Select Page

อาชีพใหม่ : นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Product Developer)

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งสถานะหลักสูตร
[VFT] หลักสูตรศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้งและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Study Visit on Vertical Farming Technology and Management)อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ4,90018/06/2564 - 18/06/25642564มิถุนายนเปิด
HSI009: สร้างโอกาสธุรกิจและถอดรหัสความสำเร็จ Biotechnologyอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ15,00026/11/2563 - 27/11/25632563พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด