Select Page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน JobSTI ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

บริการ เว็บแอปพลิเคชัน JobSTI ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต แสดงผ่านเว็บไซต์ของเรา (the Site) จะมีไว้สำหรับผู้หางาน หรือ ผู้ใช้งานอื่น อาทิเช่น ผู้ฝากงาน ผู้ฝากประวัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดเก็บฐานข้อมูลอาชีพและความต้องการด้านกำลังคน การเข้าสู่เนื้อหาที่ปรากฎในเว็บไซต์ดังกล่าวและการใช้เนื้อหารวมถึงบริการต่าง ๆ ที่แสดงผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อจากนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์“) และ ภายใต้บังคับแห่งมาตรการการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (“มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล“) หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ท่านคลิกที่ ลิงก์นี้

หากท่านไม่ยินยอมปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ/หรือ ไม่ยินยอมปฎิบัติตามมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรุณาอย่าเข้าร่วม เกี่ยวข้อง เข้าสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ ดู ดาวน์โหลด หรือใช้บริการใด สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าท่านได้ยอมรับแล้วว่า ท่านรับทราบ อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และท่านตกลงผูกพันตนตามบทบัญญัติทั้งปวงทั้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง หรือ ปรับแก้มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะ อนึ่ง สิทธิของท่านในการเข้าสู่เว็บไซต์และการให้บริการของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านได้แจ้งต่อ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ถึงการบอกกล่าวของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงใดที่ไม่เป็นที่ยอมรับ มิฉะนั้นการที่ท่านยังคงใช้งาน จะถือเป็นการตกลงยอมรับของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง และการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงเหล่านั้นจะมีผลผูกพันต่อท่าน

 1. คำนิยาม
  ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น
  “สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต”
  หมายถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA).
  เว็บแอปพลิเคชัน JobSTI”
  หมายถึง บริการหางาน และบริการหาคนของ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  “ผู้หางาน”
  หมายถึง ผู้ใช้งานที่กำลังมองหางาน และฝากประวัติการทำงาน ความสามารถ ทักษะต่างๆ
  “ผู้ฝากงาน”
  หมายถึง ผู้ใช้งานในนามองค์กรที่มาฝากตำแหน่งงาน
  “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดเก็บฐานข้อมูลอาชีพและความต้องการด้านกำลังคน”
  หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัด และหรือหน่วยงานพันธมิตรกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ที่ทำหน้าที่รวบรวบข้อมูลด้านอาชีพหรือกำลังคนของประเทศไทย
  “เว็บไซต์ของเรา”
  หมายถึง เว็บไซต์ หรือโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตและหน่วยงานต้นสังกัด เป็นเจ้าของ และดำเนินการ หรือดำเนินการโดยผู้ให้บริการของเรา
  “ข้อมูลส่วนบุคคล”
  หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล (email address) IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสำหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล อาทิ ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล (email address) ที่ใช้ในการทำงาน ที่อยู่อีเมล (email address) กลุ่มของบริษัท เช่น info@company.co.th ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือข้อมูลแฝงที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการทางเทคนิค (Pseudonymous Data) ข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม เป็นต้น
  คำว่า “ท่าน” “ผู้ใช้งาน” และ “ผู้ใช้งานทั้งหลาย” ที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เป็นการอ้างถึงบุคคล และ/หรือ องค์กร ทั้งปวง ที่เข้าสู่ และ/หรือ ใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อเวลาใดก็ตาม โดยเหตุผล หรือจุดประสงค์ใดก็ตาม

 2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
  2.1 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานที่ผู้หางานให้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตโดยตรง ตราบเท่าที่ผู้หางานอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้เราใช้ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวผ่าน เว็บแอปพลิเคชัน JobSTI โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

  (1) ขั้นตอนการใช้บริการกับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับเรา เช่น การฝากประวัติ
  (2) การเก็บข้อมูลโดยความสมัครใจของของผู้หางาน เช่น การทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทางที่อยู่อีเมล (email address) หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตกับผู้หางาน
  (3) การเก็บข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตผ่านเบราว์เซอร์คุกกี้ (browser’s cookies) ของผู้หางาน
  2.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานจากบุคคลที่สาม ตราบเท่าที่บุคคลที่สามดังกล่าวได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตใช้ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวผ่าน เว็บแอปพลิเคชัน JobSTI โดยเราเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานและเปิดเผยกับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้หางานให้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  จากแหล่งข้อมูลข้างต้น ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้
  3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ รูปภาพ ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล (email address) ข้อมูลการศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา ประวัติการทำงาน ข้อมูลที่ปรากฏบน CV หรือ Resume รวมถึงข้อมูลส่วนบุคลอื่น ๆ ตามที่ผู้ใช้งานให้ไว้กับเราและเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
  3.2 ข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ทักษะ ความชำนาญ อย่างไรก็ตามหากเรารวมหรือเชื่อมโยงข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้ใช้งานเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ถือว่าข้อมูลอื่น ๆ นี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่อยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

  โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อ 3.1 และข้อมูลอื่น ๆ ข้อ 3.2 ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”

 4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เว็บแอปพลิเคชัน JobSTI ดังนี้
  4.1 เพื่อใช้งานในส่วนการฝากประวัติกับทางสถาบันฯ ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน JobSTI
  4.2 ประมวลผลข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดเก็บฐานข้อมูลอาชีพและความต้องการด้านกำลังคน เพื่อนำไปหาตำแหน่งงานหรือหน่วยงานที่เหมาะสมให้กับผู้หางานทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตจะแจ้งให้ผู้หางานทราบ และบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานโดยที่ผู้หางานไม่ทราบหรือยินยอมตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เนื่องจากกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตสามารถดำเนินการได้

 5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้หางานจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นอย่างจำกัดและเท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
  5.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานตามวัตถุประสงค์ที่ผู้หางานให้ไว้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตโดยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานจะถูกนำไปใช้เท่าที่จำเป็น โดยมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตจะแจ้งให้ผู้หางานทราบ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  5.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปกติสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ผู้หางานได้ให้ไว้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือเป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย และในกรณีใด ๆ ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตต้องการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตจะแจ้งให้ผู้หางานทราบก่อนที่จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้

 6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
   สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผล หรือตราบเท่าที่บัญชีของผู้หางานยังไม่ถูกปิดใช้งาน บัญชีจะได้รับการพิจารณาว่า “ปิดใช้งาน” หากผู้หางานต้องการยกเลิกบัญชีของผู้หางานโดยส่งอีเมลถึงเราที่ dpo@nstda.or.th (โดยใส่หมายเหตุว่า ต้องการยกเลิกบัญชีผู้หางานของเว็บแอปพลิเคชันของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต)

 7. สิทธิของของผู้หางานในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
   ผู้หางานมีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไข ลบ ระงับการใช้ โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน หรือเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้หางานได้ให้ความยินยอมไว้ หากผู้หางานต้องการดำเนินการตามสิทธิดังกล่าว ผู้หางานสามารถดำเนินการโดยการส่งอีเมลถึงเราที่ dpo@nstda.or.th โดยเราอาจจะร้องขอข้อมูลบางส่วนจากผู้หางานเพื่อตรวจสอบหรือระบุตัวตนก่อนจะดำเนินการใด ๆ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตเคารพการตัดสินใจการเพิกถอนความยินยอมของผู้หางาน แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตขอแจ้งให้ผู้หางานทราบว่าอาจมีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ให้ประโยชน์แก่ผู้หางาน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้หางานได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

 8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
   ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตใช้มาตรการทางเทคนิคเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยไม่ชอบ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย 100% ดังนั้น ในขณะที่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตดำเนินการตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยที่สมบูรณ์ได้ ผู้หางานใช้บริการและให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตโดยยอมรับความเสี่ยง

 9. การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
   สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตอาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ในทุกเวลา โดยไม่แจ้งให้ผู้หางานทราบล่วงหน้า การใช้ข้อมูลที่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตรวบรวมนั้นอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น ผู้หางานควรทบทวนหน้านี้เป็นระยะ เพื่อทำความเข้าใจกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุด และเพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ การที่ผู้หางานยังคงใช้บริการเว็บแอปพลิเคชัน JobSTI ต่อไปภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้หางานรับทราบและแสดงเจตนาตกลงยอมรับข้อกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว โดยผู้หางานสามารถทราบได้ว่าเมื่อใดที่นโยบายนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดโดยการตรวจสอบคำว่า “แก้ไขครั้งล่าสุด” ที่ด้านล่างของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

 10. การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
   หากผู้หางานมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงการแจ้งเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน JobSTI สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตยินดีตอบข้อสงสัยและรับฟังข้อเสนอแนะ และสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตจะตรวจสอบการร้องเรียนของผู้หางานและตอบกลับผู้หางานภายในเวลาอันสมควร ในกรณีที่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตติดต่อกลับล่าช้าเพราะปัจจัยใด ๆ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตจะทำการแจ้งให้ผู้หางานทราบเป็นระยะ ๆ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตอาจจะร้องขอข้อมูลบางส่วนจากผู้หางานเพื่อตรวจสอบหรือระบุตัวตนก่อนจะดำเนินการใด ๆ โดยผู้หางานสามารถติดต่อเราโดยส่งอีเมลถึงสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตที่ dpo@nstda.or.th หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

  “แก้ไขครั้งล่าสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2565”

   

 11. เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของเราที่เป็นที่ยอมรับ

  1. การใช้งานแบบเจาะจง – ผู้หางาน
  ผู้หางาน ตกลงว่าเขา/เธอจะใช้เว็บไซต์ของเราเพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเพื่อการมองหาการจ้างงานผู้หางาน ตกลงดูแลรักษาข้อมูลที่บันทึกลงระบบ ด้วยความระมัดระวัง และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่นใด ผู้หางานรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการดำรงไว้ซึ่งความลับ การดูแลรักษาให้ปลอดภัยผู้หางานยืนยัน และรับทราบว่าเขา/เธอ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่ผู้ฝากงาน และ/หรือ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต โดยการตัดสินใจของตนเมื่อเขา/เธอสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในตำแหน่งงานว่างที่ประกาศลงหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ เมื่อผู้หางานใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำส่ง อัปโหลด หรือ โพสต์เรซูเม่บนเว็บไซต์ของเรา การนำส่ง อัปโหลด หรือ โพสต์เรซูเม่ของตนโดยผู้หางานบนเว็บไซต์ของเรา เป็นการที่ผู้หางานให้สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตในการจัดเก็บเรซูเม่ ของเขา/เธอ รวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในฐานข้อมูลสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (“ฐานข้อมูล“) ผู้หางานอาจส่งเรซูเม่ ของเขา/เธอ รวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งตรงให้แก่ผู้ฝากงานใดก็ตามที่ได้ลงบนเว็บไซต์ของเราหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำฐานข้อมูลอาชีพและความต้องการด้านกำลังคน สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต คงไว้ซึ่งการสงวนสิทธิ์ในการไม่ยอมรับ ไม่ให้ความเห็นชอบ หรือ เรียบเรียงแก้ไข ส่วนใด ๆ ของเรซูเม่ ของผู้หางานรวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร และลบข้อมูลส่วนบุคคลใดที่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่า สารสนเทศและข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง ผิด ขัดต่อกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ /เครื่องหมายการค้า/ชื่อการค้า/ความลับทางการค้า หรือฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นตามนัยแห่งจุดประสงค์ (รวมถึงประเด็นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจุดประสงค์) ที่ข้อมูลนั้นใช้แสดงหรือนำไปใช้ผู้หางานรับทราบและตกลงตามแนวปฏิบัติของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ฝากงานสำหรับการเข้าถึง เว็บไซต์ของเรา และ ฐานข้อมูล และ/หรือ เรซูเม่ ของผู้หางาน รวมถึง สาระ และสารสนเทศ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประวัตินั้น เพียงเพื่อจุดประสงค์ ในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้หางาน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ที่ระบุไว้นี้ ผู้หางานยังตระหนักว่าเขา/เธอจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้รับ
  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานแก่ผู้ฝากงานรายใด โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเขา/เธอ นอกจากการเปิดเผยนั้นกำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจว่าต้องกระทำหรือ มีผลผูกพันว่าต้องกระทำภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ถึงแม้ว่าสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จะใช้ความพยายามอย่างสมควรแห่งเหตุผลในการจำกัดการเข้าสู่ฐานข้อมูลไว้เฉพาะสำหรับผู้ฝากงานและบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ก็ไม่อาจประกันได้ว่าบุคคลอื่น ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จะไม่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ ผู้หางานอาจยกเลิกการสามารถสืบค้นข้อมูล หรือการดูเรซูเม่ ของเขา/เธอ เมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้หางานรับทราบว่าผู้ฝากงานและบุคคลอื่นที่อาจเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจเก็บสำเนาเรซูเม่ของผู้หางานไว้ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ไม่รับผิดชอบต่อการเก็บสำเนา การใช้ หรือ การรักษาความเป็นส่วนตัวของ เรซูเม่ ในกรณีดังกล่าวนี้ หรือ ไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้ หรือ การรักษาความเป็นส่วนตัวของเรซูเม่ โดยบุคคลอื่นใดที่อาจเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่เรซูเม่อยู่ในฐานข้อมูลสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จะไม่รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดในประการใด ถ้าหากผู้ฝากงานรายใด หรือผู้ใช้งานอื่น ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ไม่ว่าในประเทศไทย หรือที่อื่นใด โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สารสนเทศ และเอกสารต่าง ๆ เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการคัดเลือกผู้เข้าทำงานเพื่อเป็นพนักงาน ผู้หางานตกลงยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคล สารสนเทศ และเอกสารต่าง ๆ ทั้งปวงที่ได้มอบให้แก่ผู้ฝากงาน หรือผู้ใช้งานอื่นทั้งหลาย หรือได้นำส่งบน หรือ ผ่านเว็บไซต์ของเราเป็นการส่งให้โดยตระหนักดีว่าความเสี่ยงทั้งหมดตกเป็นของของเขา/เธอ

  2. การใช้งานแบบเจาะจง – ผู้ฝากงาน
  ผู้ฝากงาน ตกลงว่าเขา/เธอจะใช้เว็บไซต์ของเราเพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเพื่อการฝากตำแหน่งงานผู้ฝากงาน ตกลงดูแลรักษาข้อมูลที่บันทึกลงระบบ ด้วยความระมัดระวัง และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่นใด ผู้ฝากงานรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการดำรงไว้ซึ่งความลับ การดูแลรักษาให้ปลอดภัยผู้ฝากงานยืนยัน และรับทราบว่าเขา/เธอ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่ผู้หางาน และ/หรือ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต โดยการตัดสินใจของตนเมื่อเขา/เธอ ประกาศลงตำแหน่งงานผ่านเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ เมื่อผู้ฝากงานใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำส่ง อัปโหลด หรือ โพสต์ข้อมูลหน่วยงานบนเว็บไซต์ของเรา การนำส่ง อัปโหลด หรือ โพสต์ของมูลหน่วยงานของตนโดยผู้ฝากงานบนเว็บไซต์ของเรา เป็นการที่ผู้ฝากงานให้สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตในการจัดเก็บสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในฐานข้อมูลสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (“ฐานข้อมูล“) ผู้ฝากงานอาจส่งสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งตรงให้แก่ผู้หางานใดก็ตามที่ได้ลงบนเว็บไซต์ของเราหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำฐานข้อมูลอาชีพและความต้องการด้านกำลังคน สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต คงไว้ซึ่งการสงวนสิทธิ์ในการไม่ยอมรับ ไม่ให้ความเห็นชอบ หรือ เรียบเรียงแก้ไข ส่วนใด ๆ ของข้อมูลองค์กร ของผู้ฝากงานรวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร และลบข้อมูลองค์กรใดที่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่า สารสนเทศและข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง ผิด ขัดต่อกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ /เครื่องหมายการค้า/ชื่อการค้า/ความลับทางการค้า หรือฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นตามนัยแห่งจุดประสงค์ (รวมถึงประเด็นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจุดประสงค์) ที่ข้อมูลนั้นใช้แสดงหรือนำไปใช้ผู้ฝากงานรับทราบและตกลงตามแนวปฏิบัติของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าถึง เว็บไซต์ของเรา และ ฐานข้อมูล และ/หรือ เรซูเม่ ของผู้หางาน รวมถึง สาระ และสารสนเทศ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประวัตินั้น เพียงเพื่อจุดประสงค์ ในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้ฝากงาน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ที่ระบุไว้นี้
  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดของผู้ฝากงานแก่บุคคลใด โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเขา/เธอ นอกจากการเปิดเผยนั้นกำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจว่าต้องกระทำด้านการวิเคราะห์กำลังคนและอาชีพหรือ มีผลผูกพันว่าต้องกระทำภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ถึงแม้ว่าสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จะใช้ความพยายามอย่างสมควรแห่งเหตุผลในการจำกัดการเข้าสู่ฐานข้อมูลไว้เฉพาะสำหรับผู้หางานและบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ก็ไม่อาจประกันได้ว่าบุคคลอื่น ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จะไม่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ ผู้ฝากงานอาจยกเลิกการสามารถสืบค้นข้อมูล เมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ฝากงานรับทราบว่าผู้หางานและบุคคลอื่นที่อาจเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจเก็บสำเนาของผู้ฝากงานไว้ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ไม่รับผิดชอบต่อการเก็บสำเนา การใช้ หรือ การรักษาความเป็นส่วนตัว ในกรณีดังกล่าวนี้ หรือ ไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้ หรือ การรักษาความเป็นส่วนตัว โดยบุคคลอื่นใดที่อาจเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่ข้อมูลของผู้ฝากงานอยู่ในฐานข้อมูลสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จะไม่รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดในประการใด ถ้าหากผู้หางานรายใด หรือผู้ใช้งานอื่น ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ไม่ว่าในประเทศไทย หรือที่อื่นใด โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารต่าง ๆ เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการคัดเลือกทำงานเพื่อเป็นพนักงาน

