Select Page

อาชีพใหม่ : ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยข้อมูล (Cyber/Data Security Specialist)

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งสถานะหลักสูตร
DBM049: SQL Server 2019 Database Queries and Analysisอุตสาหกรรมการดิจิทัล13,50018/10/2564 - 22/10/25642564ตุลาคมเปิด
[SOC4] หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 4 (Security Operations Center: SOC)อุตสาหกรรมการดิจิทัล34,90024/08/2564 - 27/08/25642564สิงหาคมเปิด
[CSM2] หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 2 (Cyber Security Incident Management)อุตสาหกรรมการดิจิทัล34,90003/08/2564 - 06/08/25642564สิงหาคมเปิด
NWA001: Understanding Network Fundamentalsอุตสาหกรรมการดิจิทัล11,00002/08/2564 - 04/08/25642564สิงหาคมเปิด
DBM049: SQL Server 2019 Database Queries and Analysisอุตสาหกรรมการดิจิทัล13,50002/08/2564 - 06/08/25642564สิงหาคมเปิด
[PDPA2] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 2 (Personal Data Protection Act - Compliance Workshop)อุตสาหกรรมการดิจิทัล24,50007/07/2564 - 09/07/25642564กรกฏาคมเปิด
[ITA16] IT Audit for Non - IT Auditor รุ่นที่ 16อุตสาหกรรมการดิจิทัล21,40008/03/2564 - 12/03/25642564มีนาคมปิดรับสมัครปิด
[PDPA] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act - Compliance Workshop)อุตสาหกรรมการดิจิทัล24,50017/02/2564 - 19/02/25642564กุมภาพันธ์ปิดรับสมัครปิด
[depa] Network and Internet Security for IT Professionalsอุตสาหกรรมการดิจิทัล5,70021/12/2563 - 25/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
NWA093: 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directoryอุตสาหกรรมการดิจิทัล7,80017/12/2563 - 18/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
[depa] 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directoryอุตสาหกรรมการดิจิทัล2,25017/12/2563 - 18/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
NWA090: Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Administrationอุตสาหกรรมการดิจิทัล14,50014/12/2563 - 18/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
SEC004: Cyber Security for Smart Userอุตสาหกรรมการดิจิทัล8,00008/12/2563 - 09/12/25632563ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
NWA082: Network Administration and Monitoring Toolsอุตสาหกรรมการดิจิทัล13,50009/11/2563 - 12/11/25632563พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
ITM114: Cyber Security Control for AI and Machine Learning: การควบคุมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กับระบบ AI และ Machine Learningอุตสาหกรรมการดิจิทัล8,00005/11/2563 - 06/11/25632563พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
[SOC3] หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC) รุ่นที่ 3อุตสาหกรรมการดิจิทัล34,90015/09/2563 - 18/09/25632563กันยายนปิดรับสมัครปิด
[CSM] หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management)อุตสาหกรรมการดิจิทัล34,90001/09/2563 - 04/09/25632563กันยายนปิดรับสมัครปิด
[BCS4] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 4อุตสาหกรรมการดิจิทัล23,00026/08/2563 - 28/08/25632563สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
[depa] Network & Internet Security for IT Professionalsอุตสาหกรรมการดิจิทัล5,70024/08/2563 - 28/08/25632563สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
NWA082: Network Administration and Monitoring Toolsอุตสาหกรรมการดิจิทัล13,50022/06/2563 - 25/06/25632563มิถุนายนปิดรับสมัครปิด
[ITA15] IT Audit for Non - IT Auditor รุ่นที่ 15อุตสาหกรรมการดิจิทัล21,40027/01/2563 - 31/01/25632563มกราคมปิดรับสมัครปิด