Select Page

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีที
สำหรับผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน รุ่นที่ 5

(ICT Management for Non-ICT Executive: NIT5)

          การนำไอซีทีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและบริการลูกค้าหรือประชาชน ผู้บริหารระดับสูงมักจะคำนึงถึงและให้ความสำคัญโดยยกภารกิจนี้ให้ CIO หรือ ICT Director เท่านั้น แท้ที่จริงแล้วองค์กรต้องการความหลอมรวมกัน ความเข้าใจนโยบายและเทคโนโลยีอย่างลงตัวของผู้บริหารสายงานไอซีทีและที่ไม่ได้อยู่ในสายงานไอซีทีด้วย

ปรัชญาและแนวความคิดของหลักสูตร

          ฝึกอบรมตามแนวทางผู้บริหาร เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับใช้ได้จริงในองค์กร เสวนาและประสานงานกับฝ่ายไอซีทีได้อย่างมั่นใจ พบกรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ ฝึกปฎิบัติ Applications ที่จำเป็นในสำนักงาน ณ ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมเบื้องต้น หากจำเป็นต้องข้ามสายงานไปเป็นผู้บริหารสายงานด้านไอซีทีและ/หรือนวัตกรรม

ลงทะเบียนหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (Non-ICT Executives) ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมร่วมมือกับผู้บริหารศูนย์ไอซีที (ICT Executives) ในการเป็นฟันเฟืองสำคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอซีทีขององค์กร ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง
 2. เพื่อส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความเข้าใจการพัฒนาด้านกรีนไอซีทีรวมทั้งนวัตกรรม ให้ผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (Non-ICT Executives) ทั้งในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต
 3. เพื่อให้ผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (Non-ICT Executives) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไอซีทีและนวัตกรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
 4. เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (Non-ICT Executives) หากต้องเปลี่ยนสายงานมาด้านไอซีทีและ/หรือนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้อำนวยการ ศูนย์/สำนัก/ฝ่าย สายงานบริหารและสนับสนุน ที่ไม่ใช่บุคลากรไอซีที ได้แก่ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายการคลัง การเงินและบัญชี สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น ของภาครัฐและเอกชน หรือผู้บริหารระดับกลางที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านไอซีทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวม 108 ชั่วโมง/18 วันทำการ ดังนี้​

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยายและเสวนา 60 10
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 6 1
บรรยาย ประชุมเชิงปฏับัติการ และศึกษาดูงาน    
 • ในประเทศ (กรุงเทพมหานคร) 6 1
 • ต่างประเทศ (ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี) 36 6 วัน 5 คืน
รวม 108 18 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • National ICT Master Plan and AEC Collaborations
   • Role of Non-ICT Executives for ICT Management
   • Green Enterprise
   • Strategic Information System
   • Information System Development Techniques
   • ICT Outsourcing Management
   • Change Management
   • Business Continuity Management
   • Legal Aspects of ICT
   • Advanced Analytics
   • Service Science (Lecture and Workshop)

ประสบการณ์จากผู้บริหาร

ระยะเวลาของหลักสูตร

 • อบรมระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 3 กรกฎาคม 2557
  (อบรมทุกวันพุธ) เวลา 09.00 – 16.30 น.
 • ศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
  ระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤษภาคม 2557

หมายเหตุ

 • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ สลับกำหนดการอบรม สถานที่ศึกษาดูงาน และวิทยากรตามความเหมาะสม

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 126,900 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400