Select Page

อาชีพใหม่ : ช่างติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell (Solar Cell Installation and Maintenance Technician)

ชื่อหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมค่าลงทะเบียนวันที่ฝึกอบรมปีอบรมเดือนอบรมสำรองที่นั่งสถานะหลักสูตรรุ่น
GPP046: หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 3 (Solar Cell Installation and Maintenance: SCI3)สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม14,98024/05/2566 - 26/05/25662566พฤษภาคมเปิด