Select Page

หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” รุ่นที่ 4

 (Mastering EV Technologies in 2 Days : MEV)

 

Key Highlights

 

  • เข้าใจเทคโนโลยีหลักทั้งหมด และแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า
  • ได้สัมผัสและเรียนรู้เทคโนโลยีกับยานยนต์ไฟฟ้าของจริง
  • แลกเปลี่ยนประสบการณกับผู้เชี่ยวชาญในวงการยานยนต์ไฟฟ้า
  • สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อการปรับตัวและเตรียมความพร้อมสู่การผลิตยานยนต์สมัยใหม่

หลักการและเหตุผล

          อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะมุ่งสู่กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน ยานยนต์สมัยใหม่จึงเน้นการผลิตยานยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญของโลก และมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญ ดังนั้นผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนจึงจำเป็นต้องเร่งเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และปรับการผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการในอนาคต และเพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันของไทยและคงความเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียนไว้

 

          เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาหลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน (Mastering EV Technologies in 2 Days) ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นเทคโนโลยีหลัก (Core Technologies) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในภูมิภาค

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักที่เกี่ยวข้องของยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนไทยในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 • ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักของยานยนต์ไฟฟ้า และแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับตัวและปรับการผลิตแบบเดิมไปสู่การผลิตยานยนต์สมัยใหม่
 • ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในแต่ละเทคโนโลยีหลัก

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน
 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟแวร์
 • ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น กฟผ. กฟน. กฟภ. หรือผู้ประกอบการผลิตโซลาร์เซลล์ หรืออื่นๆ
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เกี่ยวข้อง เช่น อู่ซ่อมและดัดแปลงรถ
 • คณาจารย์และบุคคลที่สนใจ

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลัก (Core Technologies) ของยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆ ในอนาคต ประกอบด้วยการบรรยาย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Best Practices) กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รวม 13 ชั่วโมง/2 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย และกรณีศึกษา 13 2 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

  1. ภาพรวมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
  2. มอเตอร์และระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (Motor and Drive)
  3. แบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
  4. ระบบประจุไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า (Charging System)
  5. โครงสร้างน้ำหนักเบาและการประกอบ (Light Weight Technology & Integration Design)
  6. การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า (Styling and Design)
  7. มาตรฐานและการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า (Standard & Testing)
  8. เทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะไร้คนขับ (Autonomous Technology)
  9. ชมการสาธิตเทคโนโลยีกับยานยนต์ไฟฟ้าของจริง

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา 2 วัน
ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 7,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400