Select Page

หลักสูตรฝึกอบรม

 

หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

(Root Cause Analysis on Development of Sustainable Business : RCA)

 

“ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเข้าใจและเกิดทักษะในการนำเอาวิธีการแก้ปัญหาแบบ RCA
ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาเพื่อพัฒนาธุรกิจของท่านได้อย่างยั่งยืน”

Key Highlights

  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจความแตกต่างของปัญหาแต่ละประเภท ลักษณะการเกิดของปัญหา ตลอดจนแนวทางการไขแก้ปัญหาแต่ละประเภท
  • ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์จนทราบถึงสาเหตุรากเหง้าของปัญหา Root Cause Analysis RCA เพื่อจะได้ขจัดต้นเหตุของปัญหาอย่างขุดรากถอนโคน
  • ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอน เพื่อจะได้ไม่ตกหลุมพรางการใช้งานเครื่องมือแต่ละชนิด
  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ การถาม การทวนสอบคำตอบ และการหยุดถาม เพื่อให้ได้สาเหตุรากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง ตลอดจนแนวทางการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำในสาเหตุเดิมได้อีก​

หลักการและเหตุผล

          ในการบริหารธุรกิจทุกประเภท สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเผชิญคือ ปัญหา และก็เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ต้องช่วยกันแก้ปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งหลายครั้งปัญหาเดิมๆ มักจะวนเวียนมาเกิดซ้ำอยู่เสมอ

 

          การป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมวนเวียนมาเกิดซ้ำ ด้วยสาเหตุเดิม คือ เราต้องขจัดที่มาของปัญหาอย่างถึงรากถึงโคน วิธีที่นิยมใช้กันคือ การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้า Root Cause Analysis

 

          หลักสูตร การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis on Development of Sustainable Business) (ภาคปฏิบัติ) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ได้ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์สมมติ และนำเอากรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจของผู้เข้าร่วมสัมมนา มาฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างถึงรากถึงโคน เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำจากสาเหตุเดิมอีกต่อไป อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมการอบรมควรนำความรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติในการอบรมครั้งนี้ ไปฝึกปฏิบัติต่อ เพื่อให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้นเองในภายหลัง

ลงทะเบียนหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • หัวหน้างาน
  • วิศวกรในโรงงาน
  • ผู้บังคบบัญชาระดับต้น กลาง และผู้บริหารระดับสูง
  • ผู้ให้การอบรมด้านคุณภาพ
  • และผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อสัมมนา (โดยสังเขป)​

  • ความหมายและนิยามของปัญหา
  • ประเภทของปัญหา และลักษณะการเกิด
  • ความเข้าใจที่สำคัญในเรื่องการแก้ปัญหา
  • ขั้นตอนการแก้ปัญหาตามแนวทาง QC Story
  • ความสำคัญและจำเป็นในการเลือก และตั้งปัญหาให้ถูกต้อง ตรงประเด็น
  • Pareto Diagram เครื่องมือที่มักใช้ผิดโดยไม่รู้ตัว
  • การศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหา (หัวใจที่สำคัญ และใช้เวลามากที่สุดในขั้นตอนการแก้ปัญหา)
  • การกำหนดเป้าหมายของผลลัพธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
  • การเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อให้พบสาเหตุรากเหง้าของปัญหา
  • แผนภูมิก้างปลา ที่ไม่ใช่มีแค่ปลาพันธุ์เดียว และการใช้งานของก้างปลาแต่ละพันธุ์ เพื่อแก้ปัญหาแต่ละประเภท
  • เทคนิคการถาม การตอบ การทวนสอบคำตอบ และการหยุดถาม เพื่อให้เข้าถึงสาเหตุรากเหง้าของปัญหา (เทคนิคที่ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่จริงๆ แล้วมีอะไรอยู่มากมาย)
  • การกำหนดมาตรการตอบโต้เมื่อทราบถึงสาเหตุรากเหง้าของปัญหา และการขยายผล
  • สรุปประเด็นเรียนรู้ร่วมกัน

ระยะเวลาของหลักสูตร

วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566
จำนวน 2 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่าลงทะเบียน

12,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โปรโมชั่นพิเศษ !!
รับส่วนลด 10% เมื่อลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไป
จากหน่วยงานเดียวกัน จ่ายเพียงท่านละ 10,800 บาท

หมายเหตุ

 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว
 • ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

รูปแบบการจัดอบรม

บรรยาย และ Workshop เป็นระยะๆ ตลอดหลักสูตร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณอนันต์ บูชาบุพพาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Productivity Improvement

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

CONTACT

PHONE & E-MAIL

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81905 (คุณทศวัชร์)
โทรศัพท์มือถือ : 08 7114 6806 (คุณทศวัชร์)

โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th

ADDRESS

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

You cannot copy content of this page