Select Page

หลักสูตรการบริหารสู่การเป็นผู้นำ
ด้านธุรกิจสีเขียวระดับโลก

(Management for being global Leader in Green business – MLG)

 

โครงการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างไทยและเยอรมัน*
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของไทย ตามนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำหรับผู้บริหารธุรกิจอาหารและเกษตร

 

(ประเทศเยอรมนีได้รับการจัดลำดับให้เป็นประเทศที่ดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป็นลำดับ 1 ของโลกจาก Global Green Economy Index 2012)

ทำไมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ?

    • ช่วยประหยัดต้นทุนด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
    • ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีปริมาณจำกัดและราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
    • เพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากสินค้าและบริการที่แตกต่างและสามารถแข่งขันได้กับธุรกิจแบบดั้งเดิม
    • จัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น การบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ยังส่งผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ

    • เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ส่งผลดีต่อสุขภาพของพนักงาน
    • สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็น การผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นวิธีหนึ่งที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางธุรกิจท่ามกลางสภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนคืออะไร

          การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คือ การดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน เศรษฐกิจของท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 3 ประการ ดังนี้

   1. การนำแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนมาประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจโดยจัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงรุกที่มีมาตรฐานสูงกว่ากฎและข้อบังคับซึ่งกำหนดโดยท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
   2. การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   3. การดำเนินธุรกิจตามเงื่อนไขและพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อ
ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงการค้าและสร้างเครือข่ายทางสังคมสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอาหารและเกษตรของไทย
 • เตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจสำหรับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับพันธสัญญาระหว่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการกลุ่มธุรกิจอาหาร เกษตร และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based product)
 • ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอาหาร เกษตร และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 • ผู้บริหารระดับกลาง อาทิ ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการโรงงาน

โครงสร้างหลักสูตร

**ดำเนินการอบรมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กิจกรรมหลัก

การศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 • เยี่ยมชมโรงงานผลิตเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เยี่ยมชมโรงงานที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัย ภายใต้ EU IPPC directive – Integrated Pollution, Prevention and Control
 • เยี่ยมชมหน่วยงาน สถาบันและสมาคมด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

การศึกษาดูงานในประเทศไทย

 • เยี่ยมชมหน่วยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงานที่ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย
 • เยี่ยมชมหน่วยงานชั้นนำและโรงงานผลิตเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับ

 • สามารถวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจสำหรับการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สามารถจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดการ ปรับเปลี่ยนองค์กรจากธุรกิจแบบดั้งเดิมให้เป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สามารถสร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้เป็นรูปแบบใหม่
 • สามารถสร้าง/เข้าถึง เครือข่ายธุรกิจและคู่ค้าในตลาดระดับสากล
 • สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อวิจัย ค้นคว้า และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ

รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ

ประธานคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สวทช.

Matthias Bickel

Matthias Bickel

Project Director “ASEAN Sustainable Agrifood Systems” GIZ

ระยะเวลาของหลักสูตร

 • ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ
  ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 17 กรกฎาคม 2557
  (ทุกวันพฤหัสบดีและวันที่สถาบันฯ กำหนด รวม 17 วัน)
  เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
 • ศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  ระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2557

ค่าลงทะเบียน

Package รายละเอียด ค่าลงทะเบียน (บาท)
A Coursework ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 90,000
B Coursework and Study trip
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานในประเทศและศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
250,000

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400