  3. การห้ามใช้งาน – ผู้ใช้งาน
  ผู้ใช้งานตกลงว่า
  1. ผู้หางานจะไม่โพสต์สารสนเทศหรือข้อมูลใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรซูเม่ และ/หรือ สารสนเทศหรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับเรซูเม่ ที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงบนเว็บไซต์ของเรา
  2. ผู้ใช้งานทุกรายจะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในลักษณะวิธีการใดที่จะฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น
  3. ผู้ใช้งานทุกรายจะไม่พิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ส่ง หรือมิฉะนั้น คัดลอก ผลิตซ้ำ จัดส่งต่อ ตีพิมพ์อีก หรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานอื่น ยกเว้นในกรณีที่ผู้ฝากงานอาจใช้ฐานข้อมูล และ/หรือ เรซูเม่ ของผู้หางาน และสารสนเทศหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรซูเม่
  4. ผู้ใช้งานทุกรายจะ ลบทิ้ง แก้ไข หรือนำออก สาระใดที่โพสต์ โดยบุคคลอื่นใดหรือองค์กรอื่นใด
  5. ห้ามผู้ใช้งานทุกรายละเมิด หรือ พยายามละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การเข้าสู่ข้อมูลที่ไม่ใช่สำหรับตน หรือ การล็อกอินเพื่อลงบันทึกเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ หรือบัญชีที่ตนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า การพยายามที่จะสืบค้น สแกน หรือทดสอบความไม่มั่นคงของของระบบ หรือ เครือข่าย หรือพยายามล่วงละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยหรือ มาตรการการตรวจสอบผู้ที่มาใช้งาน โดยไม่มีอำนาจกระทำการที่เหมาะสมถูกต้อง พยายามจะแทรกแซงการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน แม่ข่าย (host) หรือ ระบบเครือข่าย (network) หรือส่งอีเมลที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ รวมถึงการส่งเสริมการขาย และ/หรือ การโฆษณาสินค้าหรือการให้บริการ การล่วงละเมิดระบบ หรือ เครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัยอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง และ/หรือทางอาญา
  6. ผู้ใช้งานทุกรายจะไม่ อัปโหลด โพสต์ ตีพิมพ์ ส่งต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ หรือ เก็บ สาระในวิถีทางใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา (i) ที่เป็นการผิดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ที่ใช้บังคับ (ii) ในลักษณะใดก็ตามที่อาจฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือ ละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือ ชื่อเสียงหรือ สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น (iii) ที่เป็นโทษทำให้เสียชื่อเสียง การสบประมาท อนาจาร การเลือกปฏิบัติ การก่อกวน คุกคาม หมิ่นประมาท มุ่งร้าย เหยียดผิว การดูหมิ่น ความเท็จ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือ มิฉะนั้น เป็นการทำให้ขุ่นเคือง หรือเป็นที่ไม่น่าพอใจ (iv) ในลักษณะที่ทำให้เกิดความไม่สงบในทางการเมือง ศาสนา ความมั่นคงของชาติ หรือ เสถียรภาพของสถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตหรือ (v) ที่มีไวรัส โปรแกรมล้วงข้อมูล คอมพิวเตอร์เวิร์ม ไฟล์ซึ่งเป็นอันตราย หรือ สาระ หรือ โปรแกรมอื่นที่อาจยับยั้ง ทำความเสียหาย หรือ จำกัด การทำงานของระบบ และการปฏิบัติงานของเว็บไซต์ของเรา การให้บริการที่เสนอบนเว็บไซต์ของเรา หรือของซอฟต์แวร์ใด หรือ ของระบบฮาร์ดแวร์ใดของคอมพิวเตอร์ หรือของอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
  7. ห้ามผู้ใช้งานทุกราย ใช้โปรแกรมดึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ (screen scraping) การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) โรบอต (robots) หรือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูล (data gathering) ในลักษณะเช่นเดียวกัน และเครื่องมือที่ใช้ในการดึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อสร้าง ดำรงไว้ พัฒนาต่อ หรือ ถอดแบบ ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเพื่อไว้บนเว็บไซต์ของท่าน หรือในเอกสารสิ่งพิมพ์อื่นใด ยกเว้นจะได้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

