Select Page

อาชีพใหม่ : นักออกแบบสถานีรถไฟ (Railway Station Designer)

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งสถานะหลักสูตรรุ่น
MTP017: หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 4 (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่14,90024/07/2566 - 26/07/25662566กรกฏาคมเปิด
MTP017: หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 3 (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่14,90008/08/2565 - 10/08/25652565สิงหาคมปิดรับสมัครปิด
MTP017: หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 2 (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่10,70006/09/2564 - 08/09/25642564กันยายนปิดรับสมัครปิด
MTP017: หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่14,90009/09/2563 - 11/09/25632563กันยายนปิดรับสมัครปิด