูลจากตัวอักษรออกมาเป็นรูปภาพ เพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ด้วย Infographic ได้อย่างถูกต้อง
  2. ได้เรียนรู้เทคนิคในการออกแบบการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ด้วย Infographic แบบต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  3. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ขึ้นไป เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
  4. ได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ด้วย Infographic ให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

  ระยะเวลาของหลักสูตร

  รุ่นที่ 10 วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564

  • วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.
  • วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

  เกณฑ์การประเมินผล

  ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  ค่าลงทะเบียน

  ลด 15% จาก 9,900 บาท เหลือเพียง 8,415 บาท
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  หมายเหตุ

  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลาย
   ลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว
   ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

   

  รูปแบบการจัดอบรม

  อบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom

  วิทยากรประจำหลักสูตร

  คุณทินกร พรมดีมา

  คุณทินกร พรมดีมา

  เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  คุณสมิทธิชัย ไชยวงศ์

  คุณสมิทธิชัย ไชยวงศ์

  วิทยากรอิสระด้าน Infographic Design

  เสียงตอบรับจากลูกค้า (Customer Reviews)

  คุณศศิกานต์ สุวรรณประทีป

  คุณศศิกานต์ สุวรรณประทีป

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  “ได้ความรู้เยอะมาก ตอนแรกคิดไว้ว่าคงจะมีแค่การเรียนการใช้โปรแกรม แต่มาเรียนจริงแล้วได้ทฤษฎีการออกแบบไปกลับด้วย และรูปภาพต่างๆ ที่คิดว่าจะต้องวางเองหมดเลยก็มีเทคนิคการนำรูปภาพจากแหล่ง ทรัพยากรออนไลน์มาใช้งาน ซึ่งทำให้การทำงานง่ายมากขึ้น”

   

  คุณสหวรัชญ์ พลหาญ

  คุณสหวรัชญ์ พลหาญ

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

  “หลักสูตรนี้มีความพร้อมทั้งในเรื่องวิทยากรที่มีความรู้ อุปกรณ์และสถานที่ที่สะดวก ทำให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ซึ่งโดยรวมรู้สึกประทับใจ”

   

  คุณอภิลักษณ์ กุดฉิม

  คุณอภิลักษณ์ กุดฉิม

  บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

  “ถามว่าได้รับอะไรเพิ่มเติมจากหลักสูตรนี้ไหม บอกว่าได้รับแน่นอนครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคใหม่ๆ และทฤษฎีการออกแบบต่างๆ ที่อย่างเมื่อก่อนเวลาเราทำงานไม่มีหลักการอะไรในการทำงาน ใช้ความชอบส่วนตัวล้วนๆ แต่พอเรามาเรียนก็พบว่าที่จริงแล้วมันมีหลักการในการออกแบบ ซึ่งทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของเราได้ ทำให้เราทำงานออกมาได้เร็วและมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น”

                  CONTACT

                         PHONE & E-MAIL

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  โทรศัพท์ : 0-2644-8150 ต่อ 81897 (คุณทิพวรรณ),
  81907 (คุณทินกร)
  Mobile: 08 5148 0702 (คุณทิพวรรณ)

  โทรสาร : 0-2644-8110
  E-MAIL : bas@nstda.or.th

  ADDRESS

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
  ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400