 12. ความรับผิดชอบ
  สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตสงวนสิทธิ์ในการสอดส่องดูแลเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราไม่ว่าเวลาใด แต่ไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องกระทำการดังกล่าว สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตไม่รับผิดชอบในประการใดก็ตามต่อสาระใดบนเว็บไซต์ของเรา ที่ไม่ได้โพสต์โดย สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคต หรือในกรณีที่สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตได้โพสต์แทนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานทุกรายรับทราบและตกลงว่าตนมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับ รูปแบบ (form) เนื้อหา และความถูกต้องแม่นยำของเรซูเม่ สารสนเทศ ข้อมูล เว็บเพจ และ/หรือ สาระใด ๆ ที่ตนได้ยื่นต่อสถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคต หรือ ที่ตนได้โพสต์บน หรือ ผ่านเว็บไซต์ของเรา สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคต ไม่รับประกันว่าเรซูเม่ สารสนเทศ ข้อมูล การโฆษณา หรือเว็บ เพจ ใด ๆ จะได้รับการพิจารณาโดยจำนวนผู้ใช้งานที่มีปริมาณเฉพาะเจาะจงใด ๆ หรือจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ใช้งานเฉพาะเจาะจงรายใด หรือจะเป็นผลให้ประสบความสำเร็จในการคัดเลือกเข้าทำงาน สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตไม่ว่าโดยวิถีทางใดก็ตาม จะไม่ถือว่าเป็นตัวแทน ทั้งของผู้ฝากงาน หรือ ผู้ใช้งานในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานใดของเว็บไซต์ของเรา สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคต ไม่ว่าโดยวิถีทางใด จะไม่รับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่กระทำโดยบุคคลฝ่ายใด ที่มองหา หรือโพสต์ตำแหน่งงานบนเว็บไซต์ของเรา หรือ ของบุคคลฝ่ายใดที่ตอบรับต่อการรับสมัครงานบนเว็บไซต์ของเรา แม้สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตได้ใช้ความพยายามในการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ฝากงานและผู้หางาน แต่เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะดำเนินงานโดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือเว็บไซต์ของเราและเซิร์ฟเวอร์ของเราจะปราศจากไวรัสหรือกลไกอื่นที่เป็นภัย เราไม่รับรองว่าความบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข หรือไม่รับประกันว่าการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเราจะไม่หยุดชะงัก ทันกาลทันเวลา หรือปลอดภัย หากการใช้เว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ส่งผลให้ผู้ใช้งานรายใดเกิดความจำเป็นที่จะต้องซ่อม หรือทดแทนอุปกรณ์ หรือข้อมูล โดย สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้นและความเสียหายใด ๆ หรือความสูญเสียในลักษณะใดก็ตาม ทั้งนี้เว็บไซต์ของเราและเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นำเสนอตามเกณฑ์ความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งตามสภาพที่ปรากฎ (“as is” basis) สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตไม่รับรองความรับผิดในลักษณะใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งปฏิเสธการรับประกันทั้งปวงภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต โดยทั้งนี้ ไม่เป็นการลบล้างสิทธิใดที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น และปฏิเสธการรับประกันใด โดยนัยของความเหมาะสมในการซื้อขายเชิงพาณิชย์ สภาพพร้อมใช้งานตามคุณลักษณะของสินค้าหรือการให้บริการ การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือ โดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน ทันกาลทันเวลา หรือคุณสมบัติอื่นของเว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการให้บริการ ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก รวมทั้ง ลิงก์ ที่อยู่ในเว็บไซต์นั้น ผู้ใช้งานควรประเมินและตรวจสอบด้วยตนเองโดยเอกเทศถึงความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของสารสนเทศบนเว็บไซต์ของเราและหากจำเป็นควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

 13. รับภัยความเสี่ยงเอง
  ผู้ใช้งานทุกรายที่ใช้เว็บไซต์ของเราและการเข้าสู่เว็บไซต์อื่นผ่านเว็บไซต์ของเรารับภัยความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง ผู้ใช้งานทุกรายจะรับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารของตนและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดตามมาจากกิจกรรมของตนบนเว็บไซต์ของเรา สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตไม่ได้รับรองหรือประกันความเป็นจริง ความถูกต้องหรือ ความน่าเชื่อถือของการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้งานอื่น หรือ เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ของผู้ใช้งาน ความมั่นใจใด ๆ ที่ผู้ใช้งานมีต่อสาระที่โพสต์โดยผู้ใช้งานอื่นถือเป็นการรับภัยความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคต สงวนสิทธิ์ในการขับไล่ผู้ใช้งานรายใดก็ตามจากเว็บไซต์ รวมถึงการห้ามการเข้าสู่เว็บไซต์ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ หรือ ละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งยังสงวนสิทธิ์ในการลบสาระที่หมิ่นประมาท ผิดกฎหมาย สร้างความแตกแยก หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องบอกกล่าว และ/หรือ ได้รับความเห็นชอบใด ๆ

