Select Page

หลักสูตรวิถีชีวิตรับโลกร้อน
"The Middle Way to Go Green เขียวได้ไม่สุดโต่ง"

 

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เข้าใจและรู้แนวทางปฏิบัติวิถีสีเขียวแบบไม่สุดโต่ง
จากมุมองแบบ 360 องศา ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม
ด้านวิชาการและตัวอย่างปฏิบัติที่ win-win-win (คน-สังคม-สิ่งแวดล้อม) กันทุกฝ่าย
เน้นการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและในสำนักงานอย่างมีความสุข

Key Highlights

  • ช่วยพัฒนาบุคลากรสีเขียวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่องค์กรสีเขียว
  • สร้างแรงบันดาลใจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทไหนของสังคม ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสรรค์สังคมสีเขียวที่สบายใจได้
  • ได้แนวทางปฏิบัติวิถีเขียวแบบไม่สุดโต่งที่ใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและในสำนักงาน
  • ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแขกรับเชิญที่ดำเนินชีวิตแบบกรีนๆ

หลักการและเหตุผล

          ปัญหาโลกร้อนและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไป ทั้งสึนามิ พายุไต้ฝุ่น ความแห้งแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และมหาอุทกภัยครั้งล่าสุดเมื่อปี 2554 ชาวไทยได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะชาวกรุงเทพและปริมณฑลได้รับผลกระทบสาหัสกว่าทุกปี พวกเราอาจพอรู้คร่าวๆ กันแล้วว่าโลกร้อนคืออะไร และก็พอจะรู้ว่าวิถีชีวิตของเรานี่แหละที่เป็นตัวการทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้ว จึงนำมาสู่คำถามที่ว่า แล้วเราควรจะใช้ชีวิตแบบไหน?

 

          เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่ดูเหมือนยาก ด้วยความเคยชินในการดำรงชีวิตแบบเดิมๆ ที่สะดวกสบาย คนส่วนใหญ่จึงไม่อยากจะเปลี่ยนแปลง มีการวิจัย พบว่า ยิ่งให้ข้อมูลเรื่องโลกร้อนและชักชวนให้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต คนกลับยิ่งเพิกเฉยไม่ใส่ใจ สาเหตุก็คือความกลัวเรื่องภัยพิบัติ ทำให้ป้องกันตนเองด้วยการไม่รับฟัง และความที่ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลง ไม่อยากลำบาก จึงทำให้ไม่ใส่ใจ

 

          ดังนั้นสิ่งที่พอจะทำได้ก็คือ ให้เริ่มสื่อสารกับผู้ที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะปรับตัวก่อน และในขณะเดียวกัน แนวทางสีเขียวที่แนะนำก็ไม่ควรจะสุดโต่ง หรือหักดิบพฤติกรรมมากจนเกินไป ผู้ปฏิบัติจะทนทำได้ไม่นานเพราะไม่มีความสุขกับวิถีแบบนั้น และควรจะเป็นแนวทางที่ช่วยสร้างระบบสีเขียว (eco system) ที่เป็นผลดีกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ประเด็นที่สำคัญคือการปรับทัศนคติให้ถูกต้อง เบนเข็มให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน และเลือกแนวทางที่พอดีกับวิถีของตัวเอง

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนา หลักสูตรวิถีชีวิตรับโลกร้อน “The Middle Way to Go Green เขียวได้ไม่สุดโต่ง” นี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจอย่างครอบคลุม มีทั้งเนื้อหาที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม วิชาการและตัวอย่างปฏิบัติ ซึ่งเชื่อว่าผู้เข้ารับการอบรมจะเห็นทั้งภาพกว้างเพื่อเข้าใจปัญหาจากมุมมองแบบ bird’s-eye view และรู้หลักปฏิบัติวิถีเขียวแบบทางสายกลาง ที่ win-win กันทุกฝ่าย ไม่สุดโต่งจนน่าอึดอัด และมีความสุข สมดุลกันทั้งระบบ

