Select Page

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ


“Infographic Presentation Design
เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0”

 

เปลี่ยนการนำเสนอแบบเดิมๆ มาเป็นการนำเสนอแบบ Smart เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
โดยการนำเสนอแบบ Infographic ที่เน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และน่าติดตาม

ตัวอย่างผลงาน

  การ์ดต้องไม่ตกและต้องไม่กระทบสิ่งแวดล้อม

  รถไฟฟ้าสายสีชมพู โมโนเรียลสายแรกของไทย

  หลักการและเหตุผล

            ในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคการสื่อสารที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนในการถ่ายทอดเรื่องราว โดยการเปลี่ยนตัวอักษรให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจมากขึ้น (เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจำภาพสวย ๆ ได้มากกว่าการอ่าน) และในปัจจุบันภาพสวยๆ นี้ สามารถทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ ไม่น่าเบื่อในการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ ด้วยการเรียงลำดับที่ตรงกับความสนใจของผู้อ่านและผู้ฟัง ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี เรียงร้อยเป็นเรื่องราว ทำให้ผู้นำเสนอผลงานนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานำเสนอในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน โดยรูปแบบหรือประเภทของ Infographic ที่ต้องการนำเสนอ

  Key Highlights

   1. เรียนรู้ เข้าใจพร้อมทั้งได้รับเทคนิคในการจัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ด้วย Infographic โดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ขึ้นไป
   2. เรียนรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงตลอดการฝึกอบรม ในด้านการออกแบบข้อมูล (Creative Content) และการออกแบบการนำเสนอ (Creative Design)
   3. สามารถจัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ด้วย Infographic ให้สวยงาม เข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  บุคลากรทั่วไปทุกท่านที่ต้องการพัฒนาการจัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ
  Presentation ให้น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นด้วย Infographic

  **โดยควรมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการแปลงข้อมูลจากตัวอักษรออกมาเป็นรูปภาพ เพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ด้วย Infographic ได้อย่างถูกต้อง
  2. ได้เรียนรู้เทคนิคในการออกแบบการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ด้วย Infographic แบบต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  3. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ขึ้นไป เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
  4. ได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ด้วย Infographic ให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

  ระยะเวลาของหลักสูตร

  จำนวน 2 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

   • รุ่นที่ 11 วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2565
   • รุ่นที่ 12 วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565

  เกณฑ์การประเมินผล

  ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  ค่าลงทะเบียน

  ท่านละ 9,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  *ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง
   เอกสารประกอบการฝึกอบรมและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ

  หมายเหตุ

  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลาย
   ลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว
   ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

   

  สถานที่จัดอบรม

  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
  เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ​

  วิทยากรประจำหลักสูตร

  คุณทินกร พรมดีมา

  คุณทินกร พรมดีมา

  เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  คุณสมิทธิชัย ไชยวงศ์

  คุณสมิทธิชัย ไชยวงศ์

  วิทยากรอิสระด้าน Infographic Design

  เสียงตอบรับจากลูกค้า (Customer Reviews)

  คุณศศิกานต์ สุวรรณประทีป

  คุณศศิกานต์ สุวรรณประทีป

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  “ได้ความรู้เยอะมาก ตอนแรกคิดไว้ว่าคงจะมีแค่การเรียนการใช้โปรแกรม แต่มาเรียนจริงแล้วได้ทฤษฎีการออกแบบไปกลับด้วย และรูปภาพต่างๆ ที่คิดว่าจะต้องวางเองหมดเลยก็มีเทคนิคการนำรูปภาพจากแหล่ง ทรัพยากรออนไลน์มาใช้งาน ซึ่งทำให้การทำงานง่ายมากขึ้น”

   

  คุณสหวรัชญ์ พลหาญ

  คุณสหวรัชญ์ พลหาญ

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

  “หลักสูตรนี้มีความพร้อมทั้งในเรื่องวิทยากรที่มีความรู้ อุปกรณ์และสถานที่ที่สะดวก ทำให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ซึ่งโดยรวมรู้สึกประทับใจ”

   

  คุณอภิลักษณ์ กุดฉิม

  คุณอภิลักษณ์ กุดฉิม

  บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

  “ถามว่าได้รับอะไรเพิ่มเติมจากหลักสูตรนี้ไหม บอกว่าได้รับแน่นอนครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคใหม่ๆ และทฤษฎีการออกแบบต่างๆ ที่อย่างเมื่อก่อนเวลาเราทำงานไม่มีหลักการอะไรในการทำงาน ใช้ความชอบส่วนตัวล้วนๆ แต่พอเรามาเรียนก็พบว่าที่จริงแล้วมันมีหลักการในการออกแบบ ซึ่งทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของเราได้ ทำให้เราทำงานออกมาได้เร็วและมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น”

                  CONTACT

                         PHONE & E-MAIL

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  โทรศัพท์ : 0-2644-8150 ต่อ 81897 (คุณทิพวรรณ),
  81907 (คุณทินกร)
  Mobile: 08 5148 0702 (คุณทิพวรรณ)

  โทรสาร : 0-2644-8110
  E-MAIL : bas@nstda.or.th

  ADDRESS

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
  ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  You cannot copy content of this page