Select Page

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีที
สำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5

(ICT Management for ICT Manager: ITM5)

          ตามที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ.2552-2556) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ โดยมีมาตรการในการสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีแก่หน่วยงานของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านการอบรมความรู้และทักษะตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมความรู้และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโครงการไอซีที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานไอซีทีของภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green ICT) ของหน่วยงานอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตด้วย

ปรัชญาและแนวความคิดของหลักสูตร

          ฝึกอบรมตามแนวทางผู้บริหาร เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับใช้ได้จริงในองค์กร ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน CIO และ ICT Director ได้อย่างสอดคล้อง ฝึกปฎิบัติการภายใต้โจทย์ที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมเบื้องต้นเพื่อความก้าวหน้าในสายงานไอซีทีด้วยความมั่นใจ

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

          ยกระดับผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานไอซีที ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะทางการบริหารจัดการไอซีทีที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยใช้หลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับการที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร รู้เท่าทันเทคโนโลยีสากลในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตด้วย โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร ให้มีการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎี เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านไอซีที ในทุกหัวข้อวิชา รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการและกรณีศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงานจากหน่วยงานชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดแนวคิดและวิสัยทัศน์ด้านไอซีที และมีความพร้อมที่จะก้าวหน้าในสายงานไอซีทีในอนาคตด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าส่วนงานไอซีที หรือผู้บริหารระดับต้นที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านไอซีทีของหน่วย งานภาครัฐและเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวม 102 ชั่วโมง/17 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยายและเสวนา 48 8
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 18 3
บรรยาย ประชุมเชิงปฏับัติการ และศึกษาดูงาน
 • ในประเทศ (กรุงเทพมหานคร) 6 1
 • ต่างประเทศ (ณ กรุงโซล และเกาะเซจู สาธารณรัฐเกาหลี) 30 5 วัน 4 คืน
รวม 102 17 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • National ICT Master Plan and AEC Collaborations
   • Role of ICT Manager for ICT Management
   • IT Governance
   • Green Enterprise
   • Cloud Computing Technology
   • Enterprise Architecture
   • Big Data Analytics
   • Grid Computing
   • IPV6 – Enterprise Readiness
   • IT Security Management
   • Intellectual Property Right Management
   • Open Source Software
   • Agile Software Development (Lecture and Workshop)
   • ICT Outsourcing Management (Lecture and Workshop)
   • Service Science (Lecture and Workshop)

ประสบการณ์จากผู้บริหาร

ระยะเวลาของหลักสูตร

 • อบรมระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2557
  (อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) เวลา 09.00 – 16.30 น.
 • ศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล และเกาะเซจู สาธารณรัฐเกาหลี
  ระหว่างวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2557

หมายเหตุ

 • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ สลับกำหนดการอบรม สถานที่ศึกษาดูงาน และวิทยากรตามความเหมาะสม

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 119,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400