Select Page

หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์

 (Life Cycle Assessment: LCA)

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

หลักการและเหตุผล

          จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก อันเกิดจากสภาวะเรือนกระจกส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตและการอยู่รอดของมนุษย์ในอนาคต ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคบริการ รวมถึงภาคประชาชน ได้หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หลายหน่วยงานเริ่มให้ความสนใจต่อการปล่อยแก๊สเรือนกระจก (Green House Gas) รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองมากขึ้น

 

          การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) เป็นกระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การนำมาใช้ใหม่หรือการแปรรูป และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของชุมชน เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนาหลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)” ขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการนำหลักการประเมินนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การจัดการที่เหมาะสมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ
  2. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และสามารถใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
  3. เพื่อนำไปสู่การจัดการที่เหมาะสมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ และสร้างโอกาสทางการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรมุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. เข้าใจหลักการและแนวคิดการประเมินวัฏจักรของชีวิตผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นกลไกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 2. ปฏิบัติตามหลักการคำนวณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผน ออกแบบ และพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. ปรับใช้เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิตให้มีการลดการใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก และลดปริมาณของเสียที่จะถูกปล่อยทิ้งออกมา

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในด้านวิศวการ
 2. ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านวิศวกรรมหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติหรือมีประสบการณ์เหมาะสมในการพัฒนาเป็นผู้ให้บริการปรึกษาแนะนำด้านวิศวการอย่างน้อย 5 ปี
 3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานเชิงวิศวกรรม
 4. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม
 5. ผู้ชำนาญการในภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจมีตำแหน่งหน้าที่บ่งบอกถึงความชำนาญในสาขาที่เหมาะสม
 6. ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการสร้างที่ปรึกษาด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ภายในองค์กร

 

โครงสร้างหลักสูตร

          ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้เรียนรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ตามหลักมาตรฐาน ISO 14040s ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ โดยการมองถึงหลักความคิดของ Life Cycle Thinking เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้แนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยน หรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้

 

  1. สถานการณ์สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  2. หลักการ แนวคิด และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิต
  3. การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิต
  4. การเก็บข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการ
  5. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  6. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต
  7. ฝึกปฏิบัติการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
  8. ฝึกปฎิบัติการการใช้โปรแกรม Sima-Pro

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคล รับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2564
ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการ
ตลอดระยะเวลา 3 วัน (21 ชั่วโมง)

ค่าลงทะเบียน

 • ท่านละ 9,630 บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)​
  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  **พิเศษ!!! หากท่านลงทะเบียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร
  (หลักสูตร LCA + หลักสูตร CFP)
  ท่านจะได้รับส่วนลดทันที 10 % เหลือชำระเพียง
  17,334 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

รูปแบบการจัดอบรม

ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81895 (คุณบรรยงก์)
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1825 5143
โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81894 (คุณนพมล)
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5324 2684
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400