Select Page

our service

บริการจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม

(IN-HOUSE TRAINING)

โปรแกรมอบรมหลักสูตร

ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศในศตวรรษที่ 21

โปรแกรมอบรมหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ

บริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐาน

ด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)

บริการเช่าห้องอบรม