Select Page

อาชีพใหม่ : ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (IoT Project Manager)

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งสถานะหลักสูตร
[depa] Internet of Things (IoT) using Ardunioอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ6,00030/11/2563 - 04/12/25632563พฤศจิกายนเปิด