Select Page

อาชีพใหม่ : ผู้จัดการโรงงาน 4.0 (Factory Manager 4.0)

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งสถานะหลักสูตรรุ่น
HSI052: เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัยสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม2,50014/12/2565 - 16/12/25652565ธันวาคมปิดรับสมัครปิด
RDI021: RDI - แชร์ประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย จริยธรรมและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ระดับองค์กรสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม015/11/2565 - 15/11/25652565พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
HSI049: หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCAสนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม3,00030/11/2564 - 30/11/25642564พฤศจิกายนปิดรับสมัครปิด
HSI032: หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจด้วยผู้จัดการโรงงาน 4.0 (Roadmap to Industry 4.0 : RI4)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม8,90029/08/2562 - 29/08/25622562สิงหาคมปิดรับสมัครปิด