Select Page

หลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
“เกาะหมาก” ชุมชนต้นแบบวิถี Low Carbon
และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(Koh Mark: Low Carbon Destination and Sustainable Tourism: MLC)
@ เกาะหมาก จังหวัดตราด

 

ร่วมเป็นหนึ่งใน… “คนไทย หัวใจ LOW CARBON”

Key Highlights

  • เรียนรู้และถอดบทเรียนวิถีชีวิต Low Carbon ของชุมชนบนเกาะหมาก และเส้นทางสู่ Low Carbon Destination
  • เข้าใจแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low Carbon Tourism)
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จกับชุมชนต้นแบบ Low Carbon
  • ต่อยอด “ไอเดียกิจกรรม Low Carbon” และร่วมกิจกรรมลดคาร์บอนบนเกาะหมาก
  • ฝึกคำนวณรอยเท้าคาร์บอนอย่างง่าย

หลักการและเหตุผล

          จากการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประเทศไทยก็มีการกำหนดทิศทางของประเทศสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

 

          “เกาะหมาก” เป็นเกาะตัวอย่างชุมชนหรือสังคม Low Carbon ที่เข้มแข็งมากแห่งหนึ่งในการสร้างความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เกาะนี้เป็นเกาะที่อยู่ในพื้นที่เชื่อมโยงหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Low Carbon Destination ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ซึ่งเป็นเกาะที่สร้างรายได้จากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ Low Carbon ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก และชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในสไตล์ Low Carbon

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับ อพท. จัดทำ หลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “เกาะหมาก” ชุมชนต้นแบบวิถี Low Carbon และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Koh Mark: Low Carbon Destination and Sustainable Tourism: MLC) ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบ Low Carbon ของชุมชนบนเกาะหมาก แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามเส้นทางของ Low Carbon Destination การวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมสังคมและระบบนิเวศเข้าด้วยกัน การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low Carbon Tourism) การเข้าร่วมกิจกรรมลดคาร์บอนและลดโลกร้อนภายในเกาะ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และสร้างคุณค่าให้เกาะหมากเป็นเกาะ Low Carbon อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสำเร็จนี้และขยายผลการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนในท้องถิ่นตนและท้องถิ่นอื่นได้

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนแบบ Low Carbon
  2. เพื่อเรียนรู้วิถี Low Carbon ของชุมชนเกาะหมาก แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) และแนวทางการพัฒนาชุมชนสู่เส้นทางของ Low Carbon Destination
  3. เพื่อสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างชุมชน Low Carbon ที่เข้มแข็ง
  4. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการคำนวณรอยเท้าคาร์บอนและทำกิจกรรมลดคาร์บอน/ลดโลกร้อน
  5. เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปขยายผลและถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นตนและท้องถิ่นอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. สามารถเข้าใจแนวทางการพัฒนาชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้เป็นอย่างดี
 2. ได้เรียนรู้วิถี Low Carbon ของชุมชนเกาะหมาก แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาชุมชนสู่เส้นทางของ Low Carbon Destination
 3. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างชุมชน Low Carbon ที่เข้มแข็ง
 4. ได้รับประสบการณ์ในการคำนวณรอยเท้าคาร์บอนและทำกิจกรรมลดคาร์บอนและลดโลกร้อน
 5. สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลและถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นตนและท้องถิ่นอื่นได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการที่สนใจการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon
 3. บุคลการด้านการท่องเที่ยว
 4. อาจารย์และบุคลากรสถาบันการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

          มุ่งสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามเส้นทางของ Low Carbon Destination ประกอบด้วยการบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และการทำกิจกรรมลดคาร์บอนบนเกาะหมาก รวมระยะเวลา 4 วันทำการ

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

  1. “เกาะหมาก” ชุมชนต้นแบบวิถี Low Carbon และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  2. ประสบการณ์ความสำเร็จของชุมชนต้นแบบ Low Carbon Destination
  3. กิจกรรมฝึกคำนวณรอยเท้าคาร์บอน
  4. ศึกษาดูงาน “เกษตรพึ่งพาตนเอง”
  5. ศึกษาดูงาน “การคัดแยกและแปรรูปขยะกลับมาใช้ใหม่”
  6. ศึกษาดูงาน “พลังงานทดแทน ชุมชนพึ่งพาตนเอง”
  7. ถอดบทเรียน “เกาะหมาก” ชุมชนต้นแบบวิถี Low Carbon
  8. เรียนรู้วิถีชีวิต Low Carbon ของชุมชนเกาะหมาก และร่วมทำกิจกรรมลดคาร์บอน
  9. ร่วมกิจกรรมประกวด “เสนอไอเดียกิจกรรม Low Carbon”

หมายเหตุ: สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการศึกษาดูงานและวิทยากรตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมอบรม

วิทยากรประจำหลักสูตร

วิทยากรจาก อพท. และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 13 – 16 กันยายน 2559
(ระยะเวลาการอบรม 4 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 29,000 บาท (ค่าลงทะเบียนรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตั๋วเครืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ตราด, ค่าที่พัก (พักคู่) ค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียนพร้อมกัน 2 ท่าน
(หน่วยงานเดียวกัน) ลดทันที 10%
เหลือชำระเพียงท่านละ 26,100 บาท

หมายเหตุ

  • กรุณาชำระเงิน ภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
  • ค่าลงทะเบียนรวมค่าเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ตราด ค่าที่พัก (พักคู่) ค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการอบรม และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
   หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อน
  • ภาษีได้ 200%

สถานที่ศึกษาดูงาน

เกาะหมาก จังหวัดตราด

สถานที่พัก

เกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400