Select Page

งานสัมมนาออนไลน์


NSTDA Pharma Talk

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม  

Key Highlights

  • Update Technology Trend ของโลกในผลิตภัณฑ์ด้านยาแต่ละประเภท ตลอดจน Update งานวิจัยที่สามารถทำได้ในประเทศและทิศทางที่เราควรจะเดิน
  • ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมถ่ายทอดของผลิตภัณฑ์ด้านยาแต่ละกลุ่ม
  • บริการและการให้คำปรึกษาที่ สวทช. สามารถช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมได้
  • รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากความร่วมมือ

NSTDA Pharma Talk

          NSTDA Pharma Talk เป็นงานสัมมนาออนไลน์ประกอบด้วย หัวข้อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มทางด้านยา ไม่ว่าจะเป็นยาเคมี สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) สมุนไพร วัคซีน การวิเคราะห์ทดสอบ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บริษัทผู้ผลิตยาเคมี สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) สมุนไพร วัคซีน, บริษัท หน่วยงานผู้ให้บริการวิจัยพัฒนา วิเคราะห์ทดสอบด้านยา, นักลงทุนที่สนใจธุรกิจด้านยาและสุขภาพ และนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

รับชมวีดีโอย้อนหลัง

หัวข้อ: Synthetic chemistry in pharma industry

เนื้อหาโดยสังเขป:

          การสังเคราะห์ยาเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์ ลด impurity
และลดต้นทุนเพื่อการแข่งขันได้ ตลอดจน Update Technology Trend ด้านการสังเคราะห์ API

วิทยากร:

ดร.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์
นักวิจัย ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม (BBI)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ระยะเวลาของหลักสูตร:

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
เวลา 14.30 – 16.00 น.

ดูวีดีโอย้อนหลัง:

หัวข้อ: Microbial Treasure: Unraveling Nature's Bioactive Wonders

เนื้อหาโดยสังเขป:

ขุมทรัพย์จุลินทรีย์: สู่การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ

  1. การนำจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพประเภทต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติทั้งในด้านการแพทย์ การเกษตร และอาหาร
  2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคัดกรอง และผลิตสารให้มีการผลิตสารในปริมาณที่มากขึ้นได้
  3. ทำความรู้จักกับหน่วยงานที่รวบรวมและเก็บรักษาจุลินทรีย์และตัวอย่างชีววัสดุอื่นๆ ของ สวทช. ซึ่งให้บริการกับกลุ่มนักวิจัย หน่วยงานวิจัย และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

วิทยากร:

ดร.อัยดา อรุณศรี
นักวิจัย กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ (IBIG)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ระยะเวลาของหลักสูตร:

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
เวลา 10.00 – 11.30 น.

ดูวีดีโอย้อนหลัง:

หัวข้อ: NSTDA's vaccine platforms: research highlights and applications

เนื้อหาโดยสังเขป:

          การพัฒนาวัคซีนในคนและสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีของ virus vector และตัวอย่างของต้นแบบวัคซีน รวมถึงบริการวิเคราะห์ทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

วิทยากร:

ดร.ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์
นักวิจัย กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ (AVIG)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ระยะเวลาของหลักสูตร:

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
เวลา 10.00 – 11.30 น.

ดูวีดีโอย้อนหลัง:

หัวข้อ: Capture the nature to deliver the treasure

เนื้อหาโดยสังเขป:

          งานวิจัยด้านสมุนไพรของ สวทช. เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบ การสกัด การทำบริสุทธิ์ การใช้เทคโนโลยีด้าน Encapsulation & Formulation เข้ามาเสริมให้สารมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น มีการทดสอบเพื่อประเมิน Efficacy & Safety และการผลิตในระดับ pilot scale นอกจากนี้ยังมีโรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐาน ASEAN GMP Cosmetic เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางใช้นวัตกรรมทางด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด ซึ่งมีความหลากหมายครอบคลุมในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และการรักษาแผลเป็นต่างๆ

วิทยากร:

ดร. ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์
นักวิจัย กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน (NCAP)
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTAC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ระยะเวลาของหลักสูตร:

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566
เวลา 10.00 – 11.30 น.

ดูวีดีโอย้อนหลัง:

หัวข้อ: Quality and safety reassurance of pharmaceutical products
เนื้อหาโดยสังเขป:

          ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี บริการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยระบุชนิดของสารด้วยเลขมวล ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำมาก สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมหลายประเภท การวิเคราะห์หาตำแหน่ง ชนิด ปริมาณ การกระจายตัว และ Metabolite ของสารออกฤทธิ์สำคัญต่างๆ ในตัวอย่าง รองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเฉพาะทาง อาหารเพื่อผู้สูงอายุ สมุนไพร และยารักษาโรค

          ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางชีวภาพ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติทางชีวภาพ ได้แก่บริการงานทดสอบด้าน Enzyme Activity Assay, งานทดสอบด้าน Protein analysis และ งานทดสอบด้าน Biomolecular Analysis ด้วยวิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีวิธีปฏิบัติงานตาม NSTDA Standard Method

          ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีววิทยา ได้แก่ บริการงานทดสอบ ด้าน Microbial Testing, งานทดสอบด้าน Antibacterial Activity และงานทดสอบด้าน Mutagenicity ด้วย วิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐาน

วิทยากร:

คุณพิมพรรณ สุขเนตร์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ระยะเวลาของหลักสูตร:

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566
เวลา 10.00 – 11.30 น.

ดูวีดีโอย้อนหลัง:

หัวข้อ: Technology transfer & Licensing

เนื้อหาโดยสังเขป:

          กล่าวถึง รูปแบบ ขั้นตอนของกิจกรรมการนำเทคโนโลยีของสวทช.ไปใช้ประโยชน์ แนะนำวิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานการวิจัยและพัฒนาที่น่าสนใจและหลากหลาย เพื่อเป็นช่องทางของการทำงานร่วมกันระหว่างสวทช.และผู้ประกอบการ นำเสนอโดยผู้แทนจากหน่วยงานสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office: TLO) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ สวทช.ที่สนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ในรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Technology Transfer and Technology Commercialization) เพื่อให้เกิดการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “จากงานวิจัยสู่ตลาด…FROM LAB TO MARKET”

วิทยากร:

คุณปณิธาน ลีละธนาวิทย์
ผู้จัดการงานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ระยะเวลาของหลักสูตร:

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566
เวลา 10.00 – 11.30 น.

 ดูวีดีโอย้อนหลัง:

รูปแบบการสัมมนา​

ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting

ติดต่อประสานงาน
ด้านรายละเอียด เนื้อหาอบรม

 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
Strategy, Monitoring and Evaluation Office Division (SME)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1479 (คุณวันวิสาข์)
E-MAIL : wanwisa.tho@nstda.or.th

โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1479 (คุณศศิวรรณ)
E-MAIL : sasiwan.lao@nstda.or.th

ติดต่อประสานงาน
ด้านลงทะเบียน และวิธีการชำระเงิน

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริสรา)​
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th