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. To educate: เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนในภาพรวมและแนะนำแนวทางการรับมือแบบสายกลาง โดยมุ่งเน้นที่การปรับจูนทัศนคติเพื่อหาจุดสมดุลในวิธีคิด ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการอบรม เพราะทัศนคติและทิศทางที่ถูกต้อง จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง กล่าวคือ ผู้รับการอบรมจะคิดเองได้ นำความรู้ที่อบรมไปต่อยอดได้ นอกจากนี้ การอบรมจะยกตัวอย่างวิถีกรีนแบบสายกลางที่ win-win ทั้ง คน-สังคม-สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย และทำได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน
  2. To leverage: เพื่อขยายฐานประชากรไทยที่ดำเนินชีวิตอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างอำนาจต่อรองกับภาคธุรกิจให้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในกระบวนการมากขึ้น รวมถึงการผลักดันจากภาคสังคม และการออกนโยบายและกลไกควบคุมจากภาครัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์รวม เกิดเป็น ecosystem ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

          เนื่องจากพื้นฐานที่ต่างกันของผู้เข้ารับการอบรม ดังนั้นวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจึงแตกต่างกันไปตามความพร้อมของแต่ละท่าน โดยทางผู้จัดมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดพฤติกรรม ดังนี้

  • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเข้าใจเรื่องโลกร้อน (understand)
  • ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกิดจิตสำนึก (aware)
  • ผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนที่มีความพร้อมเป็นทุนเดิม ดำเนินชีวิตอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (act)
  • ผู้เข้ารับการอบรมที่มีวิถีชีวิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วได้รับตัวอย่างและแนวทางที่น่าสนใจ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดในแบบของตัวเอง เป็นแบบอย่างที่ดี และเผยแพร่วิถีเขียวแบบสายกลางต่อไป (be role models)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรสู่การสร้างกระบวนทัศน์ที่ดีในการรับมือกับประเด็น โลกร้อน
 2. องค์กรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่สนใจจะปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้กรีนยิ่งขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain)
 3. ผู้ที่ทำงานด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
 4. ผู้ที่ทำงานด้านสังคม ที่สนใจประเด็นโลกร้อนและต้องการผลักดันให้เกิดสังคมสีเขียวแบบ win-win
 5. ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเข้าใจเรื่องโลกร้อนแบบองค์รวม และวิถีชีวิตที่รักษ์สิ่งแวดล้อมแบบสบายใจ

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ดำเนินชีวิตแบบใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

   1. Introduction โลกร้อนคืออะไร
   2. Inspiration แรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ นำเสนอมุมมองจากประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการทำลายและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของอารยธรรม ได้แก่ มายา ญี่ปุ่น
   3. The Middle Way to Go Green เขียวได้ไม่สุดโต่ง นำเสนอเนื้อหาและ “แนวคิด” เรื่องการดำรงชีวิตอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่เบียดเบียนตัวเองและสิ่งแวดล้อม พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพ
   4. The Middle Green Lifestyle วิถีเขียวแบบสายกลาง แนะนำวิถีสีเขียวสำหรับชีวิตประจำวันและในสำนักงาน พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
   5. Crystalize your Mind กิจกรรมผ่อนคลาย เพื่อคลายเครียด เพิ่มสมาธิ
   6. Green Panel: Talk the Walk ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแขกรับเชิญที่เดินบนทางสีเขียวในแบบของตัวเอง

หมายเหตุ: เนื้อหาหลักสุตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการอบรม

วิทยากรประจำหลักสูตร

คุณอริสา พิสิฐโสธรานนท์ (จี๊ด)

คุณอริสา พิสิฐโสธรานนท์ (จี๊ด)

ผลงาน
– ผู้เขียนหนังสือ “The Green Guide เพราะว่าโลกร้อนมันจี๊ด”

 

 

– ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น องค์กรไม่แสวงกำไรที่ทำงานด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม
  www.changefusion.org

การศึกษา
– ปริญญาโท Analytical Psychology, Jungian and Post-Jungian Studies, University of Essex
  ประเทศอังกฤษ

– ปริญญาตรี นิเทศศาตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การประเมินผล

 1. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 2. ผู้เข้าอบรมรู้สึกว่าได้รับความรู้และเข้าใจประเด็นโลกร้อนมากขึ้น และได้ไอเดียที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

ระยะเวลาของหลักสูตร

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
เวลา 9.00 – 16.30 น.
(ระยะเวลาการอบรม 1 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 2,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ
เลขที่ 222 ถนนสีลม แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015​

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400