 14. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
  เว็บไซต์ของเราอาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สาม การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน และในฐานะเครื่องมือนำทางบนอินเทอร์เน็ต (Internet navigation tools) ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการรับรองแต่ประการใดโดย สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตในเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว ยกเว้นจะมีการระบุไว้ในเว็บไซต์ ของเรา สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตไม่มีอำนาจควบคุม หรือ สิทธิในเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สาม เว็บไซต์เหล่านั้นต่างรับความเสี่ยงทั้งหมดของเนื้อหาด้วยตนเอง สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามที่ลิงก์กับเว็บไซต์ของเรา หรือ ลิงก์อื่นใดที่ปรากฎในเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น หรือต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือการทำให้เนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจุบัน และไม่ขอรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของสาระในเว็บไซต์ดังกล่าว สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตจะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจาก หรือ เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น นอกจากนี้ ข้อมูลใด ๆ หรือสาระที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา โดยผู้ใช้งานอาจมองเห็นได้โดยผู้ใช้งานของเว็บไซต์อื่นที่ลิงก์กับเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานที่ไม่เหมาะสมใด ๆ โดยผู้ใช้งานของเว็บไซต์อื่นเป็นบุคคลที่สามที่ไม่ใช่สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคต สำหรับข้อมูลใดหรือสาระใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา

 15. คำสงวนสิทธิ์
  ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตและหน่วยงานต้นสังกัดหรือในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือ ตัวแทน ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ทั้งในกรณีใด ๆ และในลักษณะใด ๆ ก็ตาม โดยผู้ใช้งานรายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน หรือ การไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ ข้อผิดพลาด หรือ การตกหล่นในเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา หรือ การตัดออก ความไม่ถูกต้อง หรือการล่าช้าในการจัดส่ง หรือการสูญหายของเนื้อหา สาระใด ๆ ที่ได้อัปหลด หรือส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา

 16. การดำเนินการกับผู้ใช้งาน
  อย่างไรก็ตามสถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะนำเสนอบริการการจัดหางาน และคัดเลือกผู้เข้าทำงานอย่างยุติธรรม และทำหน้าที่เป็นสื่อที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ฝากและผู้หาสถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตจะไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเจรจาหรือข้อพิพาทระหว่างผู้หางานและผู้ฝาก รวมทั้งสถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดต่อ คุณภาพ ความปลอดภัย และความชอบด้วยกฎหมายชองการให้บริการคัดเลือกผู้เข้าทำงาน สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตไม่รับรองหรือรับประกัน ความถูกต้องแม่นยำของสารสนเทศ และ/หรือ เรซูเม่ ที่ผู้หางานนำเสนอ หรือโฆษณาคัดเลือกผู้เข้าทำงานที่ผู้ฝากงานนำเสนอ สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตไม่รับประกันว่าผู้ฝากงานจะสามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้หางานจะมีความสามารถในการทำงานตามตำแหน่งงานที่ผู้ฝากงานเสนอให้ หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ฝากงานและผู้หางาน ผู้ฝากงานและผู้หางานจะแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าวระหว่างกัน และ สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตจะไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระรับผิดต่อข้อพิพาทเหล่านั้น

 17. ข้อจำกัดความรับผิด
  โดยไม่เป็นการลบล้างสิทธิต่อข้อความข้างต้น และ ขึ้นอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ความรับผิดโดยรวมของสถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคต ต่อผู้ใช้งานใดสำหรับข้อเรียกร้องสิทธิทั้งปวงที่เกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ การใช้บริการของเขา/เธอของสถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตและเว็บไซต์ของเราจะจำกัดเฉพาะแค่ค่าธรรมเนียมที่สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตได้รับไว้ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่เป็นเหตุให้เกิดข้อเรียกร้องสิทธินั้น

 18. การสิ้นสุด
  ในกรณีที่ข้อมูลสารสนเทศใดที่ผู้ใช้งานนำเสนอ ไม่ถูกต้องเป็นจริง ละเมิดกฎหมายใด หรือ มีองค์ประกอบที่ไม่เหมาะสม สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตจะยกเลิกบัญชี และสมาชิกภาพของผู้ใช้งานนั้นทันทีโดยไม่บอกกล่าว และ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควร เหมาะสม หรือจำเป็น รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การดำเนินคดีกับผู้ใช้งานผู้นั้น จ๊สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาที่จะยุติ หรือระงับบัญชีของผู้ใช้งานรายใดโดยทันที หรือยุติ หรือระงับการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราทันทีโดยไม่บอกกล่าว ในกรณีที่สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตมีความเห็นว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ หรือละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใด และโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคต แต่เพียงฝ่ายเดียว จะดำเนินการเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เหมาะสม หรือจำเป็น รวมทั้งลบสาระที่หมิ่นประมาท ผิดกฎหมาย สร้างความแตกแยก หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตมีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว ในการตัดสินใจ ว่าผู้ใช้งาน ผู้หางาน หรือ ผู้ฝากงานได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ในประการใด และการตัดสินใจนั้นเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีที่สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตไม่ดำเนินสิทธิภายใต้ข้อนี้ การไม่ดำเนินการดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์

