Select Page

หลักสูตรอบรม

การวิเคราะห์และการประเมินประสิทธิผลโดยรวม
ของเครื่องจักร
ด้วย AppSheet
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร

(Overall Equipment Effectiveness: OEE)

Key Highlights

  • เพื่อเข้าใจหลักการประเมินประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรอย่างถูกต้องทางด้านข้อมูลเพื่อการชี้วัด
  • เพื่อเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อประยุกต์ใช้โปรแกรม AppSheet สำหรับประยุกต์ใช้เก็บข้อมูล และการแสดงผลประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร ในรูปแบบ Dashboard

หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยได้เริ่มมีการฟื้นตัวจากสภาวะโควิด 19 ทำให้แต่ละอุตสาหกรรมเริ่มกลับมามียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้แต่ละองค์กรกลับเข้ามาสู่การแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมอีกครั้ง และดูเหมือนจะมีความเข้มข้นทางการแข่งขันมากกว่าเดิม ดังนั้นจากสภาวการณ์ดังกล่าวพบว่ากระบวนการผลิตของแต่ละองค์กรนั้นจะเริ่มมีการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรสมัยใหม่นำมาใช้ในการผลิตแทนพนักงานสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็ก (SMEs) และขนาดกลางเพื่อตอบสนองความต้องการในปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น โดยหวังที่จะให้เกิดต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงเช่นกัน จากเหตุผลดังกล่าว การประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรและการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยการประเมินดังกล่าวจะนำระบบการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเข้ามาพัฒนาสำหรับบุคคลและเครื่องจักรในบริษัท เพื่อให้พนักงานของบริษัทเข้าใจถึงระบบการชี้วัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรได้อย่างมีศักยภาพ โดยสามารถวิเคราะห์การสูญเสียที่ได้จากการวัดประสิทธิผลเครื่องจักรจนนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงลดการสูญเสียดังกล่าว โดยที่จะส่งผลประโยชน์ในด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง และความคุ้มค่าในการลงทุนเครื่องจักร และเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วมีความชัดเจน เห็นผลได้แบบยั่งยืน หลักสูตรจึงได้พัฒนาเครื่องมือผ่าน AppSheet เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการบันทึก ตลอดจนการแสดงผล จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้กับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลในการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจแนวคิด และหลักการประเมินประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรอย่างถูกต้องทางด้านข้อมูลเพื่อการชี้วัด
 2. เข้าใจถึงความสำคัญที่จะต้องมีการประเมินประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 3. เข้าใจผลกระทบที่เกิดจากประสิทธิผลของเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง
 4. เข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความสนใจเรื่องการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และต้องการปรับปรุง
 2. หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ให้เป็นระบบสื่อสารแบบออนไลน์
 3. หน่วยงานหรือองค์กรที่มีฝ่ายงาน Maintenance ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการจัดเก็บข้อมูลการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงสร้างหลักสูตร

 • เข้าใจความรู้เบื้องต้น และหลักการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • ศึกษาความสำคัญในการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • ศึกษา 3 องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • การคำนวณเพื่อหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • การวิเคราะห์ความสูญเสียที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพเครื่องจักร
 • แนวคิดสำหรับปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม AppSheet
 • สร้างฐานข้อมูลใน Google Sheet สำหรับการบันทึกข้อมูลด้าน OEE
 • กำหนดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ออกแบบการเก็บข้อมูล ด้วยโปรแกรม AppSheet
 • การบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร ด้วยโปรแกรม AppSheet
 • การวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพต่ำ และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
 • สรุปผลประเมินประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรในรูปแบบ Dashboard เพื่อประเมินเครื่องจักรในกรระบวนการผลิตจากกรณีศึกษา

วิทยากรประจำหลักสูตร

อาจารย์สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์​
ที่ปรึกษาอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Maintenance Engineering, Productivity
บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

อาจารย์ศรัณยู สัจจโภชน์​
กรรมการผู้จัดการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์ในโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

อาจารย์ก่อโชค ภัททิยธนี
ที่ปรึกษาอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Maintenance Engineering, Productivity
บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

ระยะเวลาของหลักสูตร

 • กิจกรรม (Advance) : จำนวน 1 วัน (9.00 – 16.00 น.)
  อบรมวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566
  และเข้าให้คำปรึกษาที่สถานประกอบการจำนวน 3 ครั้ง

ค่าลงทะเบียน

กิจกรรม ค่าลงทะเบียน
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กิจกรรม (Advance)
จำนวน 1 วัน (9.00 – 16.00 น.)
และเข้าให้คำปรึกษาที่สถานประกอบการ
จำนวน 3 ครั้ง

รับสมัครจำนวนจำกัด 6 บริษัทเท่านั้น
บริษัทละ 150,000 บาท
พิเศษ!! ลดทันที 10%
หากลงทะเบียนภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2566
โดยสามารถเข้าเรียนได้ 5 ท่าน
โปรโมชั่นพิเศษ!! รับฟรี โปรแกรม AppSheet
คำนวณและวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร

หมายเหตุ

หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม หากแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนจำนวนเต็ม

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 1368 (คุณวลัยรัตน์)
โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 1381 (คุณชนากานต์)

โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : cfa-psc@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400