Select Page

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่ทำให้ลูกค้า “ซื้อไม่หยุด”
Customer Journey in Digital Marketing

Key Highlights

  1. เจาะลึก !! กระบวนการวิเคราะห์ Customer Journey ในยุคดิจิทัล
  2. เจาะลึก !! พฤติกรรมลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ Customer Journey ด้วยเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล
  3. เจาะลึก !! หลักการและกลยุทธ์ของ Customer Journey ในการตลาดออนไลน์
  4. กรณีศึกษาและตัวอย่าง Customer Journey ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าในกระบวนการการวิเคราะห์ Customer Journey
     ในยุคดิจิทัล
 2. เพื่อเข้าใจขั้นตอน และวิธีที่เหมาะสมทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
 3. เพื่อเป็นหนึ่งในการสื่อสารการตลาดในช่องทางออนไลน์
 4. เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. เจ้าของธุรกิจ
 2. ผู้ประกอบการ SMEs
 3. วิสาหกิจชุมชน
 4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการอบรม

 1. บรรยาย
 2. กรณีศึกษาและตัวอย่าง Customer Journey ที่ประสบความสำเร็จ
     ในปัจจุบัน

 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop)

เนื้อหาประกอบด้วย

1. เนื้อหา
  • เข้าใจความหมาย Customer Journey
  • ทำไม Customer Journey ถึงสำคัญในยุคดิจิทัล
  • ประวัติความเป็นมาของเครื่องมือ Customer Journey
  • เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ Customer Journey ด้วยเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล
  • กรณีศึกษาและตัวอย่าง Customer Journey ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน
  • หลักการและกลยุทธ์ของ Customer Journey ใน การตลาดออนไลน์
  • การออกแบบ การเลือกใช้กลยุทธ์ เครื่องมือ และช่องทางให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงของ
  • Customer Journey Map และ Digital Customer Journey ให้เหมาะกับธุรกิจของตน
  • แนวทางต่อยอดในการนา Customer Journey ไปใช้จริง
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop)
  • ฝึกปฏิบัติ ออกแบบ Customer Journey Map และ Digital Customer Journey ให้เหมาะกับธุรกิจของตน
  • ฝึกปฏิบัติ เลือกใช้กลยุทธ์ เครื่องมือ และช่องทางให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงของ Customer Journey Map
  • ฝึกปฏิบัติ แนวทางต่อยอดในการนำ Customer Journey ไปใช้จริง

วิทยากรประจำหลักสูตร

อาจารย์ ธิติพล เทียมจันทร์
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 Thailand Number One Digital Marketing Consultant และที่ปรึกษาการตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs, Digital Marketing, E-commerce และ LINE Certified Coach

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2565

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
 • ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าอบรม
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน, เอกสารประกอบการอบรม, อุปกรณ์ workshop (Notebook + Internet) ตลอดกิจกรรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์ของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 • ขอสงวนในการเปลี่ยนแปลง กำหนดการ วิทยากร และสถานที่จัดอบรม ตามความเหมาะสม
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริส)
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1825 5143
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400