 19. การเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
  สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ เลิก หรือจำกัด (a) การเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (หรือบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา) ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือ (b) ทั้งหมดหรือ ส่วนใดของเว็บไซต์ของเรา (และบริการที่เสนอให้ในเว็บไซต์ของเรา) โดยการบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าว ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตจะไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ เลิก หรือจำกัดดังกล่าว

 20. มาตรการความปลอดภัย
  สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคต จะใช้ความพยายามตามสมควรแห่งเหตุผลที่จะทำให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน และ/หรือ ผู้รับจ้างของเราใช้ความระมัดระวังและ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้หางานส่งมาให้ และการเข้าสู่ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคลากรเหล่านั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของข้อเท็จจริงที่ “จำเป็นต้องรู้” และ “จำเป็นต้องใช้” สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตจะใช้ความพยายามตามสมควรแห่งเหตุผลที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานจากการเข้าสู่ข้อมูล และ จากการประมวลผลข้อมูล หรือการลบข้อมูลนั้นออก โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ด้วยเหตุบังเอิญ

 21. กฎหมายที่ใช้บังคับและขอบเขตอำนาจศาล
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และข้อพิพาทใด หรือกรณีที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ของเรา จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตแต่เพียงผู้เดียว ข้อพิพาท การโต้เถียง หรือ ข้อเรียกร้องสิทธิที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ รวมถึง คำถามใด ๆ เกี่ยวกับการดำรงอยู่ ความสมบูรณ์ตามกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย การละเมิด หรือ การสิ้นสุดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ อาจระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตาม ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยและศาลอนุญาโตตุลาการ ตามที่มีผลบังคับในปัจจุบัน

 22. เหตุสุดวิสัย
  โดยไม่เป็นการลบล้างสิทธิตามบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ในการจำกัดภาระรับผิดหรือไม่รับความรับผิด สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตไม่มีความผิดต่อความล่าช้าหรือการไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลโดยทางตรง หรือ ทางอ้อมจากสาเหตุที่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ต ไฟฟ้าดับ ความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อื่น การนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน จราจล การต่อต้าน การก่อความไม่สงบ การขาดแคลนแรงงาน หรือวัตถุดิบ ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ ระเบิด เหตุสุดวิสัยตามธรรมชาติ สงคราม การดำเนินการของรัฐบาล คำสั่งศาลทั้งในประเทศหรือต่างประเทศและการไม่ดำเนินการของบุคคลที่สาม

 23. ข้อตกลงที่สมบูรณ์
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างผู้ใช้งานและสถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราโดยเขา/เธอ/อื่นๆ และจะทดแทน และแทนที่การติดต่อ (ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำพูด) การปรึกษาหารือ จดหมาย และสัญญา อื่นๆทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

 24. การเป็นโมฆะบางส่วน
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน และความสมบูรณ์ของบทบัญญัติในแต่ละข้อจะไม่มีผลกระทบถ้าบทบัญญัติข้ออื่นใดเป็นโมฆะ ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใด หรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ข้อใดไม่ชอบหรือจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในเว็บไซต์ จะยังคงมีผลสมบูรณ์ และสามารถบังคับใช้ได้ และ จะมีการใส่บทบัญญัติเพิ่มเติมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ บทหนึ่งหรือมากกว่านั้น ในเงื่อนไขทำนองเดียวกันแต่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นโมฆะ หรือสามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ เพื่อแทนที่บทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้

 25. ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูล
  สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคต ได้ดำเนินการอย่างสมเหตุผลทุกขั้นตอนเพื่อปฏิบัติตาม และดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามข้อผูกพันในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ในส่วนที่ข้อผูกพันได้มีความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้บางประการ นอกจากนี้เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการใช้ระบบบริหารข้อมูล รวมทั้งการวางมาตราการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และทางกายภาพที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความลับของข้อมูลและความพร้อมของข้อมูลทั้งหมดขณะที่อยู่ในความครอบครองจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ตั้งใจในการเปิดเผย การถ่ายโอน การทำลาย การสูญหาย หรือ การเปลี่ยนแปลง คำว่าข้อมูลลับ จะไม่รวมถึงข้อมูลที่ระบุหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลธรรมดา (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามในเชิงพาณิชย์ในการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่บุคคลอื่น และในการห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล แต่หากบุคคลใดได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ฝ่ายที่รับข้อมูลจะต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยใช้มาตรฐานการดูแลที่เหมาะสม

 26. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
  1. สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ หากสถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเว็บไซต์ ก็จะบอกกล่าวโดยการประกาศเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปบนเว็บไซต์ของเรา
  2. ท่านยอมรับว่าในการดำเนินการดังกล่าว สถาบันพัฒนาบุคลการแห่งอนาคตได้ดำเนินการบอกกล่าวอย่างเพียงพอถึงการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขของเว็บไซต์ของตน