Select Page

หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีที
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2

(ICT Professional Development Training in the Digital Economy: ITDE)

Key Highlights

  • เสริมสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยด้านไอซีทีและนวัตกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้ในองค์กร
  • เตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาระบบบริหารและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายขององค์กร
  • เรียนรู้แนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรตามมาตรฐาน สากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
  • เปิดมุมมอง สร้างเครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านไอซีที ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำด้านไอซีทีในประเทศ พร้อมฝึกปฏิบัติ เทคนิค การพัฒนาระบบและการออกแบบตามหลักการของ User Experience

แนวความคิดของหลักสูตร

          ตามที่แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อการเชื่อมต่อทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา โดยมุ่งหวังให้เกิดระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก และเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีกำลังคนดิจิทัลที่พร้อมทำงานในยุคดิจิทัล

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (ICT Professional Development Training in the Digital Economy: ITDE) ขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยด้านนวัตกรรมและไอซีที และการสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโครงการไอซีทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารระดับต้นด้านไอซีทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบบริหารและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ปรัชญาและแนวคิดของหลักสูตร

          ฝึกอบรมให้กับผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารระดับต้นของหน่วยงานไอซีที โดยเน้นการเปิดมุมมองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและไอซีทีที่ทันสมัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการด้วยกรณีศึกษาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถสนับสนุนสายงานบริหาร CIO และ ICT Director ได้อย่างสอดคล้องกับแผนงานและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นเพื่อความก้าวหน้าในสายงานไอซีทีด้วยความมั่นใจและก้าวทันเทคโนโลยี

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

          มุ่งยกระดับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานไอซีทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ที่ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะในการบริหารจัดการไอซีทีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บริหารระดับต้น
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีที่ปฎิบัติงานหรือสนับสนุนการดำเนินงานด้านไอซีทีของหน่วยงาน

โครงสร้างหลักสูตร

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำในประเทศ รวม 48 ชั่วโมง/8 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย 30 5
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 12 2
ศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำด้านไอทีในประเทศ  6 1
รวม 48 8 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

ICT Strategy

    • Thailand 4.0
    • National ICT Master Plan and ICT 2020 in Digital Economy Roadmap
    • Update ICT Trends

Technology Management

    • Enterprise Architecture
    • Cloud Computing & Cyber Security
    • AI & Machine Learning
    • IoT & Big Data
    • Data Science & Data Visualization
    • UI/UX Design

Service Innovation

    • Service Science & Ten Types of Innovation

ระยะเวลาของหลักสูตร

 • อบรมวันที่ 6 – 7, 13 – 14, 20 – 21, 26 – 27 กรกฎาคม 2560
  เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานด้านไอซีทีของหน่วยงานชั้นนำในประเทศ
  ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ

 • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ สลับกำหนดการอบรม สถานที่ศึกษาดูงาน และวิทยากรตามความเหมาะสม

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 49,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงิน
ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2560
รับส่วนลด 10%
เหลือชำระเพียง 44,100 บาท

หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560
  • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ที่พักห้องพักคู่ (สำหรับการศึกษาดูงานในประเทศ) เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนา โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม/สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือสลับกำหนดการและ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่รับประทานอาหารบางมื้อและ/หรือไม่ศึกษาดูงานตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรการเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ (นอกสถานที่)

โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา
เลขที่ 246 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (ก.ม.157)
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400