Select Page

อาชีพใหม่ : นักเทคนิคการแพทย์สมัยใหม่ (Modern Medical Technician)

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งสถานะหลักสูตรรุ่น
HRD018: การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร3,00030/08/2564 - 31/08/25642564สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1:2015: Workshop)อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร3,50025/02/2564 - 25/02/25642564กุมภาพันธ์ปิดรับสมัครปิด
การพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์เบื้องต้นตามมาตรฐาน IEC 62304: 2006 + AMD1:2015 (The fundamental of IEC 62304: 2006 + AMD1: 2015: Overview)อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร1,50023/02/2564 - 23/02/25642564กุมภาพันธ์ปิดรับสมัครปิด