Select Page

หลักสูตรฝึกอบรม


“การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint”
 

มาเพิ่มพลังการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการนำเสนอแบบเคลื่อนไหว
ที่ใช้เพียงแค่ Microsoft PowerPoint โดยไม่ว่าใครก็สามารถสร้างสื่อการนำเสนอ
ที่มีประสิทธิภาพได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยโปรแกรมที่มีอยู่ในทุกๆ เครื่อง

ตัวอย่างผลงาน

  หลักการและเหตุผล

            การนำเสนอในรูปแบบของ Infographic เป็นกระแสที่มาแรงและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเป็นรูปแบบการนำเสนอที่มีพลังที่สามารถสื่อสารข้อมูลสำคัญที่ต้องการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายจากรูปภาพและข้อความสั้นๆ ไม่เพียงเท่านั้นการนำเสนอในรูปแบบของ Infographic ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้และจดจำของผู้รับสารได้มากขึ้นเนื่องด้วยมนุษย์มีความสามารถประมวลผลและจดจำจากสื่อรูปภาพได้มากกว่าตัวอักษร แต่อย่างไรก็ตามในการนำเสนอที่มีเนื้อหาในรูปแบบของ Infographic หลากหลายในหนึ่งหน้าสไลด์อีกทั้งยังมีอีกจำนวนหลายหน้าสไลด์ต่อหนึ่งการนำเสนอก็สามารถทำให้ลดความน่าสนใจและความเข้าใจได้เช่นกัน ดังนั้นการเพิ่มการนำเสนอแบบ Modern Motion ลงไปในการนำเสนอแบบ Infographic ที่ทำให้รูปภาพ ข้อความและการเปลี่ยนสไลด์มีการเคลื่อนไหวและเป็นลำดับขั้นตอนก็เป็นหนึ่งแนวทางที่จะช่วยดึงความสนใจและความเข้าใจของผู้รับสารได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการสร้างการนำเสนอแบบเคลื่อนไหวหรือแบบวิดีโอสามารถจัดทำได้จากโปรแกรมต่างๆ มากมายทั้งโปรแกรมออฟไลน์ เช่น Adobe After Effects และโปรแกรมออนไลน์ เช่น Moovly แต่รู้หรือไม่ว่าเพียงโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่เป็นโปรแกรมพื้นฐานของทุกๆ เครื่องก็สามารถจัดทำได้เช่นกันและก็มีเครื่องมือเพียงพอสำหรับทำการเคลื่อนไหวในการนำเสนอให้ดูเป็นมืออาชีพ ดังนั้นหากรู้และเข้าใจการใช้เครื่องมือต่างๆ และเทคนิคการจัดทำสื่อการนำเสนอแบบ Modern Motion ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ก็จะทำให้ทุกท่านสามารถก้าวผ่านการนำเสนอแบบน่าเบื่อเดิมๆ ให้ดูดี น่าดึงดูดและเป็นมืออาชีพได้อย่างไม่ยาก

  Key Highlights

   1. เรียนรู้และเข้าใจการจัดการ Content และการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อจัดทำสื่อการนำเสนอแบบ Modern Motion
   2. เจาะลึกเทคนิคการทำสื่อการนำเสนอแบบ Modern Motion โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
   3. ฝึกปฏิบัติการจัดทำสื่อการนำเสนอแบบ Modern Motion ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรบหลักสูตร Infographic หรือผู้ที่มีพื้นฐานการจัดทำสื่อการนำเสนอแบบ Infographic ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสื่อเพื่อการนำเสนอด้วย Modern Motion

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้เรียนรู้และเข้าใจการจัดการ Content และการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Microsoft PowerPoint
   เพื่อจัดทำสื่อการนำเสนอแบบ Modern Motion
  2. ได้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการทำสื่อการนำเสนอแบบ Modern Motion โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
  3. ได้ลองลงฝึกปฏิบัติการจัดทำสื่อการนำเสนอแบบ Modern Motion
  4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อการนำเสนอได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  ระยะเวลาของหลักสูตร

  จำนวน 3 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

   • รุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2565
   • รุ่นที่ 3 วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565
   • รุ่นที่ 4 วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565

  เกณฑ์การประเมินผล

  ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  ค่าลงทะเบียน

  ท่านละ 14,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  โปรโมชั่นพิเศษ!!
  ลด 10% สำหรับลูกค้าเก่าของหลักสูตร Infographic
  หรือลงทะเบียนจากหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  **ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการเรียน
  และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกอบรม**

  หมายเหตุ

  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการฝึกอบรมและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลานลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

   

  สถานที่จัดอบรม

  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
  เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์
  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

  วิทยากรประจำหลักสูตร

  คุณทินกร พรมดีมา

  คุณทินกร พรมดีมา

  เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  CONTACT

  PHONE & E-MAIL

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  โทรศัพท์ : 0-2644-8150 ต่อ 81897 (คุณทิพวรรณ),
  81907 (คุณทินกร)
  Mobile: 08 5148 0702 (คุณทิพวรรณ)

  โทรสาร : 0-2644-8110
  E-MAIL : bas@nstda.or.th

  ADDRESS

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  (Career for the Future Academy)

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